HLAVA-II: REGISTRACE LÁTEK
KAPITOLA-1: Obecná povinnost registrace a požadavky na informace
CLANEK 7: Žádosti o registraci a oznamování látek obsažených v předmětech
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 7: Žádosti o registraci a oznamování látek obsažených v předmětech
1. Každý výrobce nebo dovozce předmětů podá agentuře žádost o registraci pro každou látku v nich obsaženou, jsou-li splněny obě tyto podmínky:
a) látka je v těchto předmětech přítomna v celkovém množství větším než 1 tuna na výrobce nebo dovozce za rok;
b) počítá se s uvolňováním látky za běžných nebo důvodně předpokládaných podmínek použití.
Podání žádosti o registraci podléhá poplatku podle hlavy IX.
2. Každý výrobce nebo dovozce předmětů podá agentuře oznámení podle odstavce 4, splňuje-li látka kritéria v článku 57, je-li identifikována v souladu s čl. 59 odst. 1 a jsou-li splněny obě tyto podmínky:
a) látka je v těchto předmětech přítomna v celkovém množství větším než 1 tuna na výrobce nebo dovozce za rok;
b) látka je v těchto předmětech přítomna v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních.
3. Odstavec 2 se nepoužije, pokud může výrobce nebo dovozce vyloučit expozici člověka nebo životního prostředí za běžných nebo důvodně předpokládaných podmínek použití, včetně odstraňování. V těchto případech poskytne výrobce nebo dovozce příjemci předmětu náležité pokyny.
4. Oznámení obsahuje mimo jiné tyto informace:
a) identifikaci a kontaktní údaje výrobce nebo dovozce, jak jsou uvedeny v oddíle 1 přílohy VI, kromě míst jejich vlastního použití;
b) registrační čísla uvedená v čl. 20 odst. 1, jsou-li k dispozici;
c) identifikaci látky podle bodů 2.1 až 2.3.4 přílohy VI;
d) klasifikaci látky podle bodů 4.1 a 4.2 přílohy VI;
e) stručný popis použití látek obsažených v předmětu podle bodu 3.5 přílohy VI a použití předmětů;
f) množstevní rozmezí látek, např. 1 až 10 tun, 10 až 100 tun atd.
5. Agentura může rozhodnout, že výrobci nebo dovozci předmětů musí pro každou látku obsaženou v těchto předmětech podat žádost o registraci podle této hlavy, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:
a) látka je v těchto předmětech přítomna v celkovém množství větším než 1 tuna na výrobce nebo dovozce za rok;
b) agentura má důvody se domnívat, že
i) látka se z těchto předmětů uvolňuje a
ii) uvolňování látky z předmětů představuje riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí;
c) na látku se nevztahuje odstavec 1.
Podání žádosti o registraci podléhá poplatku podle hlavy IX.
6. Odstavce 1 až 5 se nevztahují na látky, které již byly pro dané použití registrovány.
7. Od 1. června 2011 se odstavce 2, 3 a 4 použijí šest měsíců po identifikaci látky podle čl. 59 odst. 1.
8. Opatření k provedení odstavců 1 až 7 se přijímají postupem podle čl. 133 odst. 3.
Citováné články:
CLANEK 5: Zákaz uvádění na trh bez údajů
CLANEK 9: Osvobození od obecné povinnosti registrace pro výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy
CLANEK 10: Informace předkládané pro obecné účely registrace
CLANEK 11: Společné předkládání údajů skupinou žadatelů o registraci
CLANEK 20: Povinnosti agentury
CLANEK 23: Zvláštní ustanovení pro zavedené látky
CLANEK 74: Poplatky a platby
CLANEK 77: Úkoly
CLANEK 118: Přístup k informacím
CLANEK CITACE: Seznam citací