HLAVA-II: REGISTRACE LÁTEK
KAPITOLA-3: Povinnost registrace a požadavky na informace pro některé typy izolovaných meziproduktů
CLANEK 17: Registrace izolovaných meziproduktů na místě
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 17: Registrace izolovaných meziproduktů na místě
1. Každý výrobce izolovaného meziproduktu na místě v množství 1 tuny nebo větším za rok podá agentuře žádost o registraci pro izolovaný meziprodukt na místě.
2. Žádost o registraci pro izolovaný meziprodukt na místě musí obsahovat všechny následující informace v takovém rozsahu, který výrobce může předložit, aniž by byly nutné další zkoušky:
a) identifikaci výrobce podle oddílu 1 přílohy VI;
b) identifikaci meziproduktu podle bodů 2.1 až 2.3.4 přílohy VI;
c) klasifikaci meziproduktu podle oddílu 4 přílohy VI;
d) veškeré dostupné existující informace o fyzikálně-chemických vlastnostech meziproduktu nebo o jeho účincích na lidské zdraví nebo životní prostředí. Je-li k dispozici celková zpráva o studii, předloží se souhrn studie;
e) stručný obecný popis použití podle bodu 3.5 přílohy VI;
f) podrobnosti o použitých opatřeních k řízení rizik.
S výjimkou případů uvedených v čl. 25 odst. 3, čl. 27 odst. 6 nebo čl. 30 odst. 3 musí být žadatel o registraci pro účely registrace oprávněným držitelem celkové zprávy o studii nebo musí být oprávněn odkazovat na celkovou zprávu o studii shrnutou podle písmene d).
Podání žádosti o registraci podléhá poplatku podle hlavy IX.
3. Odstavec 2 se použije pouze pro izolované meziprodukty na místě, pokud výrobce potvrdí, že látka je vyráběna a používána pouze za přísně kontrolovaných podmínek, při nichž je přísně uchovávána pomocí technických prostředků během celého svého životního cyklu. Kontrolní a procesní technologie se použijí pro snížení emisí a následné expozice.
Nejsou-li podmínky uvedené v prvním pododstavci splněny, musí žádost o registraci obsahovat informace uvedené v článku 10.
Citováné články:
CLANEK 6: Obecná povinnost registrace látek samotných nebo obsažených v přípravcích
CLANEK 9: Osvobození od obecné povinnosti registrace pro výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy
CLANEK 19: Společné předkládání údajů o izolovaných meziproduktech skupinou žadatelů o registraci
CLANEK 20: Povinnosti agentury
CLANEK 23: Zvláštní ustanovení pro zavedené látky
CLANEK 74: Poplatky a platby