HLAVA-VIII: OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ A PŘEDMĚTŮ
KAPITOLA-2: Řízení o omezení
CLANEK 73: Rozhodnutí Komise
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 73: Rozhodnutí Komise
1. Jsou-li splněny podmínky stanovené v článku 68, připraví Komise návrh na změnu přílohy XVII do tří měsíců od obdržení stanoviska Výboru pro socioekonomickou analýzu, nebo pokud výbor stanovisko nezaujme, do konce lhůty stanovené v článku 71, podle toho, co nastane dříve.
Pokud se návrh změn odlišuje od původního návrhu nebo pokud nezohledňuje stanoviska agentury, připojí Komise podrobné odůvodnění rozdílů.
2. Konečné rozhodnutí se přijme postupem podle čl. 133 odst. 4. Komise zašle návrh změn členským státům nejméně 45 dní před hlasováním.
Citováné články:
CLANEK 22: Další povinnosti žadatele o registraci
CLANEK 50: Práva žadatelů o registraci a následných uživatelů
CLANEK 68: Zavádění nových a změna stávajících omezení