Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now

EINECS


PREAMBULE: REACH - Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek     [go to this PREAMBULE]
... (45) Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek (EINECS) zahrnul určité komplexní látky do jedné položky. Látky UVCB (látky s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexní reakční produkty nebo biologické materiály) mohou být registrovány podle tohoto nařízení jako jedna látka navzdory svému proměnlivému složení, pokud se jejich nebezpečné vlastnosti významně neliší a pokud opravňují ke stejné klasifikaci. ...


CLANEK-3: Definice     [go to this CLANEK]
... a) je uvedena v Evropském seznamu existujících obchodovaných chemických látek (EINECS); ...


CLANEK-28: Povinnost předběžné registrace zavedených látek     [go to this CLANEK]
... a) název látky podle oddílu 2 přílohy VI, včetně čísel EINECS a CAS, nebo nejsou-li k dispozici, včetně jakýchkoli jiných identifikačních kódů; ...
... d) názvy látek podle oddílu 2 přílohy VI, včetně jejich čísel EINECS a CAS, nebo nejsou-li k dispozici, včetně jakýchkoli jiných identifikačních kódů, pro které jsou dostupné informace významné pro použití bodů 1.3 a 1.5 přílohy XI. ...
... 4. Agentura do 1. ledna 2009 zveřejní na své internetové stránce seznam látek uvedených v odst. 1 písm. a) a d). Tento seznam obsahuje pouze názvy látek, včetně čísel EINECS a CAS, jsou-li k dispozici, a dalších identifikačních kódů, a první předpokládanou lhůtu registrace. ...


CLANEK-119: Přístup veřejnosti prostřednictvím elektronických médií     [go to this CLANEK]
... b) případně název látky uvedený v EINECS; ...


CLANEK-II: POKYNY PRO SESTAVENÍ BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ     [go to this CLANEK]
... 3.5 V souladu se směrnicí 67/548/EHS se pro výše uvedené látky uvede název a registrační číslo přidělené podle čl. 20 odst. 1 tohoto nařízení a případně čísla EINECS nebo ELINCS. Číslo CAS a název podle IUPAC (pokud jsou k dispozici) mohou být rovněž užitečné. U látek uvedených pod skupinovým názvem podle článku 15 směrnice 1999/45/ES nebo podle poznámky pod čarou k bodu 3.3 této přílohy není přesná chemická identifikace nutná. ...


CLANEK-IV: VÝJIMKY Z POVINNOSTI REGISTRACE PODLE ČL. 2 ODST. 7 PÍSM. a)     [go to this CLANEK]
... č. EINECS | název/skupina | č. CAS | ...


CLANEK-VI: POŽADAVKY NA INFORMACE UVEDENÉ V ČLÁNKU 10     [go to this CLANEK]
... 2.1.3 Číslo EINECS nebo ELINCS (je-li k dispozici a potřebné) ...


CLANEK-XVII: OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ A PŘEDMĚTŮ     [go to this CLANEK]
... 2.Chlorethen (monomer vinylchloridu)č. CAS 75-01-4č. EINECS 200-831-0 | Nesmí se používat jako hnací plyn v aerosolech pro jakýkoli účel. | ...
... 5.Benzenč. CAS 71-43-2č. EINECS 200-753-785 | 1.Není povolen v hračkách nebo částech hraček uváděných na trh, jestliže koncentrace benzenu ve volném stavu přesahuje 5 mg/kg hmotnosti hračky nebo části hračky.2.V látkách nebo přípravcích uváděných na trh se nesmí používat v koncentracích rovných nebo vyšších než 0,1 % hmot.3.Odstavec 2 se však nevztahuje naa)motorová paliva, na která se vztahuje směrnice 98/70/ES;b)látky a přípravky pro použití v průmyslové výrobě, která nedovoluje emise benzenu v množstvích přesahujících hodnoty povolené platnými právními předpisy;c)odpady, které jsou upraveny směrnicí Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech [72]a směrnicí 2006/12/ES. | ...
... 9.Mýdlový prášek z kůry mydlokoru tupolistého (Quillaja saponaria) a jeho deriváty obsahující saponinyPrášek z kořenů čemeřice zelené (Helleborus viridis) a čemeřice černé (Helleborus niger)Prášek z kořenů kýchavice bílé (Veratrum album) a kýchavice černé (Veratrum nigrum)Benzidin nebo jeho derivátyč. CAS 92-87-5č. EINECS 202-199-1o-nitrobenzaldehydč. CAS 552-89-6Dřevný prášek | 1.Nesmějí být použity v žertovných a zábavných předmětech, které mají být jako takové použity, např. jako složka kýchacího prášku a zápachových bombiček.2.Odstavec 1 se však nevztahuje na zápachové bombičky s obsahem nižším než 1,5 ml kapaliny. | ...
... 10.Sulfid amonnýč. CAS 12135-76-1Hydrogensulfid amonnýč. CAS 12124-99-1Polysulfid amonnýč. CAS 9080-17-5č. EINECS 232-989-1 | | ...
... 11.Těkavé estery kyseliny bromoctové:Methylbromacetátč. CAS 96-32-2č. EINECS 202-499-2Ethylbromacetátč. CAS 105-36-2č. EINECS 203-290-9Propylbromacetátč. CAS 35223-80-4Butylbromacetát | | ...
... 11.Těkavé estery kyseliny bromoctové:Methylbromacetátč. CAS 96-32-2č. EINECS 202-499-2Ethylbromacetátč. CAS 105-36-2č. EINECS 203-290-9Propylbromacetátč. CAS 35223-80-4Butylbromacetát | | ...
... 12.2-naftylaminč. CAS 91-59-8č. EINECS 202-080-4a jeho soli13.Benzidinč. CAS 92-87-5č. EINECS 202-199-1a jeho soli14.4-nitrobifenylč. CAS 92-93-3č. EINECS 202-204-715.4-aminobifenyl, xenylaminč. CAS 92-67-1č. EINECS 202-177-1a jeho soli | 1.V látkách a přípravcích uváděných na trh se nesmějí používat v koncentracích rovných nebo vyšších než 0,1 % hmot.Toto ustanovení se však nevztahuje na odpad obsahující jednu nebo více těchto látek, který je upraven směrnicemi 91/689/EHS a 2006/12/ES.2.Tyto látky a přípravky nesmějí být prodávány široké veřejnosti.3.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být obal těchto přípravků čitelně a nesmazatelně označen nápisem:"Pouze pro profesionální uživatele". | ...
... 12.2-naftylaminč. CAS 91-59-8č. EINECS 202-080-4a jeho soli13.Benzidinč. CAS 92-87-5č. EINECS 202-199-1a jeho soli14.4-nitrobifenylč. CAS 92-93-3č. EINECS 202-204-715.4-aminobifenyl, xenylaminč. CAS 92-67-1č. EINECS 202-177-1a jeho soli | 1.V látkách a přípravcích uváděných na trh se nesmějí používat v koncentracích rovných nebo vyšších než 0,1 % hmot.Toto ustanovení se však nevztahuje na odpad obsahující jednu nebo více těchto látek, který je upraven směrnicemi 91/689/EHS a 2006/12/ES.2.Tyto látky a přípravky nesmějí být prodávány široké veřejnosti.3.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být obal těchto přípravků čitelně a nesmazatelně označen nápisem:"Pouze pro profesionální uživatele". | ...
