PRILOHA XII: OBECNÉ POKYNY PRO NÁSLEDNÉ UŽIVATELE K POSUZOVÁNÍ LÁTEK A VYPRACOVÁVÁNÍ ZPRÁV O CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
PRILOHA XII: OBECNÉ POKYNY PRO NÁSLEDNÉ UŽIVATELE K POSUZOVÁNÍ LÁTEK A VYPRACOVÁVÁNÍ ZPRÁV O CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI
ÚVOD
Účelem této přílohy je stanovit, jak mají následní uživatelé posuzovat a dokumentovat, že rizika plynoucí z látek, které používají, jsou během používání náležitě kontrolována, pokud jde o použití, které není zahrnuto v dodaném bezpečnostním listu, a že ostatní uživatelé ve směru dodavatelského řetězce mohou rizika přiměřeně kontrolovat. Posouzení zahrnuje životní cyklus látky od jejího přijetí následným uživatelem pro jeho vlastní použití a jeho určená použití dále ve směru dodavatelského řetězce. Při posouzení se zváží použití látky samotné nebo obsažené v přípravku nebo v předmětu.
Při posuzování chemické bezpečnosti a vypracování zprávy o chemické bezpečnosti zohlední následný uživatel informace uvedené v bezpečnostním listu dodavatele chemické látky v souladu s články 31 a 32 tohoto nařízení. Je-li to možné a vhodné, zohlední se v posouzení chemické bezpečnosti a ve zprávě o chemické bezpečnosti posouzení provedené podle právních předpisů Společenství (např. hodnocení rizika podle nařízení (EHS) č. 793/93). Odchylky od těchto posouzení je nutné zdůvodnit. V úvahu lze rovněž vzít posouzení provedená v rámci dalších mezinárodních a vnitrostátních programů.
Postup následného uživatele při posuzování chemické bezpečnosti a vypracovávání zprávy o chemické bezpečnosti zahrnuje tyto tři kroky:
KROK 1: VYTVOŘENÍ SCÉNÁŘŮ EXPOZICE
Následný uživatel vypracuje scénáře expozice pro použití, jež nejsou zahrnuta v bezpečnostním listu, který mu byl dodán v souladu s oddílem 5 přílohy I.
KROK 2: V PŘÍPADĚ POTŘEBY UPŘESNĚNÍ POSOUZENÍ NEBEZPEČNOSTI DODAVATELEM
Považuje-li následný uživatel posouzení nebezpečnosti a PBT uvedená v dodaném bezpečnostním listu za přiměřená, není nutné žádné další posouzení nebezpečnosti nebo posouzení PBT a vPvB. V tomto případě použije pro charakterizaci rizika příslušné informace oznámené dodavatelem. Toto se uvede ve zprávě o chemické bezpečnosti.
Považuje-li následný uživatel posouzení uvedená v dodaném bezpečnostním listu za nepřiměřená, provede příslušná posouzení, která jsou pro něj přiměřená, v souladu s oddíly 1 až 4 přílohy I.
Pokud se následný uživatel domnívá, že pro vypracování zprávy o chemické bezpečnosti jsou vedle informací poskytnutých dodavatelem nezbytné další informace, následný uživatel takovéto informace shromáždí. Lze-li tyto informace získat pouze zkouškami na obratlovcích, předloží agentuře návrh na strategii zkoušení v souladu s článkem 38. Vysvětlí, proč považuje doplňkové informace za nezbytné. Během čekání na výsledky dalších zkoušek zaznamená ve své zprávě o chemické bezpečnosti opatření k řízení rizik, která přijal pro řízení zkoumaných rizik.
Po dokončení doplňujících zkoušek následný uživatel případně přepracuje zprávu o chemické bezpečnosti a bezpečnostní list, pokud se tento od něj vyžaduje.
KROK 3: CHARAKTERIZACE RIZIKA
Charakterizace rizika se vypracuje pro každý nový scénář expozice, jak je stanoveno v oddíle 6 přílohy I. Charakterizace rizika se uvede v příslušné položce zprávy o chemické bezpečnosti a shrne se v příslušných položkách bezpečnostního listu.
Při vytváření scénáře expozice bude nutné vytvořit počáteční předpoklady ohledně provozních podmínek a opatření k řízení rizik. Pokud počáteční předpoklady povedou k charakterizaci rizika, která naznačí nedostatečnou ochranu lidského zdraví a životního prostředí, bude nutné proces opakovat a změnit jeden nebo více faktorů, dokud nebude možné prokázat náležitou kontrolu. To může vyžadovat vytvoření doplňujících informací o nebezpečnosti nebo expozici nebo vhodnou změnu procesu, provozních podmínek nebo opatření k řízení rizik. Opakování se proto mohou na jedné straně týkat vypracování a přezkumu (počátečních) scénářů expozice, jež zahrnují vypracování a přijetí opatření k řízení rizik, a na druhé straně získávání dalších informací pro vytvoření konečného scénáře expozice. Účelem získání dalších informací je stanovit přesnější charakterizaci rizika založenou na zpřesněném posouzení nebezpečnosti nebo expozice.
Následný uživatel vypracuje zprávu o chemické bezpečnosti s podrobným popisem svého posouzení chemické bezpečnosti, přičemž použije část B oddíly 9 a 10 formátu stanoveného v oddíle 7 přílohy I a popřípadě i další oddíly tohoto formátu.
Část A zprávy o chemické bezpečnosti zahrnuje prohlášení o tom, že opatření k řízení rizik uvedená v příslušných scénářích expozice přijímá následný uživatel pro svá vlastní použití a že opatření k řízení rizik uvedená ve scénářích expozice pro určená použití se sdělují ve směru dodavatelského řetězce.
Citováné články:
CLANEK 37: Posouzení chemické bezpečnosti prováděné následnými uživateli a povinnost stanovit, použít a doporučit opatření ke snížení rizika