HLAVA-VI: HODNOCENÍ
KAPITOLA-4: Společná ustanovení
CLANEK 51: Přijetí rozhodnutí na základě vyhodnocení dokumentace
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 51: Přijetí rozhodnutí na základě vyhodnocení dokumentace
1. Agentura oznámí příslušným orgánům členských států svůj návrh rozhodnutí podle článku 40 nebo 41 společně s připomínkami žadatele o registraci.
2. Do 30 dnů po rozeslání mohou členské státy navrhnout změny návrhu rozhodnutí agentury.
3. Neobdrží-li agentura žádný návrh, přijme rozhodnutí ve znění podle odstavce 1.
4. Obdrží-li agentura návrh na změnu, může návrh rozhodnutí pozměnit. Agentura postoupí návrh rozhodnutí spolu s případnými navrhovanými změnami Výboru členských států do patnácti dnů po uplynutí lhůty 30 dnů uvedené v odstavci 2.
5. Agentura sdělí neprodleně každý návrh na změnu dotčeným žadatelům o registraci nebo následným uživatelům a umožní jim, aby do 30 dnů podali připomínky. Výbor členských států přihlédne ke všem připomínkám, které obdrží.
6. Pokud Výbor členských států dospěje ve lhůtě 60 dnů od postoupení záležitosti k jednomyslné dohodě o návrhu rozhodnutí, přijme agentura odpovídající rozhodnutí podle ní.
7. Nepodaří-li se Výboru členských států dosáhnout jednomyslné dohody, připraví Komise návrh rozhodnutí, které se přijme postupem podle čl. 133 odst. 3.
8. Proti rozhodnutím agentury podle odstavců 3 a 6 lze podat odvolání v souladu s články 91, 92 a 93.
Citováné články:
CLANEK 40: Přezkoumání návrhů zkoušek
CLANEK 41: Kontrola souladu žádostí o registraci
CLANEK 47: Soulad s ostatními činnostmi
CLANEK 52: Přijetí rozhodnutí na základě vyhodnocení látky
CLANEK 91: Rozhodnutí, proti nimž se lze odvolat
CLANEK 135: Přechodná opatření týkající se oznámených látek