Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now

klasifikace


PREAMBULE: REACH - Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek     [go to this PREAMBULE]
... (9) Posouzení fungování čtyř hlavních právních nástrojů, které se týkají chemických látek ve Společenství, totiž směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (4), směrnice Rady 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (5), směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (6) a nařízení Rady (EHS) č. 793/93 ze dne 23. března 1993 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek (7), odhalilo řadu problémů ve fungování právních předpisů Společenství o chemických látkách, které vedou k rozdílnostem mezi právními a správními předpisy v členských státech přímo ovlivňujícím fungování vnitřního trhu v této oblasti, a nutnost udělat více pro ochranu lidského zdraví a životního prostředí v souladu se zásadou předběžné opatrnosti. ...
... (9) Posouzení fungování čtyř hlavních právních nástrojů, které se týkají chemických látek ve Společenství, totiž směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (4), směrnice Rady 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (5), směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (6) a nařízení Rady (EHS) č. 793/93 ze dne 23. března 1993 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek (7), odhalilo řadu problémů ve fungování právních předpisů Společenství o chemických látkách, které vedou k rozdílnostem mezi právními a správními předpisy v členských státech přímo ovlivňujícím fungování vnitřního trhu v této oblasti, a nutnost udělat více pro ochranu lidského zdraví a životního prostředí v souladu se zásadou předběžné opatrnosti. ...
... (45) Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek (EINECS) zahrnul určité komplexní látky do jedné položky. Látky UVCB (látky s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexní reakční produkty nebo biologické materiály) mohou být registrovány podle tohoto nařízení jako jedna látka navzdory svému proměnlivému složení, pokud se jejich nebezpečné vlastnosti významně neliší a pokud opravňují ke stejné klasifikaci. ...
... (109) Agentura by měla přispívat k úloze Společenství a členských států v harmonizaci mezinárodních předpisů prostřednictvím spolupráce s organizacemi, které mají o takovou harmonizaci zájem. Agentura by pro podporu širokého mezinárodního konsensu měla zohledňovat stávající i nové mezinárodní normy v oblasti regulace chemických látek, jako je například Globálně harmonizovaný systém (GHS) klasifikace a označování chemických látek. ...
... (113) Klasifikace a označení látky uvedené na trh, která podléhá registraci nebo na niž se vztahuje článek 1 směrnice 67/548/EHS, by proto měly být oznámeny agentuře za účelem zapsání na seznam. ...
... (114) K zajištění harmonizované ochrany široké veřejnosti, a zejména osob přicházejících do styku s určitými látkami, a řádného fungování dalších právních předpisů Společenství vycházejících z klasifikace a označování by měla být v seznamu zaznamenána klasifikace v souladu se směrnicí 67/548/EHS a směrnicí 1999/45/ES dohodnutá pokud možno výrobci a dovozci téže látky a rovněž rozhodnutí přijatá na úrovni Společenství za účelem harmonizace klasifikace a označování některých látek. To by mělo plně zohlednit práci a zkušenosti získané v souvislosti s činnostmi prováděnými podle směrnice 67/548/EHS, včetně klasifikace a označování konkrétních látek nebo skupin látek uvedených v příloze I směrnice 67/548/EHS. ...
... (114) K zajištění harmonizované ochrany široké veřejnosti, a zejména osob přicházejících do styku s určitými látkami, a řádného fungování dalších právních předpisů Společenství vycházejících z klasifikace a označování by měla být v seznamu zaznamenána klasifikace v souladu se směrnicí 67/548/EHS a směrnicí 1999/45/ES dohodnutá pokud možno výrobci a dovozci téže látky a rovněž rozhodnutí přijatá na úrovni Společenství za účelem harmonizace klasifikace a označování některých látek. To by mělo plně zohlednit práci a zkušenosti získané v souvislosti s činnostmi prováděnými podle směrnice 67/548/EHS, včetně klasifikace a označování konkrétních látek nebo skupin látek uvedených v příloze I směrnice 67/548/EHS. ...
... (114) K zajištění harmonizované ochrany široké veřejnosti, a zejména osob přicházejících do styku s určitými látkami, a řádného fungování dalších právních předpisů Společenství vycházejících z klasifikace a označování by měla být v seznamu zaznamenána klasifikace v souladu se směrnicí 67/548/EHS a směrnicí 1999/45/ES dohodnutá pokud možno výrobci a dovozci téže látky a rovněž rozhodnutí přijatá na úrovni Společenství za účelem harmonizace klasifikace a označování některých látek. To by mělo plně zohlednit práci a zkušenosti získané v souvislosti s činnostmi prováděnými podle směrnice 67/548/EHS, včetně klasifikace a označování konkrétních látek nebo skupin látek uvedených v příloze I směrnice 67/548/EHS. ...
... (114) K zajištění harmonizované ochrany široké veřejnosti, a zejména osob přicházejících do styku s určitými látkami, a řádného fungování dalších právních předpisů Společenství vycházejících z klasifikace a označování by měla být v seznamu zaznamenána klasifikace v souladu se směrnicí 67/548/EHS a směrnicí 1999/45/ES dohodnutá pokud možno výrobci a dovozci téže látky a rovněž rozhodnutí přijatá na úrovni Společenství za účelem harmonizace klasifikace a označování některých látek. To by mělo plně zohlednit práci a zkušenosti získané v souvislosti s činnostmi prováděnými podle směrnice 67/548/EHS, včetně klasifikace a označování konkrétních látek nebo skupin látek uvedených v příloze I směrnice 67/548/EHS. ...
... (115) Vynaložené prostředky by měly být zaměřeny na látky, které vzbuzují největší obavy. Látka by proto měla být zahrnuta do přílohy I směrnice 67/548/EHS, pokud splňuje kritéria pro klasifikaci jako karcinogenní, mutagenní nebo toxická pro reprodukci kategorií 1, 2 nebo 3, nebo jako senzibilizátor dýchacích cest nebo v souvislosti s dalšími účinky na individuálním základě. Měla by být přijata ustanovení, která umožní příslušným orgánům podávat agentuře návrhy. Agentura by měla k návrhu zaujmout stanovisko a dotčené osoby by měly mít možnost vyjádřit připomínky. Následně by Komise měla přijmout rozhodnutí. ...


CLANEK-2: Použití     [go to this CLANEK]
... c) zdravotnické prostředky, které jsou invazivní nebo se používají v přímém fyzickém styku s lidským tělem, pokud opatření Společenství zavede ustanovení o klasifikaci a označování nebezpečných látek a přípravků, která zajistí stejnou úroveň informací a ochrany jako směrnice 1999/45/ES; ...


CLANEK-7: Žádosti o registraci a oznamování látek obsažených v předmětech     [go to this CLANEK]
... d) klasifikaci látky podle bodů 4.1 a 4.2 přílohy VI; ...


CLANEK-9: Osvobození od obecné povinnosti registrace pro výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy     [go to this CLANEK]
... c) případnou klasifikaci látky podle oddílu 4 přílohy VI; ...


CLANEK-10: Informace předkládané pro obecné účely registrace     [go to this CLANEK]
... iv) klasifikaci a označení látky podle oddílu 4 přílohy VI, ...


CLANEK-14: Zpráva o chemické bezpečnosti a povinnost použít a doporučit opatření ke snížení rizika     [go to this CLANEK]
... 4. Pokud žadatel o registraci po provedení kroků podle odst. 3 písm. a) až d) dojde k závěru, že látka splňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečná látka podle směrnice 67/548/EHS nebo že se jedná o látku PBT nebo vPvB, zahrnuje posouzení chemické bezpečnosti tyto dodatečné kroky: ...


CLANEK-17: Registrace izolovaných meziproduktů na místě     [go to this CLANEK]
... c) klasifikaci meziproduktu podle oddílu 4 přílohy VI; ...


CLANEK-18: Registrace přepravovaných izolovaných meziproduktů     [go to this CLANEK]
... c) klasifikaci meziproduktu podle oddílu 4 přílohy VI; ...


CLANEK-22: Další povinnosti žadatele o registraci     [go to this CLANEK]
... f) změny klasifikace a označení látky; ...


CLANEK-29: Fóra pro výměnu informací o látkách     [go to this CLANEK]
... b) dohodnout se s potenciálními žadateli o registraci na klasifikaci a označení látek, u kterých v klasifikaci a označení existují rozdíly. ...
... b) dohodnout se s potenciálními žadateli o registraci na klasifikaci a označení látek, u kterých v klasifikaci a označení existují rozdíly. ...


CLANEK-31: Požadavky na bezpečnostní listy     [go to this CLANEK]
... a) látka nebo přípravek splňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečný podle směrnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES nebo ...
... 3. Dodavatel poskytne příjemci na jeho žádost bezpečnostní list sestavený v souladu s přílohou II, pokud přípravek nesplňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečný podle článků 5, 6 a 7 směrnice 1999/45/ES, avšak obsahuje ...


CLANEK-38: Povinnost následných uživatelů hlásit informace     [go to this CLANEK]
... 4. Následný uživatel ohlásí agentuře, zda se jeho klasifikace určité látky odlišuje od klasifikace jeho dodavatele. ...
... 4. Následný uživatel ohlásí agentuře, zda se jeho klasifikace určité látky odlišuje od klasifikace jeho dodavatele. ...


CLANEK-56: Obecná ustanovení     [go to this CLANEK]
... b) u všech ostatních látek pod nejnižšími koncentračními limity stanovenými ve směrnici 1999/45/ES nebo v příloze I směrnice 67/548/EHS, které vedou ke klasifikaci přípravku jako nebezpečného. ...


CLANEK-57: Látky, které mají být zahrnuty do přílohy XIV     [go to this CLANEK]
... a) látky, které splňují kritéria pro klasifikaci jako karcinogenní kategorie 1 nebo 2 podle směrnice 67/548/EHS; ...
... b) látky, které splňují kritéria pro klasifikaci jako mutagenní kategorie 1 nebo 2 podle směrnice 67/548/EHS; ...
... c) látky, které splňují kritéria pro klasifikaci jako toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 podle směrnice 67/548/EHS; ...


CLANEK-68: Zavádění nových a změna stávajících omezení     [go to this CLANEK]
... 2. Pro látky samotné nebo obsažené v přípravku nebo v předmětu, které splňují kritéria pro klasifikaci jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorií 1 a 2, které by spotřebitelé mohli používat a pro které Komise navrhla omezení spotřebitelského použití, se příloha XVII změní postupem podle čl. 133 odst. 4. Články 69 73 se nepoužijí. ...


CLANEK-76: Složení     [go to this CLANEK]
... c) z Výboru pro posuzování rizik, který odpovídá za přípravu stanoviska agentury k hodnocením, k žádostem o povolení, návrhům na omezení a návrhům na klasifikaci a označení podle hlavy XI a dalším otázkám vyplývajícím z uplatňování tohoto nařízení, které se týkají rizik pro lidské zdraví nebo životní prostředí; ...


CLANEK-112: Oblast působnosti     [go to this CLANEK]
... b) látky v oblasti působnosti článku 1 směrnice 67/548/EHS, které splňují kritéria pro klasifikaci jako nebezpečné v souladu s uvedenou směrnicí a které jsou uváděny na trh samotné nebo obsažené v přípravku v koncentraci převyšující případně koncentrační limity stanovené ve směrnici 1999/45/ES, což vede ke klasifikaci přípravku jako nebezpečného. ...
... b) látky v oblasti působnosti článku 1 směrnice 67/548/EHS, které splňují kritéria pro klasifikaci jako nebezpečné v souladu s uvedenou směrnicí a které jsou uváděny na trh samotné nebo obsažené v přípravku v koncentraci převyšující případně koncentrační limity stanovené ve směrnici 1999/45/ES, což vede ke klasifikaci přípravku jako nebezpečného. ...


CLANEK-113: Povinnost informovat agenturu     [go to this CLANEK]
... c) klasifikaci nebezpečnosti látek vyplývající z použití článků 4 a 6 směrnice 67/548/EHS; ...
... a) jsou-li získány nové vědecké nebo technické informace, které znamenají změnu klasifikace a označení látky; ...


CLANEK-114: Seznam klasifikací a označení     [go to this CLANEK]
... a) zda pro daný záznam existuje harmonizovaná klasifikace a označení na úrovni Společenství zahrnutím do přílohy I směrnice 67/548/EHS; ...


CLANEK-115: Harmonizace klasifikací a označování     [go to this CLANEK]
... 1. Harmonizovaná klasifikace a označování na úrovni Společenství se od 1. června 2007 obvykle přidá do přílohy I směrnice 67/548/EHS pro klasifikaci látky jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorií 1, 2 nebo 3 nebo jako senzibilizátor dýchacích cest. Harmonizovanou klasifikaci a označování pro jiné účinky lze rovněž přidat do přílohy I směrnice 67/548/EHS, a to v jednotlivých případech a pokud se předloží odůvodnění potřeby opatření na úrovni Společenství. K tomuto účelu mohou příslušné orgány členských států předložit agentuře návrhy na harmonizovanou klasifikaci a označování podle přílohy XV. ...
... 1. Harmonizovaná klasifikace a označování na úrovni Společenství se od 1. června 2007 obvykle přidá do přílohy I směrnice 67/548/EHS pro klasifikaci látky jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorií 1, 2 nebo 3 nebo jako senzibilizátor dýchacích cest. Harmonizovanou klasifikaci a označování pro jiné účinky lze rovněž přidat do přílohy I směrnice 67/548/EHS, a to v jednotlivých případech a pokud se předloží odůvodnění potřeby opatření na úrovni Společenství. K tomuto účelu mohou příslušné orgány členských států předložit agentuře návrhy na harmonizovanou klasifikaci a označování podle přílohy XV. ...
... 1. Harmonizovaná klasifikace a označování na úrovni Společenství se od 1. června 2007 obvykle přidá do přílohy I směrnice 67/548/EHS pro klasifikaci látky jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorií 1, 2 nebo 3 nebo jako senzibilizátor dýchacích cest. Harmonizovanou klasifikaci a označování pro jiné účinky lze rovněž přidat do přílohy I směrnice 67/548/EHS, a to v jednotlivých případech a pokud se předloží odůvodnění potřeby opatření na úrovni Společenství. K tomuto účelu mohou příslušné orgány členských států předložit agentuře návrhy na harmonizovanou klasifikaci a označování podle přílohy XV. ...
... 1. Harmonizovaná klasifikace a označování na úrovni Společenství se od 1. června 2007 obvykle přidá do přílohy I směrnice 67/548/EHS pro klasifikaci látky jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorií 1, 2 nebo 3 nebo jako senzibilizátor dýchacích cest. Harmonizovanou klasifikaci a označování pro jiné účinky lze rovněž přidat do přílohy I směrnice 67/548/EHS, a to v jednotlivých případech a pokud se předloží odůvodnění potřeby opatření na úrovni Společenství. K tomuto účelu mohou příslušné orgány členských států předložit agentuře návrhy na harmonizovanou klasifikaci a označování podle přílohy XV. ...


CLANEK-119: Přístup veřejnosti prostřednictvím elektronických médií     [go to this CLANEK]
... c) klasifikace a označení látky; ...
... a) je-li to pro klasifikaci a označení látky zásadní, stupeň čistoty látky a identifikace nečistot nebo přídatných látek, o nichž je známo, že jsou nebezpečné; ...


CLANEK-138: Přezkum     [go to this CLANEK]
... 1. Do 1. června 2019 provede Komise přezkum za účelem posoudit, zda má být uplatnění povinnosti provádět posouzení chemické bezpečnosti a dokumentovat je ve zprávě o chemické bezpečnosti rozšířeno na látky, na něž se tato povinnost nevztahuje, jelikož nepodléhají registraci nebo registraci podléhají, ale jsou vyráběny nebo dováženy v množství menším než 10 tun za rok. Avšak pro látky, které splňují kritéria pro klasifikaci jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorií 1 nebo 2 podle směrnice 67/548/EHS, se přezkum provede do 1. června 2014. Při provádění přezkumu Komise zohlední všechny podstatné faktory, včetně ...


CLANEK-I: OBECNÁ USTANOVENÍ O POSUZOVÁNÍ LÁTEK A VYPRACOVÁVÁNÍ ZPRÁV O CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI     [go to this CLANEK]
... Pokud výrobce nebo dovozce po provedení kroků 1 až 4 dojde k závěru, že látka nebo přípravek splňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečný podle směrnice 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES nebo že se jedná o látku PBT nebo vPvB, zahrnuje posouzení chemické bezpečnosti tyto kroky: ...
... - určit klasifikaci a označení látky v souladu se směrnicí 67/548/EHS a ...
... Krok 3 : Klasifikace a označení ...
... 1.3 Krok 3 : Klasifikace a označení ...
... 1.3.1 Uvede se a zdůvodní náležitá klasifikace a označení stanovená v souladu s kritérii směrnice 67/548/EHS. Případně se uvedou specifické koncentrační limity vyplývající z použití čl. 4 odst. 4 směrnice 67/548/EHS a článků 4 až 7 směrnice 1999/45/ES, a pokud nejsou zahrnuty v příloze I směrnice 67/548/EHS, odůvodní se. Posouzení by mělo vždy zahrnovat prohlášení o tom, zda látka splňuje nebo nesplňuje kritéria stanovená ve směrnici 67/548/EHS pro CMR kategorií 1 a 2. ...
... 2.1 Cílem posouzení nebezpečnosti plynoucí z fyzikálně-chemických vlastností je určit klasifikaci a označení látky v souladu se směrnicí 67/548/EHS. ...
... 2.5 Uvede se a zdůvodní náležitá klasifikace a označení stanovená v souladu s kritérii směrnice 67/548/EHS. ...
... 3.0.1 Cílem posouzení nebezpečnosti pro životní prostředí je stanovit klasifikaci a označení látky v souladu se směrnicí 67/548/EHS a určit koncentraci látky, pod jejíž hodnotou se neočekává výskyt nepříznivých účinků v dané složce životního prostředí. Tato koncentrace je známá jako odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům (Predicted No-Effect Concentration – PNEC). ...
... Krok 2 : Klasifikace a označení ...
... 3.2 Krok 2 : Klasifikace a označení ...
... 3.2.1 Uvede se a zdůvodní náležitá klasifikace a označení stanovená v souladu s kritérii směrnice 67/548/EHS. Případně se uvedou specifické koncentrační limity vyplývající z použití čl. 4 odst. 4 směrnice 67/548/EHS a článků 4 až 7 směrnice 1999/45/ES, a pokud nejsou zahrnuty v příloze I směrnice 67/548/EHS, odůvodní se. ...
... 3. KLASIFIKACE A OZNAČENÍ ...


CLANEK-II: POKYNY PRO SESTAVENÍ BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ     [go to this CLANEK]
... Uvede se klasifikace látky nebo přípravku vyplývající z použití klasifikačních pravidel ve směrnicích 67/548/EHS nebo 1999/45/ES. Stručně a srozumitelně se uvedou rizika, která látka nebo přípravek představuje pro člověka a pro životní prostředí. ...
... Může být nezbytné uvést jiná rizika, jako jsou prašnost, vzájemná senzibilizace, dusivost, nebezpečí omrzlin, velká možnost výrazného zápachu, vůně nebo chuti nebo účinky na životní prostředí, jako je nebezpečnost pro půdní organismy, poškození ozonové vrstvy, potenciál fotochemické tvorby ozonu atd., které nemají vliv na klasifikaci, avšak přispívají k celkové nebezpečnosti. ...
... Klasifikace látky musí být v souladu s klasifikací poskytnutou pro seznam klasifikací a označení podle hlavy XI. ...
... 3.4 Uvede se klasifikace (buď podle článků 4 a 6 směrnice 67/548/EHS, nebo podle přílohy I směrnice 67/548/EHS, nebo podle schváleného záznamu v seznamu klasifikací a označení sestaveném podle hlavy XI tohoto nařízení) výše uvedených látek včetně písmenných symbolů a R-vět, které jsou přiřazeny v souladu s jejich fyzikálně-chemickými nebezpečnými vlastnostmi a s jejich nebezpečností pro lidské zdraví a životní prostředí. Na tomto místě není třeba uvádět úplné znění R-vět: uvede se odkaz na položku 16, v níž se uvede úplné znění každé příslušné R-věty. Pokud látka nesplňuje klasifikační kritéria, popíše se důvod, pro který je látka uvedena v položce 3, např. "látka PBT "nebo "látka, pro kterou je stanoven expoziční limit Společenství pro pracovní prostředí". ...
... Uvedou se zvláštní bezpečnostní opatření, jichž si musí být uživatel vědom nebo která musí dodržovat v souvislosti s přepravou nebo převozem, a to v rámci svých prostor i mimo ně. V případě potřeby se uvedou informace týkající se přepravní klasifikace pro každý druh přepravy: IMDG (přeprava po moři), ADR (směrnice Rady 94/55/ES ze dne 21. listopadu 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí [62]), RID (směrnice Rady 96/49/ES ze dne 23. července 1996 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí [63]), ICAO/IATA (letecká přeprava). Mezi tyto informace mimo jiné patří ...


CLANEK-III: KRITÉRIA PRO LÁTKY REGISTROVANÉ V MNOŽSTVÍ MEZI 1 A 10 TUNAMI     [go to this CLANEK]
... a) látky, u kterých se předpokládá (tj. použitím (Q)SAR nebo jiného důkazu), že mohou splňovat kritéria klasifikace pro karcinogenitu, mutagenitu nebo pro toxicitu pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 nebo kritéria uvedená v příloze XIII; ...


CLANEK-V: VÝJIMKY Z POVINNOSTI REGISTRACE PODLE ČL. 2 ODST. 7 PÍSM. b)     [go to this CLANEK]
... 8. Látky vyskytující se v přírodě, které nejsou uvedeny v odstavci 7, nejsou-li chemicky upravované, ledaže splňují kritéria pro klasifikaci jako nebezpečné podle směrnice 67/548/EHS ...


CLANEK-VI: POŽADAVKY NA INFORMACE UVEDENÉ V ČLÁNKU 10     [go to this CLANEK]
... 4. KLASIFIKACE A OZNAČENÍ ...
... 4.1 Klasifikace nebezpečnosti látek vyplývající z použití článků 4 a 6 směrnice 67/548/EHS ...
... Kromě toho je u každého záznamu nutné uvést důvody, proč u sledované vlastnosti není uvedena klasifikace (např. nedostatek údajů, neprůkazné údaje nebo průkazné údaje, které však nedostačují pro klasifikaci). ...
... Kromě toho je u každého záznamu nutné uvést důvody, proč u sledované vlastnosti není uvedena klasifikace (např. nedostatek údajů, neprůkazné údaje nebo průkazné údaje, které však nedostačují pro klasifikaci). ...


CLANEK-VII: STANDARDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ NEBO DOVÁŽENÉ V MNOŽSTVÍ 1 TUNY NEBO VĚTŠÍM [64]     [go to this CLANEK]
... 8.1Kožní dráždivost nebo leptavé účinky na kůžiPosouzení této sledované vlastnosti zahrnuje tyto postupné kroky:1)posouzení dostupných údajů o účincích na člověka a zvířata,2)posouzení kyselé nebo alkalické rezervy,3)studie in vitro týkající se leptavých účinků na kůži,4)studie in vitro týkající se kožní dráždivosti. | 8.1Kroky 3 a 4 není nutné provádět, pokuddostupné informace naznačují, že jsou splněna kritéria pro klasifikaci jako látka s leptavými účinky na kůži nebo dráždící oči, nebolátka je hořlavá na vzduchu při pokojové teplotě nebolátka je klasifikována jako velmi toxická při styku s kůží nebostudie akutní toxicity dermální cestou nenaznačuje kožní dráždivost až do mezní hodnoty dávky (2000 mg/kg tělesné hmotnosti). | ...
... 8.2Oční dráždivostPosouzení této sledované vlastnosti zahrnuje tyto postupné kroky:1)posouzení dostupných údajů o účincích na člověka a zvířata,2)posouzení kyselé nebo alkalické rezervy,3)studie in vitro týkající se oční dráždivosti. | 8.2Krok 3 není nutné provést, pokuddostupné informace naznačují, že jsou splněna kritéria pro klasifikaci jako látka s leptavými účinky na kůži nebo dráždící oči, nebolátka je hořlavá na vzduchu při pokojové teplotě. | ...
... 9.1.1Zkoušky subakutní toxicity na bezobratlých (upřednostňuje se rod Daphnia)Žadatel o registraci může místo zkoušek subakutní toxicity zvážit zkoušky chronické toxicity. | 9.1.1Studii není nutné provést, pokudexistují polehčující faktory, které naznačují, že toxicita pro vodní prostředí není pravděpodobná, například je-li látka vysoce nerozpustná ve vodě nebo není pravděpodobné, že by látka pronikla biologickými membránami neboje k dispozici studie chronické toxicity pro vodní prostředí provedená na bezobratlých nebojsou k dispozici příslušné informace pro environmentální klasifikaci a označení.Studie chronické toxicity pro vodní prostředí provedená na rodu Daphnia (příloha IX, bod 9.1.5) se zváží, je-li látka ve vodě málo rozpustná. | ...


CLANEK-VIII: STANDARDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ NEBO DOVÁŽENÉ V MNOŽSTVÍ 10 TUN NEBO VĚTŠÍM [66]     [go to this CLANEK]
... 8.7.1Posouzení reprodukční/vývojové toxicity, jeden druh (OECD 421 nebo 422), pokud neexistují dostupné informace o strukturně příbuzných látkách z odhadů (Q)SAR nebo z metod in vitro, že látka může být toxická pro rozvoj. | 8.7.1Test reprodukční toxicity není nutné provést, pokud:je látka známa jako genotoxický karcinogen a byla provedena odpovídající opatření k řízení rizik neboje látka známa jako mutagen působící na zárodečné buňky a byla provedena odpovídající opatření k řízení rizik nebolze vyloučit příslušnou expozici člověka v souladu s oddílem 3 přílohy XI neboje k dispozici pronatální toxikologická studie (příloha IX, bod 8.7.2) nebo dvougenerační reprodukční toxikologická studie (příloha IX, bod 8.7.3).Je-li o látce známo, že má nepříznivé účinky na plodnost a splňuje kritéria pro klasifikaci jako toxická pro reprodukci kategorie 1 nebo 2: R 60 a dostupné údaje poskytují dostatečnou podporu pro podrobné posouzení rizik; v tom případě nebudou nutné zkoušky účinků na plodnost. Zkoušky vývojové toxicity však musí být zváženy.Je-li o látce známo, že způsobuje vývojovou toxicitu a splňuje kritéria pro klasifikaci jako toxická pro reprodukci kategorie 1 nebo 2: R 61 a dostupné údaje poskytují dostatečnou podporu pro podrobné posouzení rizik; v tom případě nebudou nutné zkoušky vývojové toxicity. Zkoušky účinků na plodnost však musí být zváženy.V případě, že existují vážné obavy o možných nepříznivých účincích na plodnost nebo vývoj, může žadatel o registraci namísto screeningové studie navrhnout studii prenatální vývojové toxicity (příloha IX, bod 8.7.2) nebo dvougenerační studii reprodukční toxicity (příloha IX, bod 8.7.3). | ...
... 8.7.1Posouzení reprodukční/vývojové toxicity, jeden druh (OECD 421 nebo 422), pokud neexistují dostupné informace o strukturně příbuzných látkách z odhadů (Q)SAR nebo z metod in vitro, že látka může být toxická pro rozvoj. | 8.7.1Test reprodukční toxicity není nutné provést, pokud:je látka známa jako genotoxický karcinogen a byla provedena odpovídající opatření k řízení rizik neboje látka známa jako mutagen působící na zárodečné buňky a byla provedena odpovídající opatření k řízení rizik nebolze vyloučit příslušnou expozici člověka v souladu s oddílem 3 přílohy XI neboje k dispozici pronatální toxikologická studie (příloha IX, bod 8.7.2) nebo dvougenerační reprodukční toxikologická studie (příloha IX, bod 8.7.3).Je-li o látce známo, že má nepříznivé účinky na plodnost a splňuje kritéria pro klasifikaci jako toxická pro reprodukci kategorie 1 nebo 2: R 60 a dostupné údaje poskytují dostatečnou podporu pro podrobné posouzení rizik; v tom případě nebudou nutné zkoušky účinků na plodnost. Zkoušky vývojové toxicity však musí být zváženy.Je-li o látce známo, že způsobuje vývojovou toxicitu a splňuje kritéria pro klasifikaci jako toxická pro reprodukci kategorie 1 nebo 2: R 61 a dostupné údaje poskytují dostatečnou podporu pro podrobné posouzení rizik; v tom případě nebudou nutné zkoušky vývojové toxicity. Zkoušky účinků na plodnost však musí být zváženy.V případě, že existují vážné obavy o možných nepříznivých účincích na plodnost nebo vývoj, může žadatel o registraci namísto screeningové studie navrhnout studii prenatální vývojové toxicity (příloha IX, bod 8.7.2) nebo dvougenerační studii reprodukční toxicity (příloha IX, bod 8.7.3). | ...


CLANEK-IX: STANDARDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ NEBO DOVÁŽENÉ V MNOŽSTVÍ 100 TUN NEBO VĚTŠÍM [68]     [go to this CLANEK]
... 8.6.2Studie subchronické toxicity (90 dnů) u jednoho druhu, hlodavec, samec a samice, nejvhodnější způsob podávání, s ohledem na možnou cestu expozice člověka. | 8.6.2Studii subchronické toxicity (90 dní) není nutné provést, pokudje k dispozici spolehlivá studie subakutní toxicity (28 dnů), která prokazuje závažné toxické účinky podle kritérií pro klasifikaci látky jako R 48, u níž zaznamenaná hodnota NOAEL-28 dnů při použití odpovídajícího faktoru nejistoty umožňuje extrapolaci na NOAEL-90 dnů pro stejnou cestu expozice, neboje k dispozici spolehlivá studie chronické toxicity, pokud byl použit vhodný druh a způsob podávání, nebolátka prochází okamžitým rozpadem a jsou k dispozici dostatečné údaje o produktech štěpení (jak pro systemické účinky, tak i pro účinky v místě absorpce) neboje látka nereaktivní, nerozpustná a neinhalovatelná a neexistuje důkaz absorpce a toxicity při 28denní "limitní zkoušce", zejména pokud k expozici člověka dochází pouze v omezené míře.Vhodná cesta se vybere na tomto základě:Zkoušky dermální cestou jsou vhodné, pokud1)je pravděpodobný kontakt s kůží při výrobě nebo používání a2)z fyzikálně-chemických vlastností vyplývá potenciál pro značnou míru absorpce kůží a3)je splněna jedna z těchto podmínek:při zkoušce akutní dermální toxicity je pozorována toxicita nižší než při zkoušce orální toxicity nebopři studiích kožní nebo oční dráždivosti jsou pozorovány systemické účinky nebo jiné příznaky absorpce nebozkoušky in vitro naznačují významnou dermální absorpci nebou strukturně příbuzných látek je zjištěna značná dermální toxicita nebo pronikání kůží.Zkoušky inhalací jsou vhodné, pokudje expozice člověka prostřednictvím inhalace pravděpodobná, přičemž se zohlední tlak par látky nebo možnost expozice aerosolům, částicím nebo kapénkám inhalovatelných rozměrů.Další studie navrhne žadatel o registraci nebo si je může vyžádat agentura v souladu s článkem 40 nebo 41 v případě, žese nepodařilo určit NOAEL v 90denní studii, pokud příčinou nemožnosti určit NOAEL nebyla nepřítomnost nepříznivých toxických účinků, nebose jedná o toxicitu vyvolávající zvláštní obavy (např. vážné nebo těžké účinky), neboexistují náznaky účinku, pro nějž jsou dostupné důkazy nedostatečné pro toxikologický popis nebo pro charakterizaci rizika. V těchto případech může být rovněž vhodnější provést zvláštní toxikologické studie, které mají prozkoumat tyto účinky (např. imunotoxicitu, neurotoxicitu), neboexistuje zvláštní obava týkající se expozice (např. použití ve spotřebním zboží, které vede k úrovním expozice, které jsou velmi blízké výši dávek, při nichž lze předpokládat toxicitu pro člověka). | ...
... 8.7Reprodukční toxicita | 8.7Studie není nutné provést, je-li látkaznáma jako genotoxický karcinogen a byla provedena odpovídající opatření k řízení rizik neboznáma jako mutagen působící na zárodečné buňky a byla provedena odpovídající opatření k řízení rizik nebomálo toxikologicky aktivní (nezjistily se důkazy o toxicitě při dostupných zkouškách), z toxikokinetických údajů lze dokázat, že nedochází k systemické absorpci příslušnými cestami expozice (např. koncentrace v plazmě nebo krvi jsou pod mezními hodnotami detekce při použití citlivé metody a nepřítomnosti látky a jejich metabolitů v moči, žluči nebo vydechovaném vzduchu) a nedochází k žádné nebo k žádné významné expozici člověka.Je-li o látce známo, že má nepříznivé účinky na plodnost a splňuje kritéria pro klasifikaci jako toxická pro reprodukci kategorie 1 nebo 2: R 60 a dostupné údaje poskytují dostatečnou podporu pro podrobné posouzení rizik; v tom případě nebudou nutné zkoušky účinků na plodnost. Zkoušky vývojové toxicity však musí být zváženy.Je-li o látce známo, že způsobuje vývojovou toxicitu a splňuje kritéria pro klasifikaci jako toxická pro reprodukci kategorie 1 nebo 2: R 61 a dostupné údaje poskytují dostatečnou podporu pro podrobné posouzení rizik; v tom případě nebudou nutné zkoušky vývojové toxicity. Zkoušky účinků na plodnost však musí být zváženy. | ...
... 8.7Reprodukční toxicita | 8.7Studie není nutné provést, je-li látkaznáma jako genotoxický karcinogen a byla provedena odpovídající opatření k řízení rizik neboznáma jako mutagen působící na zárodečné buňky a byla provedena odpovídající opatření k řízení rizik nebomálo toxikologicky aktivní (nezjistily se důkazy o toxicitě při dostupných zkouškách), z toxikokinetických údajů lze dokázat, že nedochází k systemické absorpci příslušnými cestami expozice (např. koncentrace v plazmě nebo krvi jsou pod mezními hodnotami detekce při použití citlivé metody a nepřítomnosti látky a jejich metabolitů v moči, žluči nebo vydechovaném vzduchu) a nedochází k žádné nebo k žádné významné expozici člověka.Je-li o látce známo, že má nepříznivé účinky na plodnost a splňuje kritéria pro klasifikaci jako toxická pro reprodukci kategorie 1 nebo 2: R 60 a dostupné údaje poskytují dostatečnou podporu pro podrobné posouzení rizik; v tom případě nebudou nutné zkoušky účinků na plodnost. Zkoušky vývojové toxicity však musí být zváženy.Je-li o látce známo, že způsobuje vývojovou toxicitu a splňuje kritéria pro klasifikaci jako toxická pro reprodukci kategorie 1 nebo 2: R 61 a dostupné údaje poskytují dostatečnou podporu pro podrobné posouzení rizik; v tom případě nebudou nutné zkoušky vývojové toxicity. Zkoušky účinků na plodnost však musí být zváženy. | ...


CLANEK-X: STANDARDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ NEBO DOVÁŽENÉ V MNOŽSTVÍ 1000 TUN NEBO VĚTŠÍM [70]     [go to this CLANEK]
... 8.7Reprodukční toxicita | 8.7Studie není nutné provést, je-li látkaznáma jako genotoxický karcinogen a byla provedena odpovídající opatření k řízení rizik neboznáma jako mutagen působící na zárodečné buňky a byla provedena odpovídající opatření k řízení rizik nebomálo toxikologicky aktivní (nezjistily se důkazy o toxicitě při dostupných zkouškách), z toxikokinetických údajů lze dokázat, že nedochází k systemické absorpci příslušnými cestami expozice (např. koncentrace v plazmě nebo krvi jsou pod mezními hodnotami detekce při použití citlivé metody a nepřítomnosti látky a jejich metabolitů v moči, žluči nebo vydechovaném vzduchu) a nedochází k žádné nebo k žádné významné expozici člověka.Je-li o látce známo, že má nepříznivé účinky na plodnost a splňuje kritéria pro klasifikaci jako toxická pro reprodukci kategorie 1 nebo 2: R 60 a dostupné údaje poskytují dostatečnou podporu pro podrobné posouzení rizik; v tom případě nebudou nutné zkoušky účinků na plodnost. Zkoušky vývojové toxicity však musí být zváženy.Je-li o látce známo, že způsobuje vývojovou toxicitu a splňuje kritéria pro klasifikaci jako toxická pro reprodukci kategorie 1 nebo 2: R 61 a dostupné údaje poskytují dostatečnou podporu pro podrobné posouzení rizik; v tom případě nebudou nutné zkoušky vývojové toxicity. Zkoušky účinků na plodnost však musí být zváženy. | ...
... 8.7Reprodukční toxicita | 8.7Studie není nutné provést, je-li látkaznáma jako genotoxický karcinogen a byla provedena odpovídající opatření k řízení rizik neboznáma jako mutagen působící na zárodečné buňky a byla provedena odpovídající opatření k řízení rizik nebomálo toxikologicky aktivní (nezjistily se důkazy o toxicitě při dostupných zkouškách), z toxikokinetických údajů lze dokázat, že nedochází k systemické absorpci příslušnými cestami expozice (např. koncentrace v plazmě nebo krvi jsou pod mezními hodnotami detekce při použití citlivé metody a nepřítomnosti látky a jejich metabolitů v moči, žluči nebo vydechovaném vzduchu) a nedochází k žádné nebo k žádné významné expozici člověka.Je-li o látce známo, že má nepříznivé účinky na plodnost a splňuje kritéria pro klasifikaci jako toxická pro reprodukci kategorie 1 nebo 2: R 60 a dostupné údaje poskytují dostatečnou podporu pro podrobné posouzení rizik; v tom případě nebudou nutné zkoušky účinků na plodnost. Zkoušky vývojové toxicity však musí být zváženy.Je-li o látce známo, že způsobuje vývojovou toxicitu a splňuje kritéria pro klasifikaci jako toxická pro reprodukci kategorie 1 nebo 2: R 61 a dostupné údaje poskytují dostatečnou podporu pro podrobné posouzení rizik; v tom případě nebudou nutné zkoušky vývojové toxicity. Zkoušky účinků na plodnost však musí být zváženy. | ...


CLANEK-XI: OBECNÁ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD STANDARDNÍHO REŽIMU ZKOUŠEK PODLE PŘÍLOH VII AŽ X     [go to this CLANEK]
... 1) pokusy byly přiměřené pro účely klasifikace a označování nebo posouzení rizika, ...
... 1) pokusy byly přiměřené pro účely klasifikace a označování nebo posouzení rizika, ...
... - výsledky jsou přiměřené pro účely klasifikace a označování nebo posouzení rizika a ...
... 2) výsledky jsou přiměřené pro účely klasifikace a označování nebo posouzení rizika a ...
... - být přiměřené pro účely klasifikace a označování nebo posouzení rizika, ...


CLANEK-XV: DOKUMENTACE     [go to this CLANEK]
... - harmonizované klasifikace a označování CMR, senzibilizátorů dýchacích cest a jiných účinků, ...
... 1. Dokumentace pro harmonizovanou klasifikaci a označování CMR, senzibilizátorů dýchacích cest a jiných účinků ...
... Návrh obsahuje identifikaci dotyčných látek a navrhovanou harmonizovanou klasifikaci a označování. ...


CLANEK-XVII: OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ A PŘEDMĚTŮ     [go to this CLANEK]
... 3.Kapalné látky a přípravky, které se považují za nebezpečné podle definicí ve směrnicích 67/548/EHS a 1999/45/ES | 1.Nesmějí se používatv ozdobných předmětech určených k vytvoření světelných nebo barevných efektů pomocí různých fází, např. v ozdobných lampách a popelnících,v zábavných a žertovných předmětech,v hrách pro jednoho nebo více účastníků nebo jakýchkoliv předmětech zamýšlených k použití jako takové, a to i k ozdobným účelům.2.Aniž je dotčen odstavec 1, nesmějí látky a přípravky, kterépředstavují nebezpečí při vdechnutí a jsou označeny větou R 65 amohou být použity jako náplň do ozdobných lamp ajsou uvedeny na trh v balení o objemu 15 l nebo menším,obsahovat barvivo, pokud není požadováno pro daňové účely, ani parfém.3.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být obaly látek a přípravků, na které se vztahuje odstavec 2, pokud jsou určeny pro použití v lampách, čitelně a nesmazatelně označeny nápisem:"Uchovávejte lampy naplněné touto kapalinou mimo dosah dětí." | ...
... 6.Azbestová vláknaa)Krocidolitč. CAS 12001-28-4b)Amositč. CAS 12172-73-5c)Anthofyllitč. CAS 77536-67-5d)Aktinolitč. CAS 77536-66-4e)Tremolitč. CAS 77536-68-6f)Chrysotil [73]č. CAS 12001-29-5č. CAS 132207-32-0 | 1.Zakazuje se uvádět na trh a používat tato vlákna a předměty, které je obsahují, pokud do nich byla tato vlákna přidána záměrně.Členské státy však mohou zavést výjimku pro uvádění na trh a používání membrán stávajících zařízení pro elektrolýzu, které obsahují chrysotil (písmeno f), do ukončení jejich životnosti nebo dokud nebude k dispozici vhodná náhrada neobsahující azbest, podle toho, co nastane dříve. Komise přezkoumá tuto odchylku do 1. ledna 2008.2.Používání předmětů obsahujících azbestová vlákna uvedených v odstavci 1 výše, které již byly instalovány nebo byly v činnosti před 1. lednem 2005, může být nadále povoleno až do doby jejich zneškodnění nebo ukončení jejich životnosti. Členské státy však mohou z důvodů ochrany zdraví zakázat používání takových předmětů před jejich zneškodněním nebo ukončením jejich životnosti.Členské státy nesmějí na svém území povolit zavedení nového použití chrysotilového azbestu.3.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, může být uvádění na trh a používání těchto vláken a předmětů, které je obsahují, povoleno v souladu s předcházejícími odchylkami, pouze pokud jsou tyto předměty označeny v souladu s dodatkem 7 k této příloze. | ...
... 12.2-naftylaminč. CAS 91-59-8č. EINECS 202-080-4a jeho soli13.Benzidinč. CAS 92-87-5č. EINECS 202-199-1a jeho soli14.4-nitrobifenylč. CAS 92-93-3č. EINECS 202-204-715.4-aminobifenyl, xenylaminč. CAS 92-67-1č. EINECS 202-177-1a jeho soli | 1.V látkách a přípravcích uváděných na trh se nesmějí používat v koncentracích rovných nebo vyšších než 0,1 % hmot.Toto ustanovení se však nevztahuje na odpad obsahující jednu nebo více těchto látek, který je upraven směrnicemi 91/689/EHS a 2006/12/ES.2.Tyto látky a přípravky nesmějí být prodávány široké veřejnosti.3.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být obal těchto přípravků čitelně a nesmazatelně označen nápisem:"Pouze pro profesionální uživatele". | ...
... 19.Sloučeniny arsenu | 1.Nesmějí se používat jako látky a složky přípravků určené k použitía)jako ochrana před znečišťováním mikroorganismy, rostlinami nebo zvířaty utrupů lodí,košů, plováků, sítí a jiného zařízení nebo vybavení používaného k chovu ryb a měkkýšů,jakýchkoli zařízení nebo vybavení, která jsou zcela nebo částečně ponořena;b)při konzervaci dřeva. Dále se dřevo takto ošetřené nesmí uvádět na trh;c)avšak odchylně:i)Pokud jde o látky a přípravky použité při konzervaci dřeva: mohou se použít pouze pro impregnaci dřeva v průmyslových zařízeních za použití vakua nebo pod tlakem, a to ve formě roztoků anorganických sloučenin mědi, chrómu, arsenu (CCA), typ C. Takto ošetřené dřevo se nesmí uvádět na trh, dokud není ukončena fixace konzervačního přípravku.ii)Pokud jde o dřevo ošetřené roztoky CCA v průmyslových zařízeních v souladu s bodem i): pokud se pro zajištění bezpečnosti lidí a zvířat požaduje neporušenost struktury dřeva a styk kůže osob s dřevem je po dobu životnosti dřeva nepravděpodobný, může se toto dřevo uvádět na trh pro profesionální a průmyslové použití:jako stavební dřevo ve veřejných a zemědělských budovách, v kancelářských budovách a v průmyslových stavbách,v mostech a mostních konstrukcích,jako stavební dřevo ve sladkých a poloslaných vodách, například v přístavních molech a mostech,jako protihlukové bariéry,v protilavinových bariérách,v dálničním bezpečnostním oplocení a bariérách,jako kůly z oloupané kulatiny v ohradách pro dobytek,v zemních opěrných konstrukcích,jako sloupy elektrického a telekomunikačního vedení,jako pražce podzemní dráhy.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být každé ošetřené dřevo uváděné na trh individuálně označeno nápisem "Pouze pro použití v odborných a průmyslových zařízeních, obsahuje arsen". Dále musí být každé dřevo uváděné na trh v obalech označeno etiketou s nápisem "Při zacházení s tímto dřevem používejte rukavice. Při řezání nebo jiné úpravě tohoto dřeva používejte prachovou masku a ochranu očí. S odpadem tohoto dřeva musí být nakládáno jako s nebezpečným odpadem, a to pouze ve schváleném zařízení."iii)Ošetřené dřevo uvedené v bodech i) a ii) se nesmí používatv obytných nebo soukromých stavbách učených k jakémukoli účelu,při jakémkoli použití, kdy existuje riziko opakovaného styku s kůží,v mořských vodách,pro zemědělské účely jiné, než jsou kůly v ohradách pro dobytek a stavby v souladu s bodem ii),při jakémkoli použití, kdy může ošetřené dřevo přijít do styku s meziprodukty nebo konečnými výrobky určenými k výživě lidí nebo zvířat.2.Nesmějí se používat jako látky a složky přípravků určené k úpravě průmyslových vod, bez ohledu na jejich použití. | ...
... 22.Pentachlorfenolč. CAS 87-86-5č. EINECS 201-778-6a jeho soli a estery | 1.U látek a přípravků uváděných na trh se nesmí používat v koncentraci rovné 0,1 % hmot. nebo vyšší.2.Přechodná ustanovení:Odchylně od tohoto ustanovení nemusí Francie, Irsko, Portugalsko, Španělsko a Spojené království do 31. prosince 2008 používat toto ustanovení pro látky a přípravky určené pro použití v průmyslových zařízeních, ve kterých nejsou povoleny emise nebo vypouštění pentachlorfenolu (PCP) v množstvích přesahujících hodnoty povolené platnými právními předpisy:a)pro úpravu dřeva.Upravené dřevo se však nesmí používat:uvnitř budov určených pro jakékoliv účely (obytné, podnikatelské, rekreační), pro dekorativní účely nebo nikoliv,pro výrobu a opakované ošetřeníi)nádob určených pro použití k pěstitelským účelům;ii)obalů, které mohou přijít do styku se surovinami, polotovary nebo konečnými výrobky určenými k lidské spotřebě nebo k výživě zvířat;iii)jiných materiálů, které mohou kontaminovat výrobky uvedené v bodech i) a ii);b)pro impregnaci vláken a namáhaných textilních výrobků, které nejsou v žádném případě určeny pro použití v oděvech nebo pro dekorativní účely;c)výjimečně mohou členské státy v jednotlivých případech na svém území povolit specializovaným odborníkům provádět in situ a v budovách kulturního, uměleckého a historického významu nebo ve stavu nouze úpravu dřeva a zdiva napadeného suchou plísní (Serpula lacrymans) a krychlovou plísní.V žádném případěa)nesmí být celkový obsah hexachlordibenzoparadioxinu (HCDD) v pentachlorfenolu použitém samostatně nebo jako složka přípravků v rámci výše uvedených výjimek vyšší než dvě miliontiny (ppm);b)se tyto látky a přípravky nesmějí:uvádět na trh v obalech menších než 20 litrů,prodávat široké veřejnosti.3.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být obaly látek a přípravků, na které se vztahují odstavce 1 a 2, zřetelně a nesmazatelně označeny nápisem:"Pouze pro průmyslové a profesionální použití".Toto ustanovení se nevztahuje na odpady, které jsou upraveny směrnicemi 91/689/EHS a 2006/12/ES. | ...
... 29.Látky uvedené v příloze I směrnice 67/548/EHS klasifikované jako mutagen kategorie 1 nebo mutagen kategorie 2 a označené větou označující riziko R 46: "Může vyvolat poškození dědičných vlastností", jejichž seznamy jsou uvedeny takto:Mutagen kategorie 1 uvedený v dodatku 3.Mutagen kategorie 2 uvedený v dodatku 4. | Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být obal takových látek a přípravků čitelně a nesmazatelně označen nápisem: "Pouze pro profesionální uživatele". | ...
... 31.a)Kreosot; prací olejč. CAS 8001-58-9č. EINECS 232-287-5b)Kreosotový olej; prací olejč. CAS 61789-28-4č. EINECS 263-047-8c)Destiláty (z uhelného dehtu), naftalenové oleje; naftalenový olejč. CAS 84650-04-4č. EINECS 283-484-8d)Kreosotový olej, acenaftenová frakce; prací olejč. CAS 90640-84-9č. EINECS 292-605-3e)Destiláty (z uhelného dehtu), přední frakce; těžký anthracenový olejč. CAS 65996-91-0č. EINECS 266-026-1f)Anthracenový olejč. CAS 90640-80-5č. EINECS 292-602-7g)Dehtové kyseliny ze surového uhelného dehtu; fenoly, surovéč. CAS 65996-85-2č. EINECS 266-019-3h)Kreosot, dřevnýč. CAS 8021-39-4č. EINECS 232-419-1i)Nízkoteplotní alkalický dehtový olej; zbytky extraktu (černouhelné), nízkoteplotní černouhelný dehet po alkalické extrakcič. CAS 122384-78-5č. EINECS 310-191-5 | 1.Nesmějí se používat jako takové nebo obsažené v přípravcích na ošetření dřeva. Dřevo takto ošetřené se dále nesmí uvádět na trh.2.Avšak odchylně:a)Pro látky a přípravky: mohou se používat na ošetření dřeva prováděné v průmyslových zařízeních nebo profesionály, na které se vztahují právní předpisy Společenství o ochraně pracovníků, pouze při opakovaném ošetření na místě, pokud tyto látky a přípravky obsahujíi)benzo[a]pyren v koncentraci menší než 0,005 % hmot.,ii)vodou extrahovatelné fenoly v koncentraci menší než 3 % hmot.Takové látky a přípravky pro použití na ošetření dřeva prováděné v průmyslových zařízeních nebo profesionályse mohou uvádět na trh pouze v obalech o objemu nejméně 20 litrů,se nesmějí prodávat spotřebitelům.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být obaly těchto látek a přípravků označeny čitelně a nesmazatelně nápisem:"Pouze pro použití v průmyslových zařízeních nebo pro ošetření prováděné profesionály".b)Pro dřevo ošetřené v průmyslových zařízeních nebo profesionály podle písmene a), které se uvádí na trh poprvé nebo bylo opakovaně ošetřené na místě: je povoleno pouze pro profesionální nebo průmyslové použití, např. na železnicích, pro elektrická a telekomunikační vedení, pro oplocení, pro zemědělské účely (např. opěry stromů) a v přístavech a vodních tocích.c)Zákaz uvádění na trh podle odstavce 1 se nevztahuje na dřevo, které bylo ošetřeno látkami uvedenými v písmenech a) až i) před 31. prosincem 2002 a které se uvádí na trh použitého zboží pro opětovné využití.3.Ošetřené dřevo podle odst. 2 písm. b) a c) se však nesmí používatuvnitř budov určených pro jakékoliv účelyv hračkách,na hřištích,v parcích, zahradách a venkovních rekreačních a zábavných zařízeních, kde je riziko častého styku s pokožkou,při výrobě zahradního nábytku, jako jsou stoly pro pikniky,pro výrobu, použití a každé opakované ošetření:nádob určených pro pěstitelské účely,obalů, které mohou přijít do styku se surovinami, polotovary anebo hotovými výrobky určenými pro spotřebu lidmi nebo zvířaty,jiných materiálů, které mohou kontaminovat výše uvedené předměty. | ...
... 32.Chloroformč. CAS 67-66-3č. EINECS 200-663-833.Chlorid uhličitý – tetrachloromethanč. CAS 56-23-5č. EINECS 200-262-834.1,1,2-trichlorethanč. CAS 79-00-5č. EINECS 201-166-935.1,1,2,2-tetrachlorethanč. CAS 79-34-5č. EINECS 201-197-836.1,1,1,2-tetrachlorethanč. CAS 630-20-637.Pentachlorethanč. CAS 76-01-7č. EINECS 200-925-138.1,1-dichlorethylenč. CAS 75-35-4č. EINECS 200-864-039.1,1,1-trichlorethan, methylchloroformč. CAS 71-55-6č. EINECS 200-756-3 | 1.Nesmějí být použity v koncentracích rovných 0,1 % hmot. nebo větších v látkách a přípravcích uvedených na trh pro prodej široké veřejnosti nebo v difúzních aplikacích, jako je čistění povrchů a čistění látek.2.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být obaly těchto látek a přípravků, které je obsahují, v koncentracích rovných 0,1 % nebo větších, čitelně a nesmazatelně označeny nápisem:"Pouze pro použití v průmyslových zařízeních".Odchylně se toto ustanovení nevztahuje naa)léčivé a veterinární přípravky definované směrnicemi 2001/82/ES a 2001/83/ES;b)kosmetické prostředky definované směrnicí 76/768/EHS. | ...
... 40.Látky splňující kritéria hořlavosti uvedená ve směrnici 67/548/EHS a klasifikované jako hořlavé, vysoce hořlavé nebo extrémně hořlavé bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v příloze I uvedené směrnice | 1.Nesmějí být použity látky samotné nebo obsažené v přípravcích v aerosolových rozprašovačích, které jsou uváděny na trh pro širokou veřejnost pro zábavné a ozdobné účely, jako například:kovové třpytky určené hlavně k ozdobě,umělý sníh a ledové květy,žertovné polštářky,křehké aerosolové šňůry,imitace výkalů,trubky pro večírky,ozdobné vločky a pěny,umělé pavučiny,zápachové bombičky.2.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek, musí být na obalu výše uvedených aerosolových rozprašovačů čitelné a neodstranitelné označení"Pouze pro profesionální uživatele".3.Odchylně od toho se však odstavce 1 a 2 nevztahují na aerosolové rozprašovače uvedené v článku 9 směrnice Rady 75/324/EHS ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů [75].4.Předměty uvedené v odstavcích 1 a 2 nesmějí být uvedeny na trh, pokud nesplňují uvedené požadavky. | ...
... 47.Cement | 1.Cement a přípravky obsahující cement se nesmějí používat ani uvádět na trh, jestliže po smísení s vodou obsahují více než 0,0002 % rozpustného šestimocného chromu vztaženo na celkovou hmotnost suchého cementu.2.Jestliže se použijí redukční činidla, musí být obal cementu nebo přípravků obsahujících cement čitelně a nesmazatelně označen informacemi o datu balení, jakož i údaji o podmínkách a době skladování vhodných pro zachování aktivity redukčního činidla a udržení obsahu rozpustného šestimocného chromu pod limitem uvedeným v odstavci 1, aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků.3.Odchylně se odstavce 1 a 2 nepoužijí pro uvádění na trh a používání v kontrolovaných uzavřených a plně automatizovaných procesech, v nichž s cementem a přípravky obsahujícími cement manipulují pouze strojní zařízení a v nichž není možný styk s pokožkou. | ...
... Pro látky zahrnuté do více než jedné skupiny látek zařazených do přílohy I směrnice 67/548/EHS se pro jednotlivé látky použijí tytéž symboly, R-věty a S-věty, které jsou uvedeny v obou příslušných skupinových položkách v příloze I. V případech, kdy je u dvou položek uvedena rozdílná klasifikace pro stejný druh nebezpečnosti, použije se přísnější klasifikace. ...
... Pro látky zahrnuté do více než jedné skupiny látek zařazených do přílohy I směrnice 67/548/EHS se pro jednotlivé látky použijí tytéž symboly, R-věty a S-věty, které jsou uvedeny v obou příslušných skupinových položkách v příloze I. V případech, kdy je u dvou položek uvedena rozdílná klasifikace pro stejný druh nebezpečnosti, použije se přísnější klasifikace. ...
... Klasifikace a označení na obalu uvedené pro tuto látku se vztahuje na jednu nebo více nebezpečných vlastností označených jednou nebo více R-větami ve spojení s uvedenými skupinami nebezpečnosti. Požadavky článku 6 směrnice 67/548/EHS kladené na výrobce, distributory a dovozce této látky se vztahují na klasifikaci a označování látky z hlediska všech ostatních nebezpečných vlastností. Konečné označení na obalu musí splňovat požadavky oddílu 7 přílohy VI směrnice 67/548/EHS. ...
... Klasifikace a označení na obalu uvedené pro tuto látku se vztahuje na jednu nebo více nebezpečných vlastností označených jednou nebo více R-větami ve spojení s uvedenými skupinami nebezpečnosti. Požadavky článku 6 směrnice 67/548/EHS kladené na výrobce, distributory a dovozce této látky se vztahují na klasifikaci a označování látky z hlediska všech ostatních nebezpečných vlastností. Konečné označení na obalu musí splňovat požadavky oddílu 7 přílohy VI směrnice 67/548/EHS. ...
... Klasifikace jako karcinogen není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmot. benzenu (číslo EINECS 200-753-7). ...
... Klasifikace jako karcinogen nebo mutagen není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmot. 1,3-butadienu (číslo EINECS 203-450-8). Jestliže látka není klasifikována jako karcinogen nebo mutagen, použijí se alespoň S-věty (2-)9-16. Tato poznámka se vztahuje na některé komplexní látky odvozené z ropy uvedené v příloze I směrnice 67/548/ES. ...
... Klasifikace jako karcinogen se není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 3 % látek extrahovatelných do dimethylsulfoxidu (DMSO) IP 346. ...
... Klasifikace jako karcinogen není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,005 % hmot. benzo[a]pyrenu (číslo EINECS 200-028-5). ...
... Klasifikace jako karcinogen není povinná, je-li znám celý technologický proces její rafinace a jestliže lze prokázat, že výchozí látka není karcinogenní. ...
... Klasifikace jako karcinogen není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmot. benzenu (číslo EINECS 200-753-7). ...
... Klasifikace látky jako karcinogen není povinná pro vlákna, jejichž délkou vážený střední geometrický průměr po odečtení dvojnásobku standardní odchylky je větší než 6 μm. ...