PRILOHA XVI: SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
PRILOHA XVI: SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA
Tato příloha uvádí informace, jimiž se mohou zabývat osoby předkládající socioekonomickou analýzu se žádostí o povolení, jak je stanoveno v čl. 62 odst. 5 písm. a), nebo v souvislosti s navrhovaným omezením, jak je stanoveno v čl. 69 odst. 6 písm. b).
Agentura vypracuje pokyny pro vyhotovení socioekonomických analýz. Socioekonomické analýzy nebo příspěvky k nim se předkládají ve formátu určeném agenturou podle článku 111.
Za podrobnost a rozsah socioekonomické analýzy nebo příspěvků k těmto analýzám však odpovídá žadatel o povolení nebo, v případě navrhovaného omezení, zúčastněná osoba. Poskytnuté informace se mohou zabývat socioekonomickými dopady na jakékoli úrovni.
Socioekonomická analýza může obsahovat tyto prvky:
- dopad uděleného nebo zamítnutého povolení na žadatele nebo, v případě navrhovaného omezení, na průmysl (např. výrobce a dovozce). Dopad na všechny další účastníky dodavatelského řetězce, následné uživatele a přidružené podniky z hlediska hospodářských důsledků jako dopad na investice, výzkum a vývoj, inovace, jednorázové a provozní náklady (např. soulad, přechodná opatření, změny stávajících procesů, systémy oznamování a sledování, zavádění nových technologií atd.) při zohlednění obecných tendencí vývoje trhu a technologií,
- dopady uděleného nebo zamítnutého povolení nebo navrhovaného omezení na spotřebitele. Například ceny výrobku, změny ve složení nebo jakosti či výkonu výrobků, jejich dostupnosti, výběr spotřebitele, jakož i účinky na lidské zdraví a životní prostředí v míře, která ovlivňuje spotřebitele,
- sociální důsledky uděleného nebo zamítnutého povolení nebo navrhovaného omezení. Například jistota pracovního místa a zaměstnanost,
- dostupnost, vhodnost a technická proveditelnost alternativních látek nebo technologií a jejich hospodářské důsledky a informace o rychlosti a potenciálu technologické změny v dotyčných odvětvích. V případě žádosti o povolení sociální nebo hospodářské dopady použití dostupných alternativ,
- širší důsledky pro obchod, hospodářskou soutěž a hospodářský rozvoj (zejména pro malé a střední podniky a třetí země) uděleného nebo zamítnutého povolení nebo navrhovaného omezení. K tomu může patřit zvážení místních, regionálních, celostátních nebo mezinárodních aspektů,
- v případě navrhovaného omezení návrhy na další normativní nebo nenormativní opatření, jimiž by bylo možné dosáhnout cíle navrhovaného omezení (přitom je nutné vzít v úvahu stávající právní předpisy). Mělo by to zahrnovat posouzení účinnosti a nákladů spojených s alternativními opatřeními k řízení rizik,
- v případě navrhovaného omezení nebo zamítnutého povolení přínos pro lidské zdraví a životní prostředí, jakož i sociální a hospodářské přínosy navrhovaného omezení. Například zdraví pracovníků, vliv na životní prostředí a rozložení těchto přínosů, například geograficky, podle skupin obyvatelstva,
- socioekonomická analýza se může zabývat rovněž jinými otázkami, které považují žadatelé o registraci nebo zúčastněná osoba za důležité.
Citováné články:
CLANEK 62: Žádosti o povolení
CLANEK 69: Příprava návrhu
PRILOHA XV: DOKUMENTACE