HLAVA-II: REGISTRACE LÁTEK
KAPITOLA-1: Obecná povinnost registrace a požadavky na informace
CLANEK 10: Informace předkládané pro obecné účely registrace
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 10: Informace předkládané pro obecné účely registrace
Žádost o registraci vyžadovaná podle článku 6 nebo podle čl. 7 odst. 1 nebo 5 musí obsahovat tyto informace:
a) technickou dokumentaci obsahující
i) identifikaci výrobců nebo dovozců podle oddílu 1 přílohy VI,
ii) identifikaci látky podle oddílu 2 přílohy VI,
iii) informace o výrobě a použitích látky podle oddílu 3 přílohy VI; tyto informace představují veškerá určená použití žadatele o registraci. Pokud to žadatel o registraci uzná za vhodné, mohou tyto informace zahrnovat příslušné kategorie použití a expozice,
iv) klasifikaci a označení látky podle oddílu 4 přílohy VI,
v) pokyny pro bezpečné používání látky podle oddílu 5 přílohy VI,
vi) souhrny studií informací dokládaných podle příloh VIIXI,
vii) podrobné souhrny studií informací dokládaných podle příloh VIIXI, pokud jsou vyžadovány podle přílohy I,
viii) údaje o tom, které z informací předložených podle bodů iii), iv), vi), vii) nebo podle písmene b) byly přezkoumány hodnotitelem zvoleným výrobcem nebo dovozcem a majícím náležité zkušenosti,
ix) návrhy na další zkoušení, pokud je požadováno v přílohách IX a X,
x) pro látky v množství od 1 do 10 tun informace o expozici podle oddílu 6 přílohy VI,
xi) žádost ohledně toho, které informace v čl. 119 odst. 2 by podle výrobce nebo dovozce neměly být zveřejněny na internetu podle čl. 77 odst. 2 písm. e), včetně odůvodnění uvádějícího, proč by zveřejnění mohlo poškodit jeho obchodní zájmy nebo obchodní zájmy kterékoli jiné zúčastněné osoby.
S výjimkou případů uvedených v čl. 25 odst. 3, čl. 27 odst. 6 nebo čl. 30 odst. 3 musí být žadatel o registraci pro účely registrace oprávněným držitelem celkové zprávy o studii nebo musí být oprávněn odkazovat na celkovou zprávu o studii shrnutou podle bodů vi) a vii);
b) zprávu o chemické bezpečnosti, vyžaduje-li se podle článku 14, ve formátu blíže určeném v příloze I. Pokud to žadatel o registraci uzná za vhodné, mohou odpovídající oddíly této zprávy zahrnovat příslušné kategorie použití a expozice.
Citováné články:
CLANEK 11: Společné předkládání údajů skupinou žadatelů o registraci
CLANEK 12: Informace předkládané v závislosti na množství
CLANEK 16: Povinnosti Komise, agentury a žadatelů o registraci látek považovaných za registrované
CLANEK 17: Registrace izolovaných meziproduktů na místě
CLANEK 18: Registrace přepravovaných izolovaných meziproduktů
CLANEK 20: Povinnosti agentury
CLANEK 24: Oznámené látky
CLANEK 27: Sdílení existujících údajů v případě registrovaných látek
CLANEK 29: Fóra pro výměnu informací o látkách
CLANEK 41: Kontrola souladu žádostí o registraci
CLANEK 74: Poplatky a platby
CLANEK 77: Úkoly
CLANEK 111: Formáty a programové vybavení pro předkládání informací agentuře
CLANEK 119: Přístup veřejnosti prostřednictvím elektronických médií
CLANEK VI: POŽADAVKY NA INFORMACE UVEDENÉ V ČLÁNKU 10
CLANEK XV: DOKUMENTACE