HLAVA-XV: PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
CLANEK 137: Přechodná opatření týkající se omezení
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 137: Přechodná opatření týkající se omezení
1. Do 1. června 2010 Komise případně připraví návrh změny přílohy XVII v souladu s
a) případnými vyhodnoceními rizik a doporučenými strategiemi k omezení rizik, které byly přijaty na úrovni Společenství v souladu s článkem 11 nařízení (EHS) č. 793/93, do té míry, do jaké obsahuje návrhy na omezení podle hlavy VIII tohoto nařízení, pro které však zatím nebylo přijato rozhodnutí podle směrnice 76/769/EHS;
b) případnými návrhy, které byly předloženy příslušným orgánům a zatím nebyly přijaty, na zavedení nebo změnu omezení podle směrnice 76/769/EHS.
2. Do 1. června 2010 se Komisi předloží všechny dokumentace uvedené v čl. 129 odst. 3. Komise v případě potřeby připraví návrh změny přílohy XVII.
3. Každá změna omezení přijatá podle směrnice 76/769/EHS od 1. června 2007 se zařadí do přílohy XVII s účinkem od 1. června 2009.