HLAVA-VII: POVOLOVÁNÍ
KAPITOLA-1: Požadavek povolení
CLANEK 56: Obecná ustanovení
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 56: Obecná ustanovení
1. Výrobce, dovozce nebo následný uživatel nesmí uvést na trh látku pro použití nebo ji sám používat, je-li tato látka uvedena v příloze XIV, ledaže
a) použití látky samotné nebo obsažené v přípravku nebo začlenění látky do předmětu, pro které je látka uváděna na trh nebo pro které používá látku on sám, bylo povoleno podle článků 6064 nebo
b) použití látky samotné nebo obsažené v přípravku nebo začlenění látky do předmětu, pro které je látka uváděna na trh nebo pro které používá látku on sám, bylo osvobozeno od požadavku povolení podle přílohy XIV v souladu s čl. 58 odst. 2 nebo
c) nebylo dosaženo data uvedeného v čl. 58 odst. 1 písm. c) bodě i) nebo
d) bylo dosaženo data uvedeného v čl. 58 odst. 1 písm. c) bodě i) a výrobce, dovozce nebo následný uživatel podal žádost ve lhůtě osmnácti měsíců před tímto datem, o žádosti o povolení však dosud nebylo rozhodnuto nebo
e) v případech, kdy je látka uvedena na trh, bylo povolení pro toto použití uděleno jeho bezprostřednímu následnému uživateli.
2. Následný uživatel může látku používat při splnění kritérií stanovených v odstavci 1, je-li použití v souladu s podmínkami povolení uděleného pro toto použití účastníkovi proti směru jeho dodavatelského řetězce.
3. Odstavce 1 a 2 se nevztahují na použití látek ve vědeckém výzkumu a vývoji. Příloha XIV stanoví, zda se odstavce 1 a 2 vztahují na výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy, jakož i maximální osvobozené množství.
4. Odstavce 1 a 2 se nevztahují na tato použití látek:
a) použití v přípravcích na ochranu rostlin v oblasti působnosti směrnice 91/414/EHS;
b) použití v biocidních přípravcích v oblasti působnosti směrnice 98/8/ES;
c) použití jako motorová paliva v oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty (47);
d) použití jako palivo v mobilních nebo stacionárních spalovacích zařízeních ropných produktů a použití jako palivo v uzavřených systémech.
5. V případě látek podléhajících povolení pouze proto, že splňují kritéria v čl. 57 písm. a), b) nebo c), nebo proto, že jsou určeny podle čl. 57 písm. f) pouze kvůli nebezpečnosti pro lidské zdraví, se odstavce 1 a 2 tohoto článku nevztahují na tato použití:
a) použití v kosmetických prostředcích v oblasti působnosti směrnice 76/768/EHS;
b) použití v materiálech určených pro styk s potravinami v oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1935/2004.
6. Odstavce 1 a 2 se nevztahují na použití látek, jsou-li přítomny v přípravcích
a) u látek uvedených v čl. 57 písm. d), e) a f) pod koncentračním limitem 0,1 % hmotnostních;
b) u všech ostatních látek pod nejnižšími koncentračními limity stanovenými ve směrnici 1999/45/ES nebo v příloze I směrnice 67/548/EHS, které vedou ke klasifikaci přípravku jako nebezpečného.

Citováné články:
CLANEK 65: Povinnost držitelů povolení
CLANEK 66: Následní uživatelé