... 12.2-naftylaminč. CAS 91-59-8č. EINECS 202-080-4a jeho soli13.Benzidinč. CAS 92-87-5č. EINECS 202-199-1a jeho soli14.4-nitrobifenylč. CAS 92-93-3č. EINECS 202-204-715.4-aminobifenyl, xenylaminč. CAS 92-67-1č. EINECS 202-177-1a jeho soli | 1.V látkách a přípravcích uváděných na trh se nesmějí používat v koncentracích rovných nebo vyšších než 0,1 % hmot.Toto ustanovení se však nevztahuje na odpad obsahující jednu nebo více těchto látek, který je upraven směrnicemi 91/689/EHS a 2006/12/ES.2.Tyto látky a přípravky nesmějí být prodávány široké veřejnosti.3.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být obal těchto přípravků čitelně a nesmazatelně označen nápisem:"Pouze pro profesionální uživatele". | ...
... 12.2-naftylaminč. CAS 91-59-8č. EINECS 202-080-4a jeho soli13.Benzidinč. CAS 92-87-5č. EINECS 202-199-1a jeho soli14.4-nitrobifenylč. CAS 92-93-3č. EINECS 202-204-715.4-aminobifenyl, xenylaminč. CAS 92-67-1č. EINECS 202-177-1a jeho soli | 1.V látkách a přípravcích uváděných na trh se nesmějí používat v koncentracích rovných nebo vyšších než 0,1 % hmot.Toto ustanovení se však nevztahuje na odpad obsahující jednu nebo více těchto látek, který je upraven směrnicemi 91/689/EHS a 2006/12/ES.2.Tyto látky a přípravky nesmějí být prodávány široké veřejnosti.3.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být obal těchto přípravků čitelně a nesmazatelně označen nápisem:"Pouze pro profesionální uživatele". | ...
... 16.Uhličitany olovaa)neutrální bezvodý uhličitan olovnatý (PbCO3)č. CAS 598-63-0č. EINECS 209-943-4b)uhličitan-hydroxid olovnatý 2PbCO3.Pb(OH)2č. CAS 1319-46-6č. EINECS 215-290-6 | Nesmějí se používat jako látky a složka přípravků určených k použití jako nátěrové hmoty, kromě restaurování a údržby uměleckých děl a historických budov a jejich interiérů, pokud si členské státy přejí toto použití na svém území povolit, ale pouze v souladu s ustanoveními úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 13 o použití běloby v natěračství. | ...
... 16.Uhličitany olovaa)neutrální bezvodý uhličitan olovnatý (PbCO3)č. CAS 598-63-0č. EINECS 209-943-4b)uhličitan-hydroxid olovnatý 2PbCO3.Pb(OH)2č. CAS 1319-46-6č. EINECS 215-290-6 | Nesmějí se používat jako látky a složka přípravků určených k použití jako nátěrové hmoty, kromě restaurování a údržby uměleckých děl a historických budov a jejich interiérů, pokud si členské státy přejí toto použití na svém území povolit, ale pouze v souladu s ustanoveními úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 13 o použití běloby v natěračství. | ...
... 17.Sírany olovaa)PbSO4 (1:1)č. CAS 7446-14-2č. EINECS 231-198-9b)PbxSO4č. CAS 15739-80-7č. EINECS 239-831-0 | | ...
... 17.Sírany olovaa)PbSO4 (1:1)č. CAS 7446-14-2č. EINECS 231-198-9b)PbxSO4č. CAS 15739-80-7č. EINECS 239-831-0 | | ...
... 22.Pentachlorfenolč. CAS 87-86-5č. EINECS 201-778-6a jeho soli a estery | 1.U látek a přípravků uváděných na trh se nesmí používat v koncentraci rovné 0,1 % hmot. nebo vyšší.2.Přechodná ustanovení:Odchylně od tohoto ustanovení nemusí Francie, Irsko, Portugalsko, Španělsko a Spojené království do 31. prosince 2008 používat toto ustanovení pro látky a přípravky určené pro použití v průmyslových zařízeních, ve kterých nejsou povoleny emise nebo vypouštění pentachlorfenolu (PCP) v množstvích přesahujících hodnoty povolené platnými právními předpisy:a)pro úpravu dřeva.Upravené dřevo se však nesmí používat:uvnitř budov určených pro jakékoliv účely (obytné, podnikatelské, rekreační), pro dekorativní účely nebo nikoliv,pro výrobu a opakované ošetřeníi)nádob určených pro použití k pěstitelským účelům;ii)obalů, které mohou přijít do styku se surovinami, polotovary nebo konečnými výrobky určenými k lidské spotřebě nebo k výživě zvířat;iii)jiných materiálů, které mohou kontaminovat výrobky uvedené v bodech i) a ii);b)pro impregnaci vláken a namáhaných textilních výrobků, které nejsou v žádném případě určeny pro použití v oděvech nebo pro dekorativní účely;c)výjimečně mohou členské státy v jednotlivých případech na svém území povolit specializovaným odborníkům provádět in situ a v budovách kulturního, uměleckého a historického významu nebo ve stavu nouze úpravu dřeva a zdiva napadeného suchou plísní (Serpula lacrymans) a krychlovou plísní.V žádném případěa)nesmí být celkový obsah hexachlordibenzoparadioxinu (HCDD) v pentachlorfenolu použitém samostatně nebo jako složka přípravků v rámci výše uvedených výjimek vyšší než dvě miliontiny (ppm);b)se tyto látky a přípravky nesmějí:uvádět na trh v obalech menších než 20 litrů,prodávat široké veřejnosti.3.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být obaly látek a přípravků, na které se vztahují odstavce 1 a 2, zřetelně a nesmazatelně označeny nápisem:"Pouze pro průmyslové a profesionální použití".Toto ustanovení se nevztahuje na odpady, které jsou upraveny směrnicemi 91/689/EHS a 2006/12/ES. | ...
