HLAVA-II: REGISTRACE LÁTEK
KAPITOLA-5: Přechodná ustanovení pro zavedené a oznámené látky
CLANEK 24: Oznámené látky
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 24: Oznámené látky
1. Oznámení podle směrnice 67/548/EHS se pro účely této hlavy považuje za žádost o registraci a agentura mu přidělí registrační číslo do 1. prosince 2008.
2. Dosáhne-li množství oznámené látky vyrobené nebo dovezené výrobcem nebo dovozcem následující množstevní prahové hodnoty podle článku 12, předloží se dodatečné požadované informace odpovídající této prahové hodnotě a všem nižším prahovým hodnotám v souladu s články 10 a 12, pokud již nebyly v souladu s uvedenými články předloženy.