HLAVA-X: AGENTURA
CLANEK 76: Složení
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 76: Složení
1. Agentura se skládá
a) ze správní rady, která vykonává povinnosti stanovené v článku 78;
b) z výkonného ředitele, který vykonává povinnosti stanovené v článku 83;
c) z Výboru pro posuzování rizik, který odpovídá za přípravu stanoviska agentury k hodnocením, k žádostem o povolení, návrhům na omezení a návrhům na klasifikaci a označení podle hlavy XI a dalším otázkám vyplývajícím z uplatňování tohoto nařízení, které se týkají rizik pro lidské zdraví nebo životní prostředí;
d) z Výboru pro socioekonomickou analýzu, který odpovídá za přípravu stanoviska agentury k žádostem o povolení, návrhům na omezení a dalším otázkám vyplývajícím z uplatňování tohoto nařízení, které se týkají socioekonomického dopadu možných legislativních kroků týkajících se látek;
e) z Výboru členských států, který odpovídá za řešení možných rozdílných stanovisek k návrhům rozhodnutí předloženým agenturou nebo členskými státy podle hlavy VI a návrhům na identifikaci látek vzbuzujících mimořádné obavy, které mají podléhat postupu povolování podle hlavy VII;
f) z fóra pro výměnu informací o prosazování (dále jen "fórum"), které koordinuje síť orgánů členských států odpovědných za prosazování tohoto nařízení;
g) ze sekretariátu, který pracuje pod vedením výkonného ředitele a poskytuje technickou, vědeckou a správní podporu výborům a fóru a zajišťuje mezi nimi náležitou koordinaci. Vykonává rovněž práci agentury v rámci řízení o předběžné registraci, registraci a hodnocení, jakož i přípravu pokynů, údržbu databáze a poskytování informací;
h) z odvolacího senátu, který rozhoduje o odvoláních vůči rozhodnutím agentury.
2. Výbory uvedené v odst. 1 písm. c), d) a e) (dále jen "výbory") a fórum mohou zřizovat pracovní skupiny. Za tímto účelem přijmou v souladu se svým jednacím řádem přesná opatření pro přenesení určitých úkolů na tyto pracovní skupiny.
3. Výbory a fórum si mohou, pokud to uznají za vhodné, vyžádat v důležitých otázkách obecné vědecké nebo etické povahy radu od vhodného odborného zdroje.
Citováné články:
CLANEK 44: Kritéria pro hodnocení látky
CLANEK 81: Zasedání správní rady