HLAVA-II: REGISTRACE LÁTEK
KAPITOLA-1: Obecná povinnost registrace a požadavky na informace
CLANEK 6: Obecná povinnost registrace látek samotných nebo obsažených v přípravcích
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 6: Obecná povinnost registrace látek samotných nebo obsažených v přípravcích
1. Nestanoví-li toto nařízení jinak, podá agentuře žádost o registraci každý výrobce nebo dovozce látky samotné nebo obsažené v jednom či více přípravcích v množství 1 tuny nebo větším za rok.
2. Na monomery používané jako izolované meziprodukty na místě nebo přepravované izolované meziprodukty se nevztahují články 17 a 18.
3. Každý výrobce nebo dovozce polymeru podá agentuře žádost o registraci pro monomerní látky nebo jiné látky, pro které dosud nepodal žádost o registraci žádný účastník dodavatelského řetězce, jsou-li splněny obě tyto podmínky:
a) polymer obsahuje nejméně 2 % hmotnostní těchto monomerních látek nebo jiných látek ve formě monomerních jednotek a chemicky vázaných látek;
b) celkové množství těchto monomerních látek nebo jiných látek představuje 1 tunu nebo více za rok.
4. Podání žádosti o registraci podléhá poplatku podle hlavy IX.
Citováné články:
CLANEK 5: Zákaz uvádění na trh bez údajů
CLANEK 9: Osvobození od obecné povinnosti registrace pro výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy
CLANEK 10: Informace předkládané pro obecné účely registrace
CLANEK 20: Povinnosti agentury
CLANEK 38: Povinnost následných uživatelů hlásit informace
CLANEK 74: Poplatky a platby