... 23.Kadmiumč. CAS 7440-43-9č. EINECS 231-152-8a jeho sloučeniny | 1.Nesmějí se používat k barvení konečných předmětů vyrobených z níže uvedených látek a přípravků:a)polyvinylchlorid (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22] [74],polyuretan (PUR) [3909 50] [74],polyethylen malé hustoty (Ld PE) s výjimkou polyethylenu malé hustoty pro výrobu barevné předsměsi [3901 10] [74],acetylcelulosa (CA) [3912 11] [3912 12] [74],acetylbutyrcelulosa (CAB) [3912 11] [3912 12] [74],epoxidové pryskyřice [3907 30] [74],melaminoformaldehydové (MF) pryskyřice [3909 20] [74],močovinoformaldehydové (UF) pryskyřice [3909 10] [74],nenasycené polyestery (UP) [3907 91] [74],polyethylentereftalát (PET) [3907 60] [74],polybutylentereftalát (PBT) [74],průsvitný/univerzální polystyren [3903 11] [3903 19] [74],akrylonitrilmethylmetakrylát (AMMA) [74],síťovaný polyethylen (VPE) [74],polystyren odolný proti nárazu (SB) [74],polypropylen (PP) [3902 10] [74];b)nátěrové hmoty [3208] [3209] [74].Mají-li však nátěrové hmoty vysoký obsah zinku, jejich zbytková koncentrace kadmia musí být co nejnižší a v žádném případě nesmí překročit 0,1 % hmot.Bez ohledu na použití nebo zamýšlené konečné použití nesmějí být konečné předměty nebo součásti předmětů zhotovovaných z těchto výše uvedených látek a přípravků barvených kadmiem v žádném případě uvedeny na trh, jestliže obsah kadmia (vyjádřeno jako kovové Cd) přesahuje 0,01 % hmot. materiálu plastu.2.Odstavec 1 se však nevztahuje na předměty barvené z bezpečnostních důvodů.3.Nesmějí se používat pro stabilizaci následujících konečných předmětů, vyrobených z polymerů a kopolymerů vinylchloridu:obalové materiály (pytle, nádoby, láhve, víka) [3923 29 10] [3920 41] [3920 42] [74],kancelářské a školní potřeby [3926 10] [74],kování pro nábytek, karoserie apod. [3926 30] [74],oděvní výrobky a doplňky (včetně rukavic) [3926 20] [74],krytiny podlah a stěn [3918 10] [74],impregnované, povrchově upravené, potažené nebo laminované textilní tkaniny [5903 10] [74],koženka [4202] [74],gramofonové desky [8524 10] [74],trubky, potrubí a armatury [3917 23] [74],kývavé dveře [74],vozidla pro silniční dopravu (interiér, exteriér, podvozek) [74],povrchová úprava ocelových plechů pro stavebnictví a průmysl [74],izolace elektrických vodičů [74].Bez ohledu na použití nebo zamýšlené konečné použití je ve všech případech zakázáno uvádět na trh výše uvedené konečné předměty nebo jejich součásti vyrobené z polymerů nebo kopolymerů vinylchloridu stabilizovaných látkami s obsahem kadmia, pokud obsah kadmia (vyjádřený jako kovové Cd) přesahuje 0,01 % hmot. polymeru.4.Odstavec 3 se však nevztahuje na konečné předměty, které používají stabilizátory na bázi kadmia z bezpečnostních důvodů.5.Pro účely tohoto nařízení se "pokovováním kadmiem "rozumí jakékoliv nanášení kovového kadmia na kovový povrch nebo jakoukoli povrchovou úpravu kovovým kadmiem na kovovém povrchu.Pokovování kadmiem se nesmí používat u kovových předmětů nebo součástí předmětů používaných v následujících odvětvích nebo postupech:a)zařízení a stroje provýrobu potravin [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11] [74],zemědělství [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436] [74],chladírenství a mrazírenství [8418] [74],tisk a vazbu knih [8440] [8442] [8443] [74];b)zařízení a stroje pro výrobudomácích potřeb [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516] [74],nábytku [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404] [74],sanitárního zboží [7324] [74],ústředního vytápění a klimatizačního zařízení [7322] [8403] [8404] [8415] [74].Bez ohledu na použití nebo zamýšlené konečné použití je v každém případě zakázáno uvádět na trh kadmiem pokovované předměty nebo jejich součásti používané v odvětvích nebo postupech výše uvedených v písmenech a) a b) a předměty vyrobené ve výše uvedených odvětvích v písmenu b).6.Ustanovení uvedená v odstavci 5 se vztahují také na kadmiem pokovované předměty nebo jejich součásti používané v odvětvích nebo postupech níže uvedených v písmenech a) a b) a předměty vyrobené v níže uvedených odvětvích v písmenu b):a)zařízení a stroje pro výrobupapíru a lepenky [8419 32] [8439] [8441] [74],textilu a oděvů [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452] [74];b)zařízení a stroje pro výrobuprůmyslových manipulačních zařízení a strojů [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431] [74],silničních a zemědělských vozidel [kapitola 87] [74],železničního vozového parku [kapitola 86] [74],plavidel [kapitola 89] [74].7.Omezení uvedená v odstavcích 5 a 6 se však nevztahují napředměty a jejich součásti používané v letectví, kosmickém výzkumu, důlní činnosti, těžebním průmyslu na moři a v jaderném průmyslu, kde jejich používání vyžaduje vysoké bezpečnostní požadavky, a dále v bezpečnostním vybavení silničních a zemědělských vozidel, železničního parku a plavidel,elektrické kontakty ve všech oblastech použití, vzhledem k požadované spolehlivosti zařízení, na kterém jsou instalovány.Vzhledem k rozvoji znalostí a technologií týkajících se méně nebezpečných náhrad kadmia a jeho sloučenin Komise po konzultaci s členskými státy situaci pravidelně hodnotí postupem podle čl. 133 odst. 3. | ...
... 27.Niklč. CAS 7440-02-0č. EINECS 231-111-4a jeho sloučeniny | 1.Nesmí se používata)v těch částech souprav, které se vkládají do propíchnutých uší a jiných propíchnutých částí lidského těla, pokud rychlost uvolňování niklu z těchto částí souprav není nižší než 0,2 μg/cm2 za týden (migrační limit);b)u předmětů určených k přímému a dlouhodobému styku s pokožkou, jako jsounáušnice,náhrdelníky, náramky a řetízky, ozdoby na kotníky, prsteny,pouzdra náramkových hodinek, pásky a upínací části hodinek,stiskací knoflíky, upínadla, nýty, zipy a kovové značky, jsou-li použity u oděvů,je-li rychlost uvolňování niklu z těch částí předmětů, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s pokožkou, vyšší než 0,5 μg/cm2 za týden;c)u předmětů obdobných, jako jsou uvedeny v písmenu b), jestliže mají povrchovou úpravu neobsahující nikl, není-li tato povrchová úprava dostatečná pro zabezpečení, aby po dobu alespoň dvou let běžného používání předmětu rychlost uvolňování niklu z těch částí předmětů, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s pokožkou, nebyla vyšší než 0,5 μg/cm2 za týden.2.Předměty, na něž se vztahuje odstavec 1, nesmějí být uvedeny na trh, pokud nesplňují požadavky uvedené ve zmíněných písmenech.3.Jako zkušební metody k prokázání souladu předmětů s odstavci 1 a 2 se použijí normy přijaté Evropským výborem pro normalizaci (CEN). | ...
... 31.a)Kreosot; prací olejč. CAS 8001-58-9č. EINECS 232-287-5b)Kreosotový olej; prací olejč. CAS 61789-28-4č. EINECS 263-047-8c)Destiláty (z uhelného dehtu), naftalenové oleje; naftalenový olejč. CAS 84650-04-4č. EINECS 283-484-8d)Kreosotový olej, acenaftenová frakce; prací olejč. CAS 90640-84-9č. EINECS 292-605-3e)Destiláty (z uhelného dehtu), přední frakce; těžký anthracenový olejč. CAS 65996-91-0č. EINECS 266-026-1f)Anthracenový olejč. CAS 90640-80-5č. EINECS 292-602-7g)Dehtové kyseliny ze surového uhelného dehtu; fenoly, surovéč. CAS 65996-85-2č. EINECS 266-019-3h)Kreosot, dřevnýč. CAS 8021-39-4č. EINECS 232-419-1i)Nízkoteplotní alkalický dehtový olej; zbytky extraktu (černouhelné), nízkoteplotní černouhelný dehet po alkalické extrakcič. CAS 122384-78-5č. EINECS 310-191-5 | 1.Nesmějí se používat jako takové nebo obsažené v přípravcích na ošetření dřeva. Dřevo takto ošetřené se dále nesmí uvádět na trh.2.Avšak odchylně:a)Pro látky a přípravky: mohou se používat na ošetření dřeva prováděné v průmyslových zařízeních nebo profesionály, na které se vztahují právní předpisy Společenství o ochraně pracovníků, pouze při opakovaném ošetření na místě, pokud tyto látky a přípravky obsahujíi)benzo[a]pyren v koncentraci menší než 0,005 % hmot.,ii)vodou extrahovatelné fenoly v koncentraci menší než 3 % hmot.Takové látky a přípravky pro použití na ošetření dřeva prováděné v průmyslových zařízeních nebo profesionályse mohou uvádět na trh pouze v obalech o objemu nejméně 20 litrů,se nesmějí prodávat spotřebitelům.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být obaly těchto látek a přípravků označeny čitelně a nesmazatelně nápisem:"Pouze pro použití v průmyslových zařízeních nebo pro ošetření prováděné profesionály".b)Pro dřevo ošetřené v průmyslových zařízeních nebo profesionály podle písmene a), které se uvádí na trh poprvé nebo bylo opakovaně ošetřené na místě: je povoleno pouze pro profesionální nebo průmyslové použití, např. na železnicích, pro elektrická a telekomunikační vedení, pro oplocení, pro zemědělské účely (např. opěry stromů) a v přístavech a vodních tocích.c)Zákaz uvádění na trh podle odstavce 1 se nevztahuje na dřevo, které bylo ošetřeno látkami uvedenými v písmenech a) až i) před 31. prosincem 2002 a které se uvádí na trh použitého zboží pro opětovné využití.3.Ošetřené dřevo podle odst. 2 písm. b) a c) se však nesmí používatuvnitř budov určených pro jakékoliv účelyv hračkách,na hřištích,v parcích, zahradách a venkovních rekreačních a zábavných zařízeních, kde je riziko častého styku s pokožkou,při výrobě zahradního nábytku, jako jsou stoly pro pikniky,pro výrobu, použití a každé opakované ošetření:nádob určených pro pěstitelské účely,obalů, které mohou přijít do styku se surovinami, polotovary anebo hotovými výrobky určenými pro spotřebu lidmi nebo zvířaty,jiných materiálů, které mohou kontaminovat výše uvedené předměty. | ...
