HLAVA-XII: INFORMACE
CLANEK 120: Spolupráce s třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 120: Spolupráce s třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi
Bez ohledu na články 118 a 119 mohou být informace, které agentura obdrží podle tohoto nařízení, sděleny vládě nebo vnitrostátnímu orgánu třetí země nebo mezinárodní organizaci v souladu s dohodou uzavřenou mezi Společenstvím a dotčenou třetí stranou podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 ze dne 28. ledna 2003 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (56) nebo podle čl. 181a odst. 3 Smlouvy, jsou-li splněny obě tyto podmínky:
a) účelem dohody je spolupráce při provádění nebo správě právních předpisů týkajících se chemických látek, na něž se vztahuje toto nařízení;
b) třetí strana chrání důvěrné informace podle vzájemné dohody.