HLAVA-VI: HODNOCENÍ
KAPITOLA-2: Hodnocení látky
CLANEK 44: Kritéria pro hodnocení látky
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 44: Kritéria pro hodnocení látky
1. K zajištění harmonizovaného přístupu vypracuje agentura ve spolupráci s členskými státy kritéria pro stanovení priority látek s ohledem na další hodnocení. Stanovení priority vychází z přístupu založeného na míře rizik. Kritéria zohlední
a) informace o nebezpečnosti, například strukturní podobnosti látky se známými látkami vzbuzujícími obavy nebo s látkami, které jsou perzistentní a s tendencí k bioakumulaci, naznačující, že látka nebo jeden či více produktů její přeměny má vlastnosti vzbuzující obavy nebo že je perzistentní a s tendencí k bioakumulaci;
b) informace o expozici;
c) množství, včetně celkového množství vyplývajícího ze žádostí o registraci několika žadatelů o registraci.
2. Agentura kritéria v odstavci 1 použije k sestavení návrhu průběžného akčního plánu Společenství na období tří let stanovícího látky, které mají být hodnoceny každý rok. Látky se zahrnou v případě, že existují důvody domnívat se (buď na základě vyhodnocení dokumentace provedeného agenturou, nebo na základě jakéhokoli jiného vhodného zdroje, včetně informací v registrační dokumentaci), že daná látka představuje riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Agentura předloží první návrh průběžného akčního plánu členským státům do 1. prosince 2011. Agentura předloží členským státům návrhy ročních aktualizací průběžného akčního plánu do 28. února každého roku.
Agentura přijme konečný průběžný akční plán Společenství na základě stanoviska Výboru členských států zřízeného čl. 76 odst. 1 písm. e) (dále jen "Výbor členských států"), zveřejní jej na své internetové stránce a určí členský stát, který provede vyhodnocení látek uvedených na této internetové stránce v souladu s článkem 45.
Citováné články:
CLANEK 41: Kontrola souladu žádostí o registraci
CLANEK 42: Kontrola předložených informací a kroky navazující na vyhodnocení dokumentace
CLANEK 135: Přechodná opatření týkající se oznámených látek