HLAVA-V: NÁSLEDNÍ UŽIVATELÉ
CLANEK 38: Povinnost následných uživatelů hlásit informace
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 38: Povinnost následných uživatelů hlásit informace
1. Před započetím nebo pokračováním konkrétního použití látky, která byla registrována účastníkem proti směru dodavatelského řetězce podle článku 6 nebo 18, ohlásí následný uživatel agentuře informace uvedené v odstavci 2 tohoto článku, pokud
a) následný uživatel je povinen vypracovat zprávu o chemické bezpečnosti podle čl. 37 odst. 4 nebo
b) následný uživatel uplatňuje osvobození podle čl. 37 odst. 4 písm. c) nebo f).
2. Informace hlášené následným uživatelem zahrnují
a) jeho identifikaci a kontaktní údaje podle bodu 1.1 přílohy VI;
b) registrační čísla uvedená v čl. 20 odst. 3, jsou-li k dispozici;
c) identifikaci látek podle bodů 2.1 až 2.3.4 přílohy VI;
d) identifikaci výrobců nebo dovozců nebo dalších dodavatelů podle bodu 1.1 přílohy VI;
e) stručný obecný popis použití podle bodu 3.5 přílohy VI a podmínek použití;
f) s výjimkou případů, kdy následný uživatel uplatňuje osvobození podle čl. 37 odst. 4 písm. c), návrh na další zkoušky na obratlovcích, považuje-li to následný uživatel za nezbytné pro dokončení svého posouzení chemické bezpečnosti.
3. Dojde-li ke změně informací ohlášených podle odstavce 1, následný uživatel je neprodleně aktualizuje.
4. Následný uživatel ohlásí agentuře, zda se jeho klasifikace určité látky odlišuje od klasifikace jeho dodavatele.
5. S výjimkou případů, kdy následný uživatel uplatňuje osvobození podle čl. 37 odst. 4 písm. c), se hlášení podle odstavců 1 až 4 tohoto článku nevyžaduje pro látku samotnou nebo obsaženou v přípravku, kterou následný uživatel používá pro dané použití v množství menším než 1 tuna za rok.
Citováné články:
CLANEK 39: Provádění závazků následného uživatele
CLANEK XII: OBECNÉ POKYNY PRO NÁSLEDNÉ UŽIVATELE K POSUZOVÁNÍ LÁTEK A VYPRACOVÁVÁNÍ ZPRÁV O CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI