HLAVA-VII: POVOLOVÁNÍ
KAPITOLA-1: Požadavek povolení
CLANEK 57: Látky, které mají být zahrnuty do přílohy XIV
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 57: Látky, které mají být zahrnuty do přílohy XIV
Do přílohy XIV mohou být postupem podle článku 58 zahrnuty tyto látky:
a) látky, které splňují kritéria pro klasifikaci jako karcinogenní kategorie 1 nebo 2 podle směrnice 67/548/EHS;
b) látky, které splňují kritéria pro klasifikaci jako mutagenní kategorie 1 nebo 2 podle směrnice 67/548/EHS;
c) látky, které splňují kritéria pro klasifikaci jako toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 podle směrnice 67/548/EHS;
d) látky, které jsou perzistentní, bioakumulativní a toxické podle kritérií stanovených v příloze XIII tohoto nařízení;
e) látky, které jsou vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní podle kritérií stanovených v příloze XIII tohoto nařízení;
f) látky – například látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti nebo s perzistentními, bioakumulativními a toxickými vlastnostmi nebo s vysoce perzistentními a vysoce bioakumulativními vlastnostmi, které nesplňují kritéria písmen d) ani e) – pro které existuje vědecký důkaz o možných vážných účincích na lidské zdraví nebo životní prostředí, jež vzbuzují stejné obavy jako účinky jiných látek uvedených v písmenech a) až e), a které jsou identifikovány v jednotlivých případech postupem podle článku 59 tohoto nařízení.
Citováné články:
CLANEK 7: Žádosti o registraci a oznamování látek obsažených v předmětech
CLANEK 33: Povinnost sdělovat informace o látkách v předmětech
CLANEK 49: Další informace o izolovaných meziproduktech na místě
CLANEK 56: Obecná ustanovení
CLANEK 58: Zahrnutí látek do přílohy XIV
CLANEK 59: Identifikace látek uvedených v článku 57
CLANEK 60: Udělování povolení
CLANEK 138: Přezkum
CLANEK XV: DOKUMENTACE