PRILOHA III: KRITÉRIA PRO LÁTKY REGISTROVANÉ V MNOŽSTVÍ MEZI 1 A 10 TUNAMI
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
PRILOHA III: KRITÉRIA PRO LÁTKY REGISTROVANÉ V MNOŽSTVÍ MEZI 1 A 10 TUNAMI
Kritéria pro látky registrované v množství mezi 1 a 10 tunami, pokud jde o čl. 12 odst. 1 písm. a) a b):
a) látky, u kterých se předpokládá (tj. použitím (Q)SAR nebo jiného důkazu), že mohou splňovat kritéria klasifikace pro karcinogenitu, mutagenitu nebo pro toxicitu pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 nebo kritéria uvedená v příloze XIII;
b) látky
i) se širokým nebo rozptýleným použitím, zejména pokud jsou tyto látky používány v přípravcích určených pro spotřebitele nebo jsou součástí spotřebních předmětů a
ii) u kterých se předpokládá, (tj. použitím (Q)SAR nebo jiného důkazu), že mohou splňovat klasifikační kritéria pro kterékoli sledované vlastnosti nebezpečné pro lidské zdraví nebo životní prostředí podle směrnice 67/548/EHS.
Citováné články:
CLANEK 12: Informace předkládané v závislosti na množství
CLANEK 41: Kontrola souladu žádostí o registraci
PRILOHA VII: STANDARDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ NEBO DOVÁŽENÉ V MNOŽSTVÍ 1 TUNY NEBO VĚTŠÍM [64]