HLAVA-XV: PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
CLANEK 139: Zrušení
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 139: Zrušení
Zrušuje se směrnice 91/155/EHS.
Směrnice 93/105/ES a 2000/21/ES a nařízení (EHS) č. 793/93 a (ES) č. 1488/94 se zrušují s účinkem ode dne 1. června 2008.
Směrnice 93/67/EHS se zrušuje s účinkem ode dne 1. srpna 2008.
Směrnice 76/769/EHS se zrušuje s účinkem ode dne 1. června 2009.
Odkazy na zrušené předpisy se považují za odkazy na toto nařízení.