... 31.a)Kreosot; prací olejč. CAS 8001-58-9č. EINECS 232-287-5b)Kreosotový olej; prací olejč. CAS 61789-28-4č. EINECS 263-047-8c)Destiláty (z uhelného dehtu), naftalenové oleje; naftalenový olejč. CAS 84650-04-4č. EINECS 283-484-8d)Kreosotový olej, acenaftenová frakce; prací olejč. CAS 90640-84-9č. EINECS 292-605-3e)Destiláty (z uhelného dehtu), přední frakce; těžký anthracenový olejč. CAS 65996-91-0č. EINECS 266-026-1f)Anthracenový olejč. CAS 90640-80-5č. EINECS 292-602-7g)Dehtové kyseliny ze surového uhelného dehtu; fenoly, surovéč. CAS 65996-85-2č. EINECS 266-019-3h)Kreosot, dřevnýč. CAS 8021-39-4č. EINECS 232-419-1i)Nízkoteplotní alkalický dehtový olej; zbytky extraktu (černouhelné), nízkoteplotní černouhelný dehet po alkalické extrakcič. CAS 122384-78-5č. EINECS 310-191-5 | 1.Nesmějí se používat jako takové nebo obsažené v přípravcích na ošetření dřeva. Dřevo takto ošetřené se dále nesmí uvádět na trh.2.Avšak odchylně:a)Pro látky a přípravky: mohou se používat na ošetření dřeva prováděné v průmyslových zařízeních nebo profesionály, na které se vztahují právní předpisy Společenství o ochraně pracovníků, pouze při opakovaném ošetření na místě, pokud tyto látky a přípravky obsahujíi)benzo[a]pyren v koncentraci menší než 0,005 % hmot.,ii)vodou extrahovatelné fenoly v koncentraci menší než 3 % hmot.Takové látky a přípravky pro použití na ošetření dřeva prováděné v průmyslových zařízeních nebo profesionályse mohou uvádět na trh pouze v obalech o objemu nejméně 20 litrů,se nesmějí prodávat spotřebitelům.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být obaly těchto látek a přípravků označeny čitelně a nesmazatelně nápisem:"Pouze pro použití v průmyslových zařízeních nebo pro ošetření prováděné profesionály".b)Pro dřevo ošetřené v průmyslových zařízeních nebo profesionály podle písmene a), které se uvádí na trh poprvé nebo bylo opakovaně ošetřené na místě: je povoleno pouze pro profesionální nebo průmyslové použití, např. na železnicích, pro elektrická a telekomunikační vedení, pro oplocení, pro zemědělské účely (např. opěry stromů) a v přístavech a vodních tocích.c)Zákaz uvádění na trh podle odstavce 1 se nevztahuje na dřevo, které bylo ošetřeno látkami uvedenými v písmenech a) až i) před 31. prosincem 2002 a které se uvádí na trh použitého zboží pro opětovné využití.3.Ošetřené dřevo podle odst. 2 písm. b) a c) se však nesmí používatuvnitř budov určených pro jakékoliv účelyv hračkách,na hřištích,v parcích, zahradách a venkovních rekreačních a zábavných zařízeních, kde je riziko častého styku s pokožkou,při výrobě zahradního nábytku, jako jsou stoly pro pikniky,pro výrobu, použití a každé opakované ošetření:nádob určených pro pěstitelské účely,obalů, které mohou přijít do styku se surovinami, polotovary anebo hotovými výrobky určenými pro spotřebu lidmi nebo zvířaty,jiných materiálů, které mohou kontaminovat výše uvedené předměty. | ...
... 31.a)Kreosot; prací olejč. CAS 8001-58-9č. EINECS 232-287-5b)Kreosotový olej; prací olejč. CAS 61789-28-4č. EINECS 263-047-8c)Destiláty (z uhelného dehtu), naftalenové oleje; naftalenový olejč. CAS 84650-04-4č. EINECS 283-484-8d)Kreosotový olej, acenaftenová frakce; prací olejč. CAS 90640-84-9č. EINECS 292-605-3e)Destiláty (z uhelného dehtu), přední frakce; těžký anthracenový olejč. CAS 65996-91-0č. EINECS 266-026-1f)Anthracenový olejč. CAS 90640-80-5č. EINECS 292-602-7g)Dehtové kyseliny ze surového uhelného dehtu; fenoly, surovéč. CAS 65996-85-2č. EINECS 266-019-3h)Kreosot, dřevnýč. CAS 8021-39-4č. EINECS 232-419-1i)Nízkoteplotní alkalický dehtový olej; zbytky extraktu (černouhelné), nízkoteplotní černouhelný dehet po alkalické extrakcič. CAS 122384-78-5č. EINECS 310-191-5 | 1.Nesmějí se používat jako takové nebo obsažené v přípravcích na ošetření dřeva. Dřevo takto ošetřené se dále nesmí uvádět na trh.2.Avšak odchylně:a)Pro látky a přípravky: mohou se používat na ošetření dřeva prováděné v průmyslových zařízeních nebo profesionály, na které se vztahují právní předpisy Společenství o ochraně pracovníků, pouze při opakovaném ošetření na místě, pokud tyto látky a přípravky obsahujíi)benzo[a]pyren v koncentraci menší než 0,005 % hmot.,ii)vodou extrahovatelné fenoly v koncentraci menší než 3 % hmot.Takové látky a přípravky pro použití na ošetření dřeva prováděné v průmyslových zařízeních nebo profesionályse mohou uvádět na trh pouze v obalech o objemu nejméně 20 litrů,se nesmějí prodávat spotřebitelům.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být obaly těchto látek a přípravků označeny čitelně a nesmazatelně nápisem:"Pouze pro použití v průmyslových zařízeních nebo pro ošetření prováděné profesionály".b)Pro dřevo ošetřené v průmyslových zařízeních nebo profesionály podle písmene a), které se uvádí na trh poprvé nebo bylo opakovaně ošetřené na místě: je povoleno pouze pro profesionální nebo průmyslové použití, např. na železnicích, pro elektrická a telekomunikační vedení, pro oplocení, pro zemědělské účely (např. opěry stromů) a v přístavech a vodních tocích.c)Zákaz uvádění na trh podle odstavce 1 se nevztahuje na dřevo, které bylo ošetřeno látkami uvedenými v písmenech a) až i) před 31. prosincem 2002 a které se uvádí na trh použitého zboží pro opětovné využití.3.Ošetřené dřevo podle odst. 2 písm. b) a c) se však nesmí používatuvnitř budov určených pro jakékoliv účelyv hračkách,na hřištích,v parcích, zahradách a venkovních rekreačních a zábavných zařízeních, kde je riziko častého styku s pokožkou,při výrobě zahradního nábytku, jako jsou stoly pro pikniky,pro výrobu, použití a každé opakované ošetření:nádob určených pro pěstitelské účely,obalů, které mohou přijít do styku se surovinami, polotovary anebo hotovými výrobky určenými pro spotřebu lidmi nebo zvířaty,jiných materiálů, které mohou kontaminovat výše uvedené předměty. | ...
