HLAVA-II: REGISTRACE LÁTEK
KAPITOLA-4: Společná ustanovení pro všechny registrace
CLANEK 22: Další povinnosti žadatele o registraci
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 22: Další povinnosti žadatele o registraci
1. Po registraci odpovídá žadatel o registraci za to, že z vlastního podnětu bez zbytečného prodlení aktualizuje své registrační údaje doplněním nových náležitých informací a předloží je agentuře v případech
a) změny svého statusu, jako například zda jde o výrobce, dovozce nebo výrobce předmětů, nebo své identifikace, například změny jména nebo adresy;
b) změny ve složení látky podle oddílu 2 přílohy VI;
c) změn v ročním nebo celkovém množství látek, které vyrobil nebo dovezl, nebo v množství látek přítomných v předmětech, které vyrobil nebo dovezl, pokud to vede ke změně množstevního rozmezí, včetně zastavení výroby nebo dovozu;
d) nových určených použití a nových použití, které nedoporučuje, jak je uvedeno v bodě 3.7 přílohy VI, pro která je látka vyráběna nebo dovážena;
e) nových poznatků o rizicích látky pro lidské zdraví nebo životní prostředí, o kterých lze důvodně předpokládat, že se o nich dozvěděl, a která vedou ke změnám v bezpečnostním listu nebo ve zprávě o chemické bezpečnosti;
f) změny klasifikace a označení látky;
g) aktualizace nebo změny zprávy o chemické bezpečnosti nebo oddílu 5 přílohy VI;
h) rozhodnutí žadatele o registraci o nutnosti provedení zkoušky uvedené v příloze IX nebo X; v těchto případech se vypracuje návrh zkoušky;
i) změny v rozsahu přístupu k informacím v registru.
Agentura tyto informace sdělí příslušnému orgánu dotčeného členského státu.
2. Žadatel o registraci podá agentuře žádost o aktualizaci registračních údajů obsahující informace vyžadované rozhodnutím podle článku 40, 41 nebo 46 nebo za účelem zohlednění rozhodnutí podle článků 60 a 73, a to ve lhůtě stanovené v uvedeném rozhodnutí. Agentura oznámí příslušnému orgánu dotčeného členského státu, že informace jsou k dispozici v její databázi.
3. Agentura provede kontrolu úplnosti všech aktualizovaných registračních údajů podle čl. 20 odst. 2 prvního a druhého pododstavce. Je-li žádost o aktualizaci v souladu s čl. 12 odst. 2 a s odst. 1 písm. c) tohoto článku, provede agentura kontrolu úplnosti informací, které jí žadatel o registraci dodal, a čl. 20 odst. 2 se použije přiměřeně.
4. V případech, na něž se vztahují články 11 nebo 19, předloží každý žadatel o registraci zvlášť informace uvedené v odst. 1 písm. c) tohoto článku.
5. Podání žádosti o aktualizaci podléhá příslušné části poplatku požadovaného podle hlavy IX.
Citováné články:
CLANEK 16: Povinnosti Komise, agentury a žadatelů o registraci látek považovaných za registrované
CLANEK 20: Povinnosti agentury
CLANEK 21: Výroba a dovoz látek
CLANEK 37: Posouzení chemické bezpečnosti prováděné následnými uživateli a povinnost stanovit, použít a doporučit opatření ke snížení rizika
CLANEK 74: Poplatky a platby