HLAVA-X: AGENTURA
CLANEK 92: Osoby oprávněné podat odvolání, lhůty, poplatky a způsob
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 92: Osoby oprávněné podat odvolání, lhůty, poplatky a způsob
1. Každá fyzická nebo právnická osoba může podat odvolání proti rozhodnutí, které je jí určeno, nebo proti rozhodnutí, které, byť je určeno jiné osobě, se jí bezprostředně a osobně dotýká.
2. Odvolání s uvedením jeho důvodů se podává u agentury písemně ve lhůtě tří měsíců od doručení rozhodnutí dotčené osobě, nebo pokud k doručení nedošlo, ode dne, kdy se o něm dotčená osoba dozví, není-li v tomto nařízení stanoveno jinak.
3. Osoba, která podává odvolání proti rozhodnutí agentury, může být v souladu s hlavou IX povinna zaplatit poplatek.
Citováné články:
CLANEK 9: Osvobození od obecné povinnosti registrace pro výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy
CLANEK 20: Povinnosti agentury
CLANEK 27: Sdílení existujících údajů v případě registrovaných látek
CLANEK 30: Sdílení údajů zahrnujících zkoušky
CLANEK 51: Přijetí rozhodnutí na základě vyhodnocení dokumentace
CLANEK 74: Poplatky a platby
CLANEK 93: Přezkum a rozhodnutí o odvolání