HLAVA-XV: PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
CLANEK 141: Vstup v platnost a použitelnost
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 141: Vstup v platnost a použitelnost
1. Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. června 2007.
2. Hlavy II, III, V, VI, VII, XI a XII a články 128 a 136 se použijí ode dne 1. června 2008.
3. Článek 135 se použije ode dne 1. srpna 2008.
4. Hlava VIII a příloha XVII se použijí ode dne 1. června 2009.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 18. prosince 2006.
Za Evropský parlament
předseda
J. Borrell Fontelles
Za Radu
předseda
M. Vanhanen