HLAVA-X: AGENTURA
CLANEK 96: Rozpočet agentury
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 96: Rozpočet agentury
1. Příjmy agentury sestávají
a) z dotace Společenství uvedené v souhrnném rozpočtu Evropských společenství (oddíl Komise);
b) z poplatků placených podniky;
c) z dobrovolných příspěvků členských států.
2. Výdaje agentury zahrnují výdaje na zaměstnance, správu, infrastrukturu a provoz.
3. Každý rok nejpozději do 15. února sestaví výkonný ředitel předběžný návrh rozpočtu pokrývající provozní výdaje a předpokládaný pracovní plán na následující rozpočtový rok a předá tento předběžný návrh správní radě společně s plánem pracovních míst, včetně prozatímního seznamu pracovních míst.
4. Příjmy a výdaje musí být vyrovnané.
5. Správní rada vyhotoví každý rok na základě návrhu výkonného ředitele odhad příjmů a výdajů agentury na následující rozpočtový rok. Tento odhad, který zahrnuje návrh plánu pracovních míst, předkládá správní rada Komisi nejpozději do 31. března.
6. Komise předloží odhad společně s předběžným návrhem rozpočtu Evropských společenství Evropskému parlamentu a Radě (dále jen "rozpočtový orgán").
7. Komise na základě odhadu zanese do předběžného návrhu rozpočtu Evropských společenství odhady, které považuje za nezbytné pro plán pracovních míst, a výši dotace ze souhrnného rozpočtu a předloží je rozpočtovému orgánu v souladu s článkem 272 Smlouvy.
8. Rozpočtový orgán schvaluje rozpočtové prostředky na dotace pro agenturu.
Rozpočtový orgán přijímá plán pracovních míst agentury.
9. Rozpočet agentury přijímá správní rada. Rozpočet se stává konečným po konečném přijetí souhrnného rozpočtu Evropských společenství. V případě potřeby se náležitě upraví.
10. Pro každou změnu rozpočtu, včetně plánu pracovních míst, se použije postup uvedený výše.
11. Správní rada neprodleně oznámí rozpočtovému orgánu svůj záměr provést jakýkoli projekt, který může mít významný finanční dopad na financování rozpočtu, zejména jedná-li se o projekty, které se vztahují k nemovitostem, například nájem nebo koupě budov. Uvědomí o tom Komisi.
Pokud některá složka rozpočtového orgánu oznámí svůj záměr vydat stanovisko, předá toto stanovisko správní radě do šesti týdnů ode dne oznámení projektu.
Citováné články:
CLANEK 74: Poplatky a platby
CLANEK 78: Pravomoci správní rady
CLANEK 83: Povinnosti a pravomoci výkonného ředitele