HLAVA-XV: PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
CLANEK 129: Ochranná doložka
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 129: Ochranná doložka
1. Má-li členský stát oprávněné důvody domnívat se, že je nutné přijmout naléhavá opatření na ochranu lidského zdraví nebo životního prostředí v souvislosti s látkou samotnou nebo obsaženou v přípravku nebo v předmětu, ačkoli jsou splněny požadavky tohoto nařízení, může přijmout vhodná prozatímní opatření. Členský stát o nich neprodleně uvědomí Komisi, agenturu a ostatní členské státy, uvede důvody svého rozhodnutí a poskytne vědecké nebo technické informace, na nichž se prozatímní opatření zakládá.
2. Komise přijme rozhodnutí postupem podle čl. 133 odst. 3 do 60 dnů od obdržení informace členského státu. Toto rozhodnutí
a) buď schválí prozatímní opatření na dobu stanovenou v rozhodnutí;
b) nebo členský stát vyzve, aby prozatímní opatření zrušil.
3. Pokud v případě rozhodnutí uvedeného v odst. 2 písm. a) prozatímní opatření přijaté členským státem spočívá v omezení uvedení na trh nebo použití určité látky, zahájí dotčený členský stát řízení o omezení na úrovni Společenství tím, že předloží agentuře dokumentaci podle přílohy XV do tří měsíců ode dne přijetí rozhodnutí Komise.
4. V případě rozhodnutí uvedeného v odst. 2 písm. a) Komise zváží, zda je nutné toto nařízení upravit.
Citováné články:
CLANEK 137: Přechodná opatření týkající se omezení