HLAVA-XI: SEZNAM KLASIFIKACÍ A OZNAČENÍ
CLANEK 112: Oblast působnosti
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 112: Oblast působnosti
Tato hlava se použije na
a) látky, které se musí registrovat;
b) látky v oblasti působnosti článku 1 směrnice 67/548/EHS, které splňují kritéria pro klasifikaci jako nebezpečné v souladu s uvedenou směrnicí a které jsou uváděny na trh samotné nebo obsažené v přípravku v koncentraci převyšující případně koncentrační limity stanovené ve směrnici 1999/45/ES, což vede ke klasifikaci přípravku jako nebezpečného.
Citováné články:
CLANEK 113: Povinnost informovat agenturu