HLAVA-X: AGENTURA
CLANEK 79: Složení správní rady
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 79: Složení správní rady
1. Správní rada se skládá z jednoho zástupce z každého členského státu a z nejvýše šesti zástupců jmenovaných Komisí, včetně tří osob zastupujících zúčastněné osoby, které nemají hlasovací právo, a dále dvou nezávislých osob jmenovaných Evropským parlamentem.
Každý členský stát navrhne jednoho člena správní rady. Rada takto navržené členy jmenuje.
2. Členové jsou jmenováni na základě svých odpovídajících zkušeností a odborných znalostí v oblasti chemické bezpečnosti nebo regulace chemických látek, přičemž se zajistí, aby mezi členy rady byli členové s odpovídajícími odbornými znalostmi v obecných, finančních a právních záležitostech.
3. Funkční období je čtyřleté. Členové mohou být jmenováni jednou opětovně. Pro první funkční období však Komise určí polovinu ze svých jmenovaných kandidátů a Rada určí dvanáct ze svých jmenovaných kandidátů, jejichž funkční období bude šestileté.