... 31.a)Kreosot; prací olejč. CAS 8001-58-9č. EINECS 232-287-5b)Kreosotový olej; prací olejč. CAS 61789-28-4č. EINECS 263-047-8c)Destiláty (z uhelného dehtu), naftalenové oleje; naftalenový olejč. CAS 84650-04-4č. EINECS 283-484-8d)Kreosotový olej, acenaftenová frakce; prací olejč. CAS 90640-84-9č. EINECS 292-605-3e)Destiláty (z uhelného dehtu), přední frakce; těžký anthracenový olejč. CAS 65996-91-0č. EINECS 266-026-1f)Anthracenový olejč. CAS 90640-80-5č. EINECS 292-602-7g)Dehtové kyseliny ze surového uhelného dehtu; fenoly, surovéč. CAS 65996-85-2č. EINECS 266-019-3h)Kreosot, dřevnýč. CAS 8021-39-4č. EINECS 232-419-1i)Nízkoteplotní alkalický dehtový olej; zbytky extraktu (černouhelné), nízkoteplotní černouhelný dehet po alkalické extrakcič. CAS 122384-78-5č. EINECS 310-191-5 | 1.Nesmějí se používat jako takové nebo obsažené v přípravcích na ošetření dřeva. Dřevo takto ošetřené se dále nesmí uvádět na trh.2.Avšak odchylně:a)Pro látky a přípravky: mohou se používat na ošetření dřeva prováděné v průmyslových zařízeních nebo profesionály, na které se vztahují právní předpisy Společenství o ochraně pracovníků, pouze při opakovaném ošetření na místě, pokud tyto látky a přípravky obsahujíi)benzo[a]pyren v koncentraci menší než 0,005 % hmot.,ii)vodou extrahovatelné fenoly v koncentraci menší než 3 % hmot.Takové látky a přípravky pro použití na ošetření dřeva prováděné v průmyslových zařízeních nebo profesionályse mohou uvádět na trh pouze v obalech o objemu nejméně 20 litrů,se nesmějí prodávat spotřebitelům.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být obaly těchto látek a přípravků označeny čitelně a nesmazatelně nápisem:"Pouze pro použití v průmyslových zařízeních nebo pro ošetření prováděné profesionály".b)Pro dřevo ošetřené v průmyslových zařízeních nebo profesionály podle písmene a), které se uvádí na trh poprvé nebo bylo opakovaně ošetřené na místě: je povoleno pouze pro profesionální nebo průmyslové použití, např. na železnicích, pro elektrická a telekomunikační vedení, pro oplocení, pro zemědělské účely (např. opěry stromů) a v přístavech a vodních tocích.c)Zákaz uvádění na trh podle odstavce 1 se nevztahuje na dřevo, které bylo ošetřeno látkami uvedenými v písmenech a) až i) před 31. prosincem 2002 a které se uvádí na trh použitého zboží pro opětovné využití.3.Ošetřené dřevo podle odst. 2 písm. b) a c) se však nesmí používatuvnitř budov určených pro jakékoliv účelyv hračkách,na hřištích,v parcích, zahradách a venkovních rekreačních a zábavných zařízeních, kde je riziko častého styku s pokožkou,při výrobě zahradního nábytku, jako jsou stoly pro pikniky,pro výrobu, použití a každé opakované ošetření:nádob určených pro pěstitelské účely,obalů, které mohou přijít do styku se surovinami, polotovary anebo hotovými výrobky určenými pro spotřebu lidmi nebo zvířaty,jiných materiálů, které mohou kontaminovat výše uvedené předměty. | ...
... 31.a)Kreosot; prací olejč. CAS 8001-58-9č. EINECS 232-287-5b)Kreosotový olej; prací olejč. CAS 61789-28-4č. EINECS 263-047-8c)Destiláty (z uhelného dehtu), naftalenové oleje; naftalenový olejč. CAS 84650-04-4č. EINECS 283-484-8d)Kreosotový olej, acenaftenová frakce; prací olejč. CAS 90640-84-9č. EINECS 292-605-3e)Destiláty (z uhelného dehtu), přední frakce; těžký anthracenový olejč. CAS 65996-91-0č. EINECS 266-026-1f)Anthracenový olejč. CAS 90640-80-5č. EINECS 292-602-7g)Dehtové kyseliny ze surového uhelného dehtu; fenoly, surovéč. CAS 65996-85-2č. EINECS 266-019-3h)Kreosot, dřevnýč. CAS 8021-39-4č. EINECS 232-419-1i)Nízkoteplotní alkalický dehtový olej; zbytky extraktu (černouhelné), nízkoteplotní černouhelný dehet po alkalické extrakcič. CAS 122384-78-5č. EINECS 310-191-5 | 1.Nesmějí se používat jako takové nebo obsažené v přípravcích na ošetření dřeva. Dřevo takto ošetřené se dále nesmí uvádět na trh.2.Avšak odchylně:a)Pro látky a přípravky: mohou se používat na ošetření dřeva prováděné v průmyslových zařízeních nebo profesionály, na které se vztahují právní předpisy Společenství o ochraně pracovníků, pouze při opakovaném ošetření na místě, pokud tyto látky a přípravky obsahujíi)benzo[a]pyren v koncentraci menší než 0,005 % hmot.,ii)vodou extrahovatelné fenoly v koncentraci menší než 3 % hmot.Takové látky a přípravky pro použití na ošetření dřeva prováděné v průmyslových zařízeních nebo profesionályse mohou uvádět na trh pouze v obalech o objemu nejméně 20 litrů,se nesmějí prodávat spotřebitelům.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být obaly těchto látek a přípravků označeny čitelně a nesmazatelně nápisem:"Pouze pro použití v průmyslových zařízeních nebo pro ošetření prováděné profesionály".b)Pro dřevo ošetřené v průmyslových zařízeních nebo profesionály podle písmene a), které se uvádí na trh poprvé nebo bylo opakovaně ošetřené na místě: je povoleno pouze pro profesionální nebo průmyslové použití, např. na železnicích, pro elektrická a telekomunikační vedení, pro oplocení, pro zemědělské účely (např. opěry stromů) a v přístavech a vodních tocích.c)Zákaz uvádění na trh podle odstavce 1 se nevztahuje na dřevo, které bylo ošetřeno látkami uvedenými v písmenech a) až i) před 31. prosincem 2002 a které se uvádí na trh použitého zboží pro opětovné využití.3.Ošetřené dřevo podle odst. 2 písm. b) a c) se však nesmí používatuvnitř budov určených pro jakékoliv účelyv hračkách,na hřištích,v parcích, zahradách a venkovních rekreačních a zábavných zařízeních, kde je riziko častého styku s pokožkou,při výrobě zahradního nábytku, jako jsou stoly pro pikniky,pro výrobu, použití a každé opakované ošetření:nádob určených pro pěstitelské účely,obalů, které mohou přijít do styku se surovinami, polotovary anebo hotovými výrobky určenými pro spotřebu lidmi nebo zvířaty,jiných materiálů, které mohou kontaminovat výše uvedené předměty. | ...
... 31.a)Kreosot; prací olejč. CAS 8001-58-9č. EINECS 232-287-5b)Kreosotový olej; prací olejč. CAS 61789-28-4č. EINECS 263-047-8c)Destiláty (z uhelného dehtu), naftalenové oleje; naftalenový olejč. CAS 84650-04-4č. EINECS 283-484-8d)Kreosotový olej, acenaftenová frakce; prací olejč. CAS 90640-84-9č. EINECS 292-605-3e)Destiláty (z uhelného dehtu), přední frakce; těžký anthracenový olejč. CAS 65996-91-0č. EINECS 266-026-1f)Anthracenový olejč. CAS 90640-80-5č. EINECS 292-602-7g)Dehtové kyseliny ze surového uhelného dehtu; fenoly, surovéč. CAS 65996-85-2č. EINECS 266-019-3h)Kreosot, dřevnýč. CAS 8021-39-4č. EINECS 232-419-1i)Nízkoteplotní alkalický dehtový olej; zbytky extraktu (černouhelné), nízkoteplotní černouhelný dehet po alkalické extrakcič. CAS 122384-78-5č. EINECS 310-191-5 | 1.Nesmějí se používat jako takové nebo obsažené v přípravcích na ošetření dřeva. Dřevo takto ošetřené se dále nesmí uvádět na trh.2.Avšak odchylně:a)Pro látky a přípravky: mohou se používat na ošetření dřeva prováděné v průmyslových zařízeních nebo profesionály, na které se vztahují právní předpisy Společenství o ochraně pracovníků, pouze při opakovaném ošetření na místě, pokud tyto látky a přípravky obsahujíi)benzo[a]pyren v koncentraci menší než 0,005 % hmot.,ii)vodou extrahovatelné fenoly v koncentraci menší než 3 % hmot.Takové látky a přípravky pro použití na ošetření dřeva prováděné v průmyslových zařízeních nebo profesionályse mohou uvádět na trh pouze v obalech o objemu nejméně 20 litrů,se nesmějí prodávat spotřebitelům.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být obaly těchto látek a přípravků označeny čitelně a nesmazatelně nápisem:"Pouze pro použití v průmyslových zařízeních nebo pro ošetření prováděné profesionály".b)Pro dřevo ošetřené v průmyslových zařízeních nebo profesionály podle písmene a), které se uvádí na trh poprvé nebo bylo opakovaně ošetřené na místě: je povoleno pouze pro profesionální nebo průmyslové použití, např. na železnicích, pro elektrická a telekomunikační vedení, pro oplocení, pro zemědělské účely (např. opěry stromů) a v přístavech a vodních tocích.c)Zákaz uvádění na trh podle odstavce 1 se nevztahuje na dřevo, které bylo ošetřeno látkami uvedenými v písmenech a) až i) před 31. prosincem 2002 a které se uvádí na trh použitého zboží pro opětovné využití.3.Ošetřené dřevo podle odst. 2 písm. b) a c) se však nesmí používatuvnitř budov určených pro jakékoliv účelyv hračkách,na hřištích,v parcích, zahradách a venkovních rekreačních a zábavných zařízeních, kde je riziko častého styku s pokožkou,při výrobě zahradního nábytku, jako jsou stoly pro pikniky,pro výrobu, použití a každé opakované ošetření:nádob určených pro pěstitelské účely,obalů, které mohou přijít do styku se surovinami, polotovary anebo hotovými výrobky určenými pro spotřebu lidmi nebo zvířaty,jiných materiálů, které mohou kontaminovat výše uvedené předměty. | ...
... 31.a)Kreosot; prací olejč. CAS 8001-58-9č. EINECS 232-287-5b)Kreosotový olej; prací olejč. CAS 61789-28-4č. EINECS 263-047-8c)Destiláty (z uhelného dehtu), naftalenové oleje; naftalenový olejč. CAS 84650-04-4č. EINECS 283-484-8d)Kreosotový olej, acenaftenová frakce; prací olejč. CAS 90640-84-9č. EINECS 292-605-3e)Destiláty (z uhelného dehtu), přední frakce; těžký anthracenový olejč. CAS 65996-91-0č. EINECS 266-026-1f)Anthracenový olejč. CAS 90640-80-5č. EINECS 292-602-7g)Dehtové kyseliny ze surového uhelného dehtu; fenoly, surovéč. CAS 65996-85-2č. EINECS 266-019-3h)Kreosot, dřevnýč. CAS 8021-39-4č. EINECS 232-419-1i)Nízkoteplotní alkalický dehtový olej; zbytky extraktu (černouhelné), nízkoteplotní černouhelný dehet po alkalické extrakcič. CAS 122384-78-5č. EINECS 310-191-5 | 1.Nesmějí se používat jako takové nebo obsažené v přípravcích na ošetření dřeva. Dřevo takto ošetřené se dále nesmí uvádět na trh.2.Avšak odchylně:a)Pro látky a přípravky: mohou se používat na ošetření dřeva prováděné v průmyslových zařízeních nebo profesionály, na které se vztahují právní předpisy Společenství o ochraně pracovníků, pouze při opakovaném ošetření na místě, pokud tyto látky a přípravky obsahujíi)benzo[a]pyren v koncentraci menší než 0,005 % hmot.,ii)vodou extrahovatelné fenoly v koncentraci menší než 3 % hmot.Takové látky a přípravky pro použití na ošetření dřeva prováděné v průmyslových zařízeních nebo profesionályse mohou uvádět na trh pouze v obalech o objemu nejméně 20 litrů,se nesmějí prodávat spotřebitelům.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být obaly těchto látek a přípravků označeny čitelně a nesmazatelně nápisem:"Pouze pro použití v průmyslových zařízeních nebo pro ošetření prováděné profesionály".b)Pro dřevo ošetřené v průmyslových zařízeních nebo profesionály podle písmene a), které se uvádí na trh poprvé nebo bylo opakovaně ošetřené na místě: je povoleno pouze pro profesionální nebo průmyslové použití, např. na železnicích, pro elektrická a telekomunikační vedení, pro oplocení, pro zemědělské účely (např. opěry stromů) a v přístavech a vodních tocích.c)Zákaz uvádění na trh podle odstavce 1 se nevztahuje na dřevo, které bylo ošetřeno látkami uvedenými v písmenech a) až i) před 31. prosincem 2002 a které se uvádí na trh použitého zboží pro opětovné využití.3.Ošetřené dřevo podle odst. 2 písm. b) a c) se však nesmí používatuvnitř budov určených pro jakékoliv účelyv hračkách,na hřištích,v parcích, zahradách a venkovních rekreačních a zábavných zařízeních, kde je riziko častého styku s pokožkou,při výrobě zahradního nábytku, jako jsou stoly pro pikniky,pro výrobu, použití a každé opakované ošetření:nádob určených pro pěstitelské účely,obalů, které mohou přijít do styku se surovinami, polotovary anebo hotovými výrobky určenými pro spotřebu lidmi nebo zvířaty,jiných materiálů, které mohou kontaminovat výše uvedené předměty. | ...
... 31.a)Kreosot; prací olejč. CAS 8001-58-9č. EINECS 232-287-5b)Kreosotový olej; prací olejč. CAS 61789-28-4č. EINECS 263-047-8c)Destiláty (z uhelného dehtu), naftalenové oleje; naftalenový olejč. CAS 84650-04-4č. EINECS 283-484-8d)Kreosotový olej, acenaftenová frakce; prací olejč. CAS 90640-84-9č. EINECS 292-605-3e)Destiláty (z uhelného dehtu), přední frakce; těžký anthracenový olejč. CAS 65996-91-0č. EINECS 266-026-1f)Anthracenový olejč. CAS 90640-80-5č. EINECS 292-602-7g)Dehtové kyseliny ze surového uhelného dehtu; fenoly, surovéč. CAS 65996-85-2č. EINECS 266-019-3h)Kreosot, dřevnýč. CAS 8021-39-4č. EINECS 232-419-1i)Nízkoteplotní alkalický dehtový olej; zbytky extraktu (černouhelné), nízkoteplotní černouhelný dehet po alkalické extrakcič. CAS 122384-78-5č. EINECS 310-191-5 | 1.Nesmějí se používat jako takové nebo obsažené v přípravcích na ošetření dřeva. Dřevo takto ošetřené se dále nesmí uvádět na trh.2.Avšak odchylně:a)Pro látky a přípravky: mohou se používat na ošetření dřeva prováděné v průmyslových zařízeních nebo profesionály, na které se vztahují právní předpisy Společenství o ochraně pracovníků, pouze při opakovaném ošetření na místě, pokud tyto látky a přípravky obsahujíi)benzo[a]pyren v koncentraci menší než 0,005 % hmot.,ii)vodou extrahovatelné fenoly v koncentraci menší než 3 % hmot.Takové látky a přípravky pro použití na ošetření dřeva prováděné v průmyslových zařízeních nebo profesionályse mohou uvádět na trh pouze v obalech o objemu nejméně 20 litrů,se nesmějí prodávat spotřebitelům.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být obaly těchto látek a přípravků označeny čitelně a nesmazatelně nápisem:"Pouze pro použití v průmyslových zařízeních nebo pro ošetření prováděné profesionály".b)Pro dřevo ošetřené v průmyslových zařízeních nebo profesionály podle písmene a), které se uvádí na trh poprvé nebo bylo opakovaně ošetřené na místě: je povoleno pouze pro profesionální nebo průmyslové použití, např. na železnicích, pro elektrická a telekomunikační vedení, pro oplocení, pro zemědělské účely (např. opěry stromů) a v přístavech a vodních tocích.c)Zákaz uvádění na trh podle odstavce 1 se nevztahuje na dřevo, které bylo ošetřeno látkami uvedenými v písmenech a) až i) před 31. prosincem 2002 a které se uvádí na trh použitého zboží pro opětovné využití.3.Ošetřené dřevo podle odst. 2 písm. b) a c) se však nesmí používatuvnitř budov určených pro jakékoliv účelyv hračkách,na hřištích,v parcích, zahradách a venkovních rekreačních a zábavných zařízeních, kde je riziko častého styku s pokožkou,při výrobě zahradního nábytku, jako jsou stoly pro pikniky,pro výrobu, použití a každé opakované ošetření:nádob určených pro pěstitelské účely,obalů, které mohou přijít do styku se surovinami, polotovary anebo hotovými výrobky určenými pro spotřebu lidmi nebo zvířaty,jiných materiálů, které mohou kontaminovat výše uvedené předměty. | ...
... 31.a)Kreosot; prací olejč. CAS 8001-58-9č. EINECS 232-287-5b)Kreosotový olej; prací olejč. CAS 61789-28-4č. EINECS 263-047-8c)Destiláty (z uhelného dehtu), naftalenové oleje; naftalenový olejč. CAS 84650-04-4č. EINECS 283-484-8d)Kreosotový olej, acenaftenová frakce; prací olejč. CAS 90640-84-9č. EINECS 292-605-3e)Destiláty (z uhelného dehtu), přední frakce; těžký anthracenový olejč. CAS 65996-91-0č. EINECS 266-026-1f)Anthracenový olejč. CAS 90640-80-5č. EINECS 292-602-7g)Dehtové kyseliny ze surového uhelného dehtu; fenoly, surovéč. CAS 65996-85-2č. EINECS 266-019-3h)Kreosot, dřevnýč. CAS 8021-39-4č. EINECS 232-419-1i)Nízkoteplotní alkalický dehtový olej; zbytky extraktu (černouhelné), nízkoteplotní černouhelný dehet po alkalické extrakcič. CAS 122384-78-5č. EINECS 310-191-5 | 1.Nesmějí se používat jako takové nebo obsažené v přípravcích na ošetření dřeva. Dřevo takto ošetřené se dále nesmí uvádět na trh.2.Avšak odchylně:a)Pro látky a přípravky: mohou se používat na ošetření dřeva prováděné v průmyslových zařízeních nebo profesionály, na které se vztahují právní předpisy Společenství o ochraně pracovníků, pouze při opakovaném ošetření na místě, pokud tyto látky a přípravky obsahujíi)benzo[a]pyren v koncentraci menší než 0,005 % hmot.,ii)vodou extrahovatelné fenoly v koncentraci menší než 3 % hmot.Takové látky a přípravky pro použití na ošetření dřeva prováděné v průmyslových zařízeních nebo profesionályse mohou uvádět na trh pouze v obalech o objemu nejméně 20 litrů,se nesmějí prodávat spotřebitelům.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být obaly těchto látek a přípravků označeny čitelně a nesmazatelně nápisem:"Pouze pro použití v průmyslových zařízeních nebo pro ošetření prováděné profesionály".b)Pro dřevo ošetřené v průmyslových zařízeních nebo profesionály podle písmene a), které se uvádí na trh poprvé nebo bylo opakovaně ošetřené na místě: je povoleno pouze pro profesionální nebo průmyslové použití, např. na železnicích, pro elektrická a telekomunikační vedení, pro oplocení, pro zemědělské účely (např. opěry stromů) a v přístavech a vodních tocích.c)Zákaz uvádění na trh podle odstavce 1 se nevztahuje na dřevo, které bylo ošetřeno látkami uvedenými v písmenech a) až i) před 31. prosincem 2002 a které se uvádí na trh použitého zboží pro opětovné využití.3.Ošetřené dřevo podle odst. 2 písm. b) a c) se však nesmí používatuvnitř budov určených pro jakékoliv účelyv hračkách,na hřištích,v parcích, zahradách a venkovních rekreačních a zábavných zařízeních, kde je riziko častého styku s pokožkou,při výrobě zahradního nábytku, jako jsou stoly pro pikniky,pro výrobu, použití a každé opakované ošetření:nádob určených pro pěstitelské účely,obalů, které mohou přijít do styku se surovinami, polotovary anebo hotovými výrobky určenými pro spotřebu lidmi nebo zvířaty,jiných materiálů, které mohou kontaminovat výše uvedené předměty. | ...
... 32.Chloroformč. CAS 67-66-3č. EINECS 200-663-833.Chlorid uhličitý – tetrachloromethanč. CAS 56-23-5č. EINECS 200-262-834.1,1,2-trichlorethanč. CAS 79-00-5č. EINECS 201-166-935.1,1,2,2-tetrachlorethanč. CAS 79-34-5č. EINECS 201-197-836.1,1,1,2-tetrachlorethanč. CAS 630-20-637.Pentachlorethanč. CAS 76-01-7č. EINECS 200-925-138.1,1-dichlorethylenč. CAS 75-35-4č. EINECS 200-864-039.1,1,1-trichlorethan, methylchloroformč. CAS 71-55-6č. EINECS 200-756-3 | 1.Nesmějí být použity v koncentracích rovných 0,1 % hmot. nebo větších v látkách a přípravcích uvedených na trh pro prodej široké veřejnosti nebo v difúzních aplikacích, jako je čistění povrchů a čistění látek.2.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být obaly těchto látek a přípravků, které je obsahují, v koncentracích rovných 0,1 % nebo větších, čitelně a nesmazatelně označeny nápisem:"Pouze pro použití v průmyslových zařízeních".Odchylně se toto ustanovení nevztahuje naa)léčivé a veterinární přípravky definované směrnicemi 2001/82/ES a 2001/83/ES;b)kosmetické prostředky definované směrnicí 76/768/EHS. | ...
... 32.Chloroformč. CAS 67-66-3č. EINECS 200-663-833.Chlorid uhličitý – tetrachloromethanč. CAS 56-23-5č. EINECS 200-262-834.1,1,2-trichlorethanč. CAS 79-00-5č. EINECS 201-166-935.1,1,2,2-tetrachlorethanč. CAS 79-34-5č. EINECS 201-197-836.1,1,1,2-tetrachlorethanč. CAS 630-20-637.Pentachlorethanč. CAS 76-01-7č. EINECS 200-925-138.1,1-dichlorethylenč. CAS 75-35-4č. EINECS 200-864-039.1,1,1-trichlorethan, methylchloroformč. CAS 71-55-6č. EINECS 200-756-3 | 1.Nesmějí být použity v koncentracích rovných 0,1 % hmot. nebo větších v látkách a přípravcích uvedených na trh pro prodej široké veřejnosti nebo v difúzních aplikacích, jako je čistění povrchů a čistění látek.2.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být obaly těchto látek a přípravků, které je obsahují, v koncentracích rovných 0,1 % nebo větších, čitelně a nesmazatelně označeny nápisem:"Pouze pro použití v průmyslových zařízeních".Odchylně se toto ustanovení nevztahuje naa)léčivé a veterinární přípravky definované směrnicemi 2001/82/ES a 2001/83/ES;b)kosmetické prostředky definované směrnicí 76/768/EHS. | ...
... 32.Chloroformč. CAS 67-66-3č. EINECS 200-663-833.Chlorid uhličitý – tetrachloromethanč. CAS 56-23-5č. EINECS 200-262-834.1,1,2-trichlorethanč. CAS 79-00-5č. EINECS 201-166-935.1,1,2,2-tetrachlorethanč. CAS 79-34-5č. EINECS 201-197-836.1,1,1,2-tetrachlorethanč. CAS 630-20-637.Pentachlorethanč. CAS 76-01-7č. EINECS 200-925-138.1,1-dichlorethylenč. CAS 75-35-4č. EINECS 200-864-039.1,1,1-trichlorethan, methylchloroformč. CAS 71-55-6č. EINECS 200-756-3 | 1.Nesmějí být použity v koncentracích rovných 0,1 % hmot. nebo větších v látkách a přípravcích uvedených na trh pro prodej široké veřejnosti nebo v difúzních aplikacích, jako je čistění povrchů a čistění látek.2.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být obaly těchto látek a přípravků, které je obsahují, v koncentracích rovných 0,1 % nebo větších, čitelně a nesmazatelně označeny nápisem:"Pouze pro použití v průmyslových zařízeních".Odchylně se toto ustanovení nevztahuje naa)léčivé a veterinární přípravky definované směrnicemi 2001/82/ES a 2001/83/ES;b)kosmetické prostředky definované směrnicí 76/768/EHS. | ...
... 32.Chloroformč. CAS 67-66-3č. EINECS 200-663-833.Chlorid uhličitý – tetrachloromethanč. CAS 56-23-5č. EINECS 200-262-834.1,1,2-trichlorethanč. CAS 79-00-5č. EINECS 201-166-935.1,1,2,2-tetrachlorethanč. CAS 79-34-5č. EINECS 201-197-836.1,1,1,2-tetrachlorethanč. CAS 630-20-637.Pentachlorethanč. CAS 76-01-7č. EINECS 200-925-138.1,1-dichlorethylenč. CAS 75-35-4č. EINECS 200-864-039.1,1,1-trichlorethan, methylchloroformč. CAS 71-55-6č. EINECS 200-756-3 | 1.Nesmějí být použity v koncentracích rovných 0,1 % hmot. nebo větších v látkách a přípravcích uvedených na trh pro prodej široké veřejnosti nebo v difúzních aplikacích, jako je čistění povrchů a čistění látek.2.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být obaly těchto látek a přípravků, které je obsahují, v koncentracích rovných 0,1 % nebo větších, čitelně a nesmazatelně označeny nápisem:"Pouze pro použití v průmyslových zařízeních".Odchylně se toto ustanovení nevztahuje naa)léčivé a veterinární přípravky definované směrnicemi 2001/82/ES a 2001/83/ES;b)kosmetické prostředky definované směrnicí 76/768/EHS. | ...
... 32.Chloroformč. CAS 67-66-3č. EINECS 200-663-833.Chlorid uhličitý – tetrachloromethanč. CAS 56-23-5č. EINECS 200-262-834.1,1,2-trichlorethanč. CAS 79-00-5č. EINECS 201-166-935.1,1,2,2-tetrachlorethanč. CAS 79-34-5č. EINECS 201-197-836.1,1,1,2-tetrachlorethanč. CAS 630-20-637.Pentachlorethanč. CAS 76-01-7č. EINECS 200-925-138.1,1-dichlorethylenč. CAS 75-35-4č. EINECS 200-864-039.1,1,1-trichlorethan, methylchloroformč. CAS 71-55-6č. EINECS 200-756-3 | 1.Nesmějí být použity v koncentracích rovných 0,1 % hmot. nebo větších v látkách a přípravcích uvedených na trh pro prodej široké veřejnosti nebo v difúzních aplikacích, jako je čistění povrchů a čistění látek.2.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být obaly těchto látek a přípravků, které je obsahují, v koncentracích rovných 0,1 % nebo větších, čitelně a nesmazatelně označeny nápisem:"Pouze pro použití v průmyslových zařízeních".Odchylně se toto ustanovení nevztahuje naa)léčivé a veterinární přípravky definované směrnicemi 2001/82/ES a 2001/83/ES;b)kosmetické prostředky definované směrnicí 76/768/EHS. | ...
... 32.Chloroformč. CAS 67-66-3č. EINECS 200-663-833.Chlorid uhličitý – tetrachloromethanč. CAS 56-23-5č. EINECS 200-262-834.1,1,2-trichlorethanč. CAS 79-00-5č. EINECS 201-166-935.1,1,2,2-tetrachlorethanč. CAS 79-34-5č. EINECS 201-197-836.1,1,1,2-tetrachlorethanč. CAS 630-20-637.Pentachlorethanč. CAS 76-01-7č. EINECS 200-925-138.1,1-dichlorethylenč. CAS 75-35-4č. EINECS 200-864-039.1,1,1-trichlorethan, methylchloroformč. CAS 71-55-6č. EINECS 200-756-3 | 1.Nesmějí být použity v koncentracích rovných 0,1 % hmot. nebo větších v látkách a přípravcích uvedených na trh pro prodej široké veřejnosti nebo v difúzních aplikacích, jako je čistění povrchů a čistění látek.2.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být obaly těchto látek a přípravků, které je obsahují, v koncentracích rovných 0,1 % nebo větších, čitelně a nesmazatelně označeny nápisem:"Pouze pro použití v průmyslových zařízeních".Odchylně se toto ustanovení nevztahuje naa)léčivé a veterinární přípravky definované směrnicemi 2001/82/ES a 2001/83/ES;b)kosmetické prostředky definované směrnicí 76/768/EHS. | ...
... 32.Chloroformč. CAS 67-66-3č. EINECS 200-663-833.Chlorid uhličitý – tetrachloromethanč. CAS 56-23-5č. EINECS 200-262-834.1,1,2-trichlorethanč. CAS 79-00-5č. EINECS 201-166-935.1,1,2,2-tetrachlorethanč. CAS 79-34-5č. EINECS 201-197-836.1,1,1,2-tetrachlorethanč. CAS 630-20-637.Pentachlorethanč. CAS