HLAVA-VII: POVOLOVÁNÍ
KAPITOLA-2: Udělování povolení
CLANEK 62: Žádosti o povolení
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 62: Žádosti o povolení
1. Žádost o povolení se podává agentuře.
2. Žádosti o povolení mohou podat výrobci, dovozci nebo následní uživatelé látky. Žádost může podat jedna osoba nebo více osob.
3. Žádosti je možné podat pro jednu nebo více látek, které splňují definici skupiny látek v části 1.5 přílohy XI, a pro jedno nebo více použití. Žádosti lze podat pro vlastní použití žadatelem o registraci nebo pro použití, pro něž zamýšlí látku uvést na trh.
4. Žádost o povolení obsahuje tyto informace
a) identifikaci látek podle oddílu 2 přílohy VI;
b) jméno a kontaktní údaje osoby nebo osob podávajících žádost;
c) žádost o povolení, v níž je uvedeno, pro jaká použití se žádá o povolení, a která případně pojednává o použití látky v přípravcích nebo začlenění látky do předmětů;
d) zprávu o chemické bezpečnosti, pokud již nebyla předložena jako součást žádosti o registraci, v souladu s přílohou I, která pojednává o rizicích pro lidské zdraví nebo životní prostředí v důsledku použití látky plynoucí z jejích podstatných vlastností uvedených v příloze XIV;
e) analýzu alternativ s ohledem na jejich rizika a technickou a ekonomickou uskutečnitelnost náhrady, včetně případných informací o veškerých významných činnostech žadatele v oblasti výzkumu a vývoje;
f) pokud analýza uvedená v písmenu e) ukazuje, že jsou dostupné vhodné alternativy s přihlédnutím k prvkům v čl. 60 odst. 5, plán náhrady včetně harmonogramu navrhovaných činností žadatele.
5. Žádost může obsahovat
a) socioekonomickou analýzu provedenou podle přílohy XVI;
b) důvody pro nepřihlédnutí k rizikům pro lidské zdraví a životní prostředí plynoucím
i) buď z emisí látky ze zařízení, kterému bylo uděleno povolení v souladu se směrnicí 96/61/ES,
ii) nebo z vypouštění látky z bodového zdroje, na něž se vztahuje požadavek předchozího omezení uvedený v čl. 11 odst. 3 písm. g) směrnice 2000/60/ES a v právních předpisech přijatých podle článku 16 uvedené směrnice.
6. Žádost nepojednává o rizicích pro lidské zdraví plynoucí z použití látky ve zdravotnických prostředcích, na něž se vztahuje směrnice 90/385/EHS, 93/42/EHS nebo 98/79/ES.
7. Podání žádosti o povolení podléhá poplatku podle hlavy IX.
Citováné články:
CLANEK 60: Udělování povolení
CLANEK 61: Přezkum povolení
CLANEK 63: Následné žádosti o povolení
CLANEK 64: Postup pro rozhodnutí o povolení
CLANEK 74: Poplatky a platby
CLANEK XVI: SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA