Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now

koncentrace


PREAMBULE: REACH - Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek     [go to this PREAMBULE]
... (29) Jelikož by výrobci a dovozci předmětů za své předměty měli nést odpovědnost, je vhodné zavést požadavek registrace u látek, jejichž uvolňování z předmětu se předpokládá a které pro toto použití nebyly registrovány. Látky vzbuzující mimořádné obavy, které jsou v předmětech obsaženy v množství převyšujícím prahovou hodnotu množství a koncentrace, by měly být oznámeny agentuře v případě, že není možné vyloučit expozici látce a že látka pro toto použití nebyla nikým registrována. Agentura by měla být rovněž oprávněna vyžadovat podání žádosti o registraci, pokud má důvody domnívat se, že uvolňování látky z předmětu může představovat nebezpečí pro lidské zdraví nebo životní prostředí, a pokud je látka v těchto předmětech přítomna v množstvích přesahujících 1 tunu na výrobce nebo dovozce za rok. Agentura by měla zvážit, zda je nutné navrhnout omezení, pokud se domnívá, že používání těchto látek v předmětech představuje pro lidské zdraví nebo životní prostředí riziko, které není náležitě kontrolováno. ...


CLANEK-7: Žádosti o registraci a oznamování látek obsažených v předmětech     [go to this CLANEK]
... b) látka je v těchto předmětech přítomna v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních. ...


CLANEK-14: Zpráva o chemické bezpečnosti a povinnost použít a doporučit opatření ke snížení rizika     [go to this CLANEK]
... 2. Posouzení chemické bezpečnosti podle odstavce 1 není nutné provádět u látky, která je v přípravku přítomna v koncentraci nižší než nejnižší z těchto hodnot: ...
... a) koncentrace, které se berou v úvahu, stanovené v tabulce v čl. 3 odst. 3 směrnice 1999/45/ES; ...


CLANEK-31: Požadavky na bezpečnostní listy     [go to this CLANEK]
... a) v individuální koncentraci ≥ 1 % hmotnostní pro přípravky jiné než plynné a ≥ 0,2 % objemových pro plynné přípravky alespoň jednu látku, která představuje nebezpečí pro lidské zdraví nebo životní prostředí, nebo ...
... b) v individuální koncentraci ≥ 0,1 % hmotnostních pro přípravky jiné než plynné alespoň jednu látku, která je perzistentní, bioakumulativní a toxická nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní podle kritérií uvedených v příloze XIII nebo byla z důvodů jiných než těch, které jsou uvedeny v písmenu a), zahrnuta do seznamu vytvořeného podle čl. 59 odst. 1 nebo ...


CLANEK-33: Povinnost sdělovat informace o látkách v předmětech     [go to this CLANEK]
... 1. Každý dodavatel předmětu obsahujícího látku, která splňuje kritéria uvedená v článku 57 a je identifikována podle čl. 59 odst. 1, v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních, poskytne příjemci předmětu dostatek informací umožňujících bezpečné použití předmětu, včetně alespoň názvu látky. ...
... 2. Na žádost spotřebitele každý dodavatel předmětu obsahujícího látku, která splňuje kritéria uvedená v článku 57 a je identifikována v souladu s čl. 59 odst. 1 v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních, poskytne spotřebiteli dostatek informací umožňujících bezpečné použití předmětu, včetně alespoň názvu látky. ...


CLANEK-37: Posouzení chemické bezpečnosti prováděné následnými uživateli a povinnost stanovit, použít a doporučit opatření ke snížení rizika     [go to this CLANEK]
... e) látka je v přípravku přítomna v koncentraci nižší než kterákoli z koncentrací uvedených v čl. 14 odst. 2 nebo ...


CLANEK-112: Oblast působnosti     [go to this CLANEK]
... b) látky v oblasti působnosti článku 1 směrnice 67/548/EHS, které splňují kritéria pro klasifikaci jako nebezpečné v souladu s uvedenou směrnicí a které jsou uváděny na trh samotné nebo obsažené v přípravku v koncentraci převyšující případně koncentrační limity stanovené ve směrnici 1999/45/ES, což vede ke klasifikaci přípravku jako nebezpečného. ...


CLANEK-119: Přístup veřejnosti prostřednictvím elektronických médií     [go to this CLANEK]
... f) odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL), nebo odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC), podle přílohy I; ...


CLANEK-I: OBECNÁ USTANOVENÍ O POSUZOVÁNÍ LÁTEK A VYPRACOVÁVÁNÍ ZPRÁV O CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI     [go to this CLANEK]
... 3.0.1 Cílem posouzení nebezpečnosti pro životní prostředí je stanovit klasifikaci a označení látky v souladu se směrnicí 67/548/EHS a určit koncentraci látky, pod jejíž hodnotou se neočekává výskyt nepříznivých účinků v dané složce životního prostředí. Tato koncentrace je známá jako odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům (Predicted No-Effect Concentration – PNEC). ...
... 3.0.1 Cílem posouzení nebezpečnosti pro životní prostředí je stanovit klasifikaci a označení látky v souladu se směrnicí 67/548/EHS a určit koncentraci látky, pod jejíž hodnotou se neočekává výskyt nepříznivých účinků v dané složce životního prostředí. Tato koncentrace je známá jako odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům (Predicted No-Effect Concentration – PNEC). ...
... 3.0.1 Cílem posouzení nebezpečnosti pro životní prostředí je stanovit klasifikaci a označení látky v souladu se směrnicí 67/548/EHS a určit koncentraci látky, pod jejíž hodnotou se neočekává výskyt nepříznivých účinků v dané složce životního prostředí. Tato koncentrace je známá jako odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům (Predicted No-Effect Concentration – PNEC). ...
... Cílem posouzení expozice je provést kvantitativní nebo kvalitativní odhad dávky nebo koncentrace látky, které člověk a životní prostředí jsou nebo mohou být vystaveni. Při posouzení se přihlíží ke všem fázím životního cyklu látky, které jsou výsledkem výroby a určených použití a zahrne se do něho každá expozice, která může souviset s nebezpečími určenými v oddílech 1 až 4. Posouzení expozice zahrnuje následující dva kroky, které musí být ve zprávě o chemické bezpečnosti jako takové zřetelně označeny. ...


CLANEK-II: POKYNY PRO SESTAVENÍ BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ     [go to this CLANEK]
... 3.1 Není nutné uvést úplné složení (povahu složek a jejich koncentrace), ačkoliv obecný popis složek a jejich koncentrací může být užitečný. ...
... - použitelné koncentrace stanovené v tabulce v čl. 3 odst. 3 směrnice 1999/45/ES nebo ...
... c) látky, které jsou perzistentní, bioakumulativní a toxické nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní podle kritérií stanovených v příloze XIII, pokud se koncentrace jednotlivé látky rovná 0,1 % nebo je vyšší. ...
... Uvede se pH látky nebo přípravku ve stavu, ve kterém se dodává, nebo jako vodného roztoku; v druhém případě se uvede jeho koncentrace. ...


CLANEK-VI: POŽADAVKY NA INFORMACE UVEDENÉ V ČLÁNKU 10     [go to this CLANEK]
... 3.4 Forma (látka, přípravek nebo předmět) nebo skupenství, v němž se látka dodává následným uživatelům. Koncentrace nebo koncentrační rozmezí látky obsažené v přípravcích dodávaných následným uživatelům a množství látky obsažené v předmětech dodávaných následným uživatelům. ...


CLANEK-VII: STANDARDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ NEBO DOVÁŽENÉ V MNOŽSTVÍ 1 TUNY NEBO VĚTŠÍM [64]     [go to this CLANEK]
... 7.10Hořlavost | 7.10Studii není nutné provést,jedná-li se o pevnou látku s výbušnými nebo samozápalnými vlastnostmi. Tyto vlastnosti je vždy nutné zvážit před posouzením hořlavosti nebopro plyny, je-li koncentrace hořlavého plynu ve směsi s netečnými plyny natolik nízká, že při smísení se vzduchem je koncentrace stále pod mezní hodnotou nebopro látky, které se samovolně zapalují při kontaktu se vzduchem. | ...
... 7.10Hořlavost | 7.10Studii není nutné provést,jedná-li se o pevnou látku s výbušnými nebo samozápalnými vlastnostmi. Tyto vlastnosti je vždy nutné zvážit před posouzením hořlavosti nebopro plyny, je-li koncentrace hořlavého plynu ve směsi s netečnými plyny natolik nízká, že při smísení se vzduchem je koncentrace stále pod mezní hodnotou nebopro látky, které se samovolně zapalují při kontaktu se vzduchem. | ...
... 7.11Výbušné vlastnosti | 7.11Studii není nutné provést, pokudv molekule nejsou žádné chemické skupiny s výbušnými vlastnostmi nebolátka obsahuje chemické skupiny s výbušnými vlastnostmi s obsahem kyslíku a vypočtená kyslíková bilance je méně než –200 neboorganická látka nebo homogenní směs organických látek obsahuje chemické skupiny s výbušnými vlastnostmi, avšak energie exotermního rozkladu je méně než 500 J/g a začátek exotermního rozkladu je při teplotě nižší než 500° C, nebou směsí anorganických oxidantů (podtřída UN 5.1) s organickými materiály, koncentrace anorganického oxidantu jenižší než 15 % hmotnostních, pokud patří do balící skupiny UN I (vysoká nebezpečnost) nebo II (střední nebezpečnost)nižší než 30 % hmotnostních, pokud patří do balící třídy UN III (malá nebezpečnost).Poznámka: Nevyžaduje se zkouška šíření výbuchu ani zkouška citlivosti na detonační rázové vlny, je-li energie exotermního rozkladu nižší než 800 J/g. | ...


CLANEK-VIII: STANDARDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ NEBO DOVÁŽENÉ V MNOŽSTVÍ 10 TUN NEBO VĚTŠÍM [66]     [go to this CLANEK]
... 9.1.4Zkoušky inhibice respirace aktivovaného kalu | 9.1.4Studii není nutné provést, pokudnedochází k emisím do čistíren odpadních vod neboexistují polehčující faktory, které naznačují, že mikrobiální toxicita není pravděpodobná, například látka je vysoce nerozpustná ve vodě, nebose u látky zjistí, že je snadno biologicky rozložitelná a použité koncentrace při zkoušce jsou v rozmezí koncentrací, jež lze předpokládat v přítoku do čistírny odpadních vod.Studii je možné nahradit zkouškou inhibice nitrifikace, pokud dostupné údaje prokazují, že látka je pravděpodobně inhibitorem růstu nebo funkce mikroorganismů, zejména nitrifikačních bakterií. | ...


CLANEK-IX: STANDARDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ NEBO DOVÁŽENÉ V MNOŽSTVÍ 100 TUN NEBO VĚTŠÍM [68]     [go to this CLANEK]
... 8.7Reprodukční toxicita | 8.7Studie není nutné provést, je-li látkaznáma jako genotoxický karcinogen a byla provedena odpovídající opatření k řízení rizik neboznáma jako mutagen působící na zárodečné buňky a byla provedena odpovídající opatření k řízení rizik nebomálo toxikologicky aktivní (nezjistily se důkazy o toxicitě při dostupných zkouškách), z toxikokinetických údajů lze dokázat, že nedochází k systemické absorpci příslušnými cestami expozice (např. koncentrace v plazmě nebo krvi jsou pod mezními hodnotami detekce při použití citlivé metody a nepřítomnosti látky a jejich metabolitů v moči, žluči nebo vydechovaném vzduchu) a nedochází k žádné nebo k žádné významné expozici člověka.Je-li o látce známo, že má nepříznivé účinky na plodnost a splňuje kritéria pro klasifikaci jako toxická pro reprodukci kategorie 1 nebo 2: R 60 a dostupné údaje poskytují dostatečnou podporu pro podrobné posouzení rizik; v tom případě nebudou nutné zkoušky účinků na plodnost. Zkoušky vývojové toxicity však musí být zváženy.Je-li o látce známo, že způsobuje vývojovou toxicitu a splňuje kritéria pro klasifikaci jako toxická pro reprodukci kategorie 1 nebo 2: R 61 a dostupné údaje poskytují dostatečnou podporu pro podrobné posouzení rizik; v tom případě nebudou nutné zkoušky vývojové toxicity. Zkoušky účinků na plodnost však musí být zváženy. | ...


CLANEK-X: STANDARDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ NEBO DOVÁŽENÉ V MNOŽSTVÍ 1000 TUN NEBO VĚTŠÍM [70]     [go to this CLANEK]
... 8.7Reprodukční toxicita | 8.7Studie není nutné provést, je-li látkaznáma jako genotoxický karcinogen a byla provedena odpovídající opatření k řízení rizik neboznáma jako mutagen působící na zárodečné buňky a byla provedena odpovídající opatření k řízení rizik nebomálo toxikologicky aktivní (nezjistily se důkazy o toxicitě při dostupných zkouškách), z toxikokinetických údajů lze dokázat, že nedochází k systemické absorpci příslušnými cestami expozice (např. koncentrace v plazmě nebo krvi jsou pod mezními hodnotami detekce při použití citlivé metody a nepřítomnosti látky a jejich metabolitů v moči, žluči nebo vydechovaném vzduchu) a nedochází k žádné nebo k žádné významné expozici člověka.Je-li o látce známo, že má nepříznivé účinky na plodnost a splňuje kritéria pro klasifikaci jako toxická pro reprodukci kategorie 1 nebo 2: R 60 a dostupné údaje poskytují dostatečnou podporu pro podrobné posouzení rizik; v tom případě nebudou nutné zkoušky účinků na plodnost. Zkoušky vývojové toxicity však musí být zváženy.Je-li o látce známo, že způsobuje vývojovou toxicitu a splňuje kritéria pro klasifikaci jako toxická pro reprodukci kategorie 1 nebo 2: R 61 a dostupné údaje poskytují dostatečnou podporu pro podrobné posouzení rizik; v tom případě nebudou nutné zkoušky vývojové toxicity. Zkoušky účinků na plodnost však musí být zváženy. | ...


CLANEK-XIII: KRITÉRIA PRO IDENTIFIKACI PERZISTENTNÍCH, BIOAKUMULATIVNÍCH A TOXICKÝCH LÁTEK A VYSOCE PERZISTENTNÍCH A VYSOCE BIOAKUMULATIVNÍCH LÁTEK     [go to this CLANEK]
... - dlouhodobá koncentrace, při které není pozorován žádný účinek (NOEC), je pro mořské nebo sladkovodní organismy nižší než 0,01 mg/l, nebo ...


CLANEK-XVII: OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ A PŘEDMĚTŮ     [go to this CLANEK]
... 5.Benzenč. CAS 71-43-2č. EINECS 200-753-785 | 1.Není povolen v hračkách nebo částech hraček uváděných na trh, jestliže koncentrace benzenu ve volném stavu přesahuje 5 mg/kg hmotnosti hračky nebo části hračky.2.V látkách nebo přípravcích uváděných na trh se nesmí používat v koncentracích rovných nebo vyšších než 0,1 % hmot.3.Odstavec 2 se však nevztahuje naa)motorová paliva, na která se vztahuje směrnice 98/70/ES;b)látky a přípravky pro použití v průmyslové výrobě, která nedovoluje emise benzenu v množstvích přesahujících hodnoty povolené platnými právními předpisy;c)odpady, které jsou upraveny směrnicí Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech [72]a směrnicí 2006/12/ES. | ...
... 21.Di-μ-oxo-di-n-butylcínohydroxyboran dibutylcín-hydrogenborát C8H19BO3Sn (DBB)č. CAS 75113-37-0ELINCS č. 401-040-5 | V látkách a složkách přípravků uváděných na trh se nesmí použvat v koncentracích rovných 0,1 % nebo vyšších. Toto ustanovení se však nevztahuje na tuto látku (DBB) nebo přípravky ji obsahující, pokud jsou určeny výhradně pro zpracování do konečných předmětů, v nichž se tato látka již nebude vyskytovat v koncentraci rovné 0,1 % nebo vyšší. | ...
... 22.Pentachlorfenolč. CAS 87-86-5č. EINECS 201-778-6a jeho soli a estery | 1.U látek a přípravků uváděných na trh se nesmí používat v koncentraci rovné 0,1 % hmot. nebo vyšší.2.Přechodná ustanovení:Odchylně od tohoto ustanovení nemusí Francie, Irsko, Portugalsko, Španělsko a Spojené království do 31. prosince 2008 používat toto ustanovení pro látky a přípravky určené pro použití v průmyslových zařízeních, ve kterých nejsou povoleny emise nebo vypouštění pentachlorfenolu (PCP) v množstvích přesahujících hodnoty povolené platnými právními předpisy:a)pro úpravu dřeva.Upravené dřevo se však nesmí používat:uvnitř budov určených pro jakékoliv účely (obytné, podnikatelské, rekreační), pro dekorativní účely nebo nikoliv,pro výrobu a opakované ošetřeníi)nádob určených pro použití k pěstitelským účelům;ii)obalů, které mohou přijít do styku se surovinami, polotovary nebo konečnými výrobky určenými k lidské spotřebě nebo k výživě zvířat;iii)jiných materiálů, které mohou kontaminovat výrobky uvedené v bodech i) a ii);b)pro impregnaci vláken a namáhaných textilních výrobků, které nejsou v žádném případě určeny pro použití v oděvech nebo pro dekorativní účely;c)výjimečně mohou členské státy v jednotlivých případech na svém území povolit specializovaným odborníkům provádět in situ a v budovách kulturního, uměleckého a historického významu nebo ve stavu nouze úpravu dřeva a zdiva napadeného suchou plísní (Serpula lacrymans) a krychlovou plísní.V žádném případěa)nesmí být celkový obsah hexachlordibenzoparadioxinu (HCDD) v pentachlorfenolu použitém samostatně nebo jako složka přípravků v rámci výše uvedených výjimek vyšší než dvě miliontiny (ppm);b)se tyto látky a přípravky nesmějí:uvádět na trh v obalech menších než 20 litrů,prodávat široké veřejnosti.3.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být obaly látek a přípravků, na které se vztahují odstavce 1 a 2, zřetelně a nesmazatelně označeny nápisem:"Pouze pro průmyslové a profesionální použití".Toto ustanovení se nevztahuje na odpady, které jsou upraveny směrnicemi 91/689/EHS a 2006/12/ES. | ...
... 23.Kadmiumč. CAS 7440-43-9č. EINECS 231-152-8a jeho sloučeniny | 1.Nesmějí se používat k barvení konečných předmětů vyrobených z níže uvedených látek a přípravků:a)polyvinylchlorid (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22] [74],polyuretan (PUR) [3909 50] [74],polyethylen malé hustoty (Ld PE) s výjimkou polyethylenu malé hustoty pro výrobu barevné předsměsi [3901 10] [74],acetylcelulosa (CA) [3912 11] [3912 12] [74],acetylbutyrcelulosa (CAB) [3912 11] [3912 12] [74],epoxidové pryskyřice [3907 30] [74],melaminoformaldehydové (MF) pryskyřice [3909 20] [74],močovinoformaldehydové (UF) pryskyřice [3909 10] [74],nenasycené polyestery (UP) [3907 91] [74],polyethylentereftalát (PET) [3907 60] [74],polybutylentereftalát (PBT) [74],průsvitný/univerzální polystyren [3903 11] [3903 19] [74],akrylonitrilmethylmetakrylát (AMMA) [74],síťovaný polyethylen (VPE) [74],polystyren odolný proti nárazu (SB) [74],polypropylen (PP) [3902 10] [74];b)nátěrové hmoty [3208] [3209] [74].Mají-li však nátěrové hmoty vysoký obsah zinku, jejich zbytková koncentrace kadmia musí být co nejnižší a v žádném případě nesmí překročit 0,1 % hmot.Bez ohledu na použití nebo zamýšlené konečné použití nesmějí být konečné předměty nebo součásti předmětů zhotovovaných z těchto výše uvedených látek a přípravků barvených kadmiem v žádném případě uvedeny na trh, jestliže obsah kadmia (vyjádřeno jako kovové Cd) přesahuje 0,01 % hmot. materiálu plastu.2.Odstavec 1 se však nevztahuje na předměty barvené z bezpečnostních důvodů.3.Nesmějí se používat pro stabilizaci následujících konečných předmětů, vyrobených z polymerů a kopolymerů vinylchloridu:obalové materiály (pytle, nádoby, láhve, víka) [3923 29 10] [3920 41] [3920 42] [74],kancelářské a školní potřeby [3926 10] [74],kování pro nábytek, karoserie apod. [3926 30] [74],oděvní výrobky a doplňky (včetně rukavic) [3926 20] [74],krytiny podlah a stěn [3918 10] [74],impregnované, povrchově upravené, potažené nebo laminované textilní tkaniny [5903 10] [74],koženka [4202] [74],gramofonové desky [8524 10] [74],trubky, potrubí a armatury [3917 23] [74],kývavé dveře [74],vozidla pro silniční dopravu (interiér, exteriér, podvozek) [74],povrchová úprava ocelových plechů pro stavebnictví a průmysl [74],izolace elektrických vodičů [74].Bez ohledu na použití nebo zamýšlené konečné použití je ve všech případech zakázáno uvádět na trh výše uvedené konečné předměty nebo jejich součásti vyrobené z polymerů nebo kopolymerů vinylchloridu stabilizovaných látkami s obsahem kadmia, pokud obsah kadmia (vyjádřený jako kovové Cd) přesahuje 0,01 % hmot. polymeru.4.Odstavec 3 se však nevztahuje na konečné předměty, které používají stabilizátory na bázi kadmia z bezpečnostních důvodů.5.Pro účely tohoto nařízení se "pokovováním kadmiem "rozumí jakékoliv nanášení kovového kadmia na kovový povrch nebo jakoukoli povrchovou úpravu kovovým kadmiem na kovovém povrchu.Pokovování kadmiem se nesmí používat u kovových předmětů nebo součástí předmětů používaných v následujících odvětvích nebo postupech:a)zařízení a stroje provýrobu potravin [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11] [74],zemědělství [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436] [74],chladírenství a mrazírenství [8418] [74],tisk a vazbu knih [8440] [8442] [8443] [74];b)zařízení a stroje pro výrobudomácích potřeb [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516] [74],nábytku [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404] [74],sanitárního zboží [7324] [74],ústředního vytápění a klimatizačního zařízení [7322] [8403] [8404] [8415] [74].Bez ohledu na použití nebo zamýšlené konečné použití je v každém případě zakázáno uvádět na trh kadmiem pokovované předměty nebo jejich součásti používané v odvětvích nebo postupech výše uvedených v písmenech a) a b) a předměty vyrobené ve výše uvedených odvětvích v písmenu b).6.Ustanovení uvedená v odstavci 5 se vztahují také na kadmiem pokovované předměty nebo jejich součásti používané v odvětvích nebo postupech níže uvedených v písmenech a) a b) a předměty vyrobené v níže uvedených odvětvích v písmenu b):a)zařízení a stroje pro výrobupapíru a lepenky [8419 32] [8439] [8441] [74],textilu a oděvů [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452] [74];b)zařízení a stroje pro výrobuprůmyslových manipulačních zařízení a strojů [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431] [74],silničních a zemědělských vozidel [kapitola 87] [74],železničního vozového parku [kapitola 86] [74],plavidel [kapitola 89] [74].7.Omezení uvedená v odstavcích 5 a 6 se však nevztahují napředměty a jejich součásti používané v letectví, kosmickém výzkumu, důlní činnosti, těžebním průmyslu na moři a v jaderném průmyslu, kde jejich používání vyžaduje vysoké bezpečnostní požadavky, a dále v bezpečnostním vybavení silničních a zemědělských vozidel, železničního parku a plavidel,elektrické kontakty ve všech oblastech použití, vzhledem k požadované spolehlivosti zařízení, na kterém jsou instalovány.Vzhledem k rozvoji znalostí a technologií týkajících se méně nebezpečných náhrad kadmia a jeho sloučenin Komise po konzultaci s členskými státy situaci pravidelně hodnotí postupem podle čl. 133 odst. 3. | ...
... 28.Látky uvedené v příloze I směrnice 67/548/EHS klasifikované jako karcinogen kategorie 1 nebo karcinogen kategorie 2 a označené alespoň jako "toxický (T) "s větou označující riziko R 45: "Může vyvolat rakovinu "nebo větou označující riziko R 49: "Může vyvolat rakovinu při vdechování", jejichž seznamy jsou uvedeny takto:Karcinogen kategorie 1 uvedený v dodatku 1.Karcinogen kategorie 2 uvedený v dodatku 2. | Aniž jsou dotčeny ostatní části této přílohy I, vztahuje se na položky 28 až 30 toto: 1.V látkách a přípravcích uváděných na trh pro prodej široké veřejnosti nesmějí být použity v jednotlivých koncentracích rovných nebo větších nežbuď příslušné koncentrace stanovené v příloze I směrnice 67/548/EHS, nebopříslušné koncentrace stanovené ve směrnici 1999/45/ES. | ...
... 28.Látky uvedené v příloze I směrnice 67/548/EHS klasifikované jako karcinogen kategorie 1 nebo karcinogen kategorie 2 a označené alespoň jako "toxický (T) "s větou označující riziko R 45: "Může vyvolat rakovinu "nebo větou označující riziko R 49: "Může vyvolat rakovinu při vdechování", jejichž seznamy jsou uvedeny takto:Karcinogen kategorie 1 uvedený v dodatku 1.Karcinogen kategorie 2 uvedený v dodatku 2. | Aniž jsou dotčeny ostatní části této přílohy I, vztahuje se na položky 28 až 30 toto: 1.V látkách a přípravcích uváděných na trh pro prodej široké veřejnosti nesmějí být použity v jednotlivých koncentracích rovných nebo větších nežbuď příslušné koncentrace stanovené v příloze I směrnice 67/548/EHS, nebopříslušné koncentrace stanovené ve směrnici 1999/45/ES. | ...
... 31.a)Kreosot; prací olejč. CAS 8001-58-9č. EINECS 232-287-5b)Kreosotový olej; prací olejč. CAS 61789-28-4č. EINECS 263-047-8c)Destiláty (z uhelného dehtu), naftalenové oleje; naftalenový olejč. CAS 84650-04-4č. EINECS 283-484-8d)Kreosotový olej, acenaftenová frakce; prací olejč. CAS 90640-84-9č. EINECS 292-605-3e)Destiláty (z uhelného dehtu), přední frakce; těžký anthracenový olejč. CAS 65996-91-0č. EINECS 266-026-1f)Anthracenový olejč. CAS 90640-80-5č. EINECS 292-602-7g)Dehtové kyseliny ze surového uhelného dehtu; fenoly, surovéč. CAS 65996-85-2č. EINECS 266-019-3h)Kreosot, dřevnýč. CAS 8021-39-4č. EINECS 232-419-1i)Nízkoteplotní alkalický dehtový olej; zbytky extraktu (černouhelné), nízkoteplotní černouhelný dehet po alkalické extrakcič. CAS 122384-78-5č. EINECS 310-191-5 | 1.Nesmějí se používat jako takové nebo obsažené v přípravcích na ošetření dřeva. Dřevo takto ošetřené se dále nesmí uvádět na trh.2.Avšak odchylně:a)Pro látky a přípravky: mohou se používat na ošetření dřeva prováděné v průmyslových zařízeních nebo profesionály, na které se vztahují právní předpisy Společenství o ochraně pracovníků, pouze při opakovaném ošetření na místě, pokud tyto látky a přípravky obsahujíi)benzo[a]pyren v koncentraci menší než 0,005 % hmot.,ii)vodou extrahovatelné fenoly v koncentraci menší než 3 % hmot.Takové látky a přípravky pro použití na ošetření dřeva prováděné v průmyslových zařízeních nebo profesionályse mohou uvádět na trh pouze v obalech o objemu nejméně 20 litrů,se nesmějí prodávat spotřebitelům.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být obaly těchto látek a přípravků označeny čitelně a nesmazatelně nápisem:"Pouze pro použití v průmyslových zařízeních nebo pro ošetření prováděné profesionály".b)Pro dřevo ošetřené v průmyslových zařízeních nebo profesionály podle písmene a), které se uvádí na trh poprvé nebo bylo opakovaně ošetřené na místě: je povoleno pouze pro profesionální nebo průmyslové použití, např. na železnicích, pro elektrická a telekomunikační vedení, pro oplocení, pro zemědělské účely (např. opěry stromů) a v přístavech a vodních tocích.c)Zákaz uvádění na trh podle odstavce 1 se nevztahuje na dřevo, které bylo ošetřeno látkami uvedenými v písmenech a) až i) před 31. prosincem 2002 a které se uvádí na trh použitého zboží pro opětovné využití.3.Ošetřené dřevo podle odst. 2 písm. b) a c) se však nesmí používatuvnitř budov určených pro jakékoliv účelyv hračkách,na hřištích,v parcích, zahradách a venkovních rekreačních a zábavných zařízeních, kde je riziko častého styku s pokožkou,při výrobě zahradního nábytku, jako jsou stoly pro pikniky,pro výrobu, použití a každé opakované ošetření:nádob určených pro pěstitelské účely,obalů, které mohou přijít do styku se surovinami, polotovary anebo hotovými výrobky určenými pro spotřebu lidmi nebo zvířaty,jiných materiálů, které mohou kontaminovat výše uvedené předměty. | ...
... 31.a)Kreosot; prací olejč. CAS 8001-58-9č. EINECS 232-287-5b)Kreosotový olej; prací olejč. CAS 61789-28-4č. EINECS 263-047-8c)Destiláty (z uhelného dehtu), naftalenové oleje; naftalenový olejč. CAS 84650-04-4č. EINECS 283-484-8d)Kreosotový olej, acenaftenová frakce; prací olejč. CAS 90640-84-9č. EINECS 292-605-3e)Destiláty (z uhelného dehtu), přední frakce; těžký anthracenový olejč. CAS 65996-91-0č. EINECS 266-026-1f)Anthracenový olejč. CAS 90640-80-5č. EINECS 292-602-7g)Dehtové kyseliny ze surového uhelného dehtu; fenoly, surovéč. CAS 65996-85-2č. EINECS 266-019-3h)Kreosot, dřevnýč. CAS 8021-39-4č. EINECS 232-419-1i)Nízkoteplotní alkalický dehtový olej; zbytky extraktu (černouhelné), nízkoteplotní černouhelný dehet po alkalické extrakcič. CAS 122384-78-5č. EINECS 310-191-5 | 1.Nesmějí se používat jako takové nebo obsažené v přípravcích na ošetření dřeva. Dřevo takto ošetřené se dále nesmí uvádět na trh.2.Avšak odchylně:a)Pro látky a přípravky: mohou se používat na ošetření dřeva prováděné v průmyslových zařízeních nebo profesionály, na které se vztahují právní předpisy Společenství o ochraně pracovníků, pouze při opakovaném ošetření na místě, pokud tyto látky a přípravky obsahujíi)benzo[a]pyren v koncentraci menší než 0,005 % hmot.,ii)vodou extrahovatelné fenoly v koncentraci menší než 3 % hmot.Takové látky a přípravky pro použití na ošetření dřeva prováděné v průmyslových zařízeních nebo profesionályse mohou uvádět na trh pouze v obalech o objemu nejméně 20 litrů,se nesmějí prodávat spotřebitelům.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být obaly těchto látek a přípravků označeny čitelně a nesmazatelně nápisem:"Pouze pro použití v průmyslových zařízeních nebo pro ošetření prováděné profesionály".b)Pro dřevo ošetřené v průmyslových zařízeních nebo profesionály podle písmene a), které se uvádí na trh poprvé nebo bylo opakovaně ošetřené na místě: je povoleno pouze pro profesionální nebo průmyslové použití, např. na železnicích, pro elektrická a telekomunikační vedení, pro oplocení, pro zemědělské účely (např. opěry stromů) a v přístavech a vodních tocích.c)Zákaz uvádění na trh podle odstavce 1 se nevztahuje na dřevo, které bylo ošetřeno látkami uvedenými v písmenech a) až i) před 31. prosincem 2002 a které se uvádí na trh použitého zboží pro opětovné využití.3.Ošetřené dřevo podle odst. 2 písm. b) a c) se však nesmí používatuvnitř budov určených pro jakékoliv účelyv hračkách,na hřištích,v parcích, zahradách a venkovních rekreačních a zábavných zařízeních, kde je riziko častého styku s pokožkou,při výrobě zahradního nábytku, jako jsou stoly pro pikniky,pro výrobu, použití a každé opakované ošetření:nádob určených pro pěstitelské účely,obalů, které mohou přijít do styku se surovinami, polotovary anebo hotovými výrobky určenými pro spotřebu lidmi nebo zvířaty,jiných materiálů, které mohou kontaminovat výše uvedené předměty. | ...
... 42.Chloralkany, C10–C13 (chlorované parafiny s krátkým řetězcem) (SCCP)č. EINECS 287-476-5 | Nesmějí se uvádět na trh pro použití jako látky nebo jako složky jiných látek nebo přípravků v koncentraci vyšší než 1 % při zpracování kovů,při extrakci tuku z kůže. | ...
... 48.Toluenč. CAS 108-88-3 | Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látka nebo složka přípravků v koncentraci rovné 0,1 % hmot. nebo vyšší v lepidlech a barvách ve sprejích, které jsou určeny k prodeji spotřebitelům. Členské státy uplatňují tato opatření od 15. června 2007. | ...
... 49.Trichlorobenzenč. CAS 120-82-1 | Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látka nebo složka přípravků v koncentraci rovné 0,1 % hmot. nebo vyšší pro všechny způsoby použití, s výjimkou použití: jako meziprodukt syntézy,jako rozpouštědlo v procesu chlorace v uzavřených systémech nebopři výrobě 1,3,5-trinitro – 2,4,6 triaminobenzenu (TATB).Členské státy uplatňují tato opatření od 15. června 2007. | ...
... 51.Následující ftaláty (nebo jiná čísla CAS a EINECS týkající se dané látky)Di(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP)č. CAS 117-81-7č. Einecs 204-211-0Dibutylftalát (DBP)č. CAS 84-74-2 č. Einecs 201-557-4Benzylbutylftalát (BBP)č. CAS 85-68-7č. Einecs 201-622-7 | Nesmějí se používat jako látky nebo složky přípravků v koncentraci vyšší než 0,1 % hmot. v měkčených plastových materiálech sloužících k výrobě hraček a předmětů pro péči o děti [76]. Hračky a předměty pro péči o děti, jež obsahují tyto ftaláty v koncentraci vyšší než 0,1 % hmot. v měkčených plastových materiálech, se nesmějí uvádět na trh. Komise do 16. ledna 2010 přehodnotí opatření stanovená ve vztahu k tomuto bodu na základě nových vědeckých informací o těchto látkách a jejich náhradách a pokud to k tomu bude důvod, budou tato opatření odpovídajícím způsobem změněna. | ...
... 51.Následující ftaláty (nebo jiná čísla CAS a EINECS týkající se dané látky)Di(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP)č. CAS 117-81-7č. Einecs 204-211-0Dibutylftalát (DBP)č. CAS 84-74-2 č. Einecs 201-557-4Benzylbutylftalát (BBP)č. CAS 85-68-7č. Einecs 201-622-7 | Nesmějí se používat jako látky nebo složky přípravků v koncentraci vyšší než 0,1 % hmot. v měkčených plastových materiálech sloužících k výrobě hraček a předmětů pro péči o děti [76]. Hračky a předměty pro péči o děti, jež obsahují tyto ftaláty v koncentraci vyšší než 0,1 % hmot. v měkčených plastových materiálech, se nesmějí uvádět na trh. Komise do 16. ledna 2010 přehodnotí opatření stanovená ve vztahu k tomuto bodu na základě nových vědeckých informací o těchto látkách a jejich náhradách a pokud to k tomu bude důvod, budou tato opatření odpovídajícím způsobem změněna. | ...
... 52.Následující ftaláty (nebo jiná č. CAS a EINECS týkající se dané látky)Diisononylftalát (DINP)č. CAS 28553-12-0 a 68515-48-0č.Einecs 249-079-5 a 271-090-9Diisodecylftalát (DIDP)č. CAS 26761-40-0 a 68515-49-1 č. Einecs 247-977-1 a 271-091-4Di(n-octyl)ftalát (DNOP)č. CAS 117-84-0č. Einecs 204-214-7 | Nesmějí se používat jako látky nebo složky přípravků v koncentraci vyšší než 0,1 % hmot. v měkčených plastových materiálech sloužících k výrobě hraček a předmětů pro péči o děti [76], které děti mohou vkládat do úst. Hračky a předměty pro péči o děti, jež obsahují tyto ftaláty v koncentraci vyšší než 0,1 % hmot. v měkčených plastových materiálech, se nesmějí uvádět na trh. Komise do 16. ledna 2010 přehodnotí opatření stanovená ve vztahu k tomuto bodu na základě nových vědeckých informací o těchto látkách a jejich náhradách, a pokud to k tomu bude důvod, budou tato opatření odpovídajícím způsobem změněna. | ...
... 52.Následující ftaláty (nebo jiná č. CAS a EINECS týkající se dané látky)Diisononylftalát (DINP)č. CAS 28553-12-0 a 68515-48-0č.Einecs 249-079-5 a 271-090-9Diisodecylftalát (DIDP)č. CAS 26761-40-0 a 68515-49-1 č. Einecs 247-977-1 a 271-091-4Di(n-octyl)ftalát (DNOP)č. CAS 117-84-0č. Einecs 204-214-7 | Nesmějí se používat jako látky nebo složky přípravků v koncentraci vyšší než 0,1 % hmot. v měkčených plastových materiálech sloužících k výrobě hraček a předmětů pro péči o děti [76], které děti mohou vkládat do úst. Hračky a předměty pro péči o děti, jež obsahují tyto ftaláty v koncentraci vyšší než 0,1 % hmot. v měkčených plastových materiálech, se nesmějí uvádět na trh. Komise do 16. ledna 2010 přehodnotí opatření stanovená ve vztahu k tomuto bodu na základě nových vědeckých informací o těchto látkách a jejich náhradách, a pokud to k tomu bude důvod, budou tato opatření odpovídajícím způsobem změněna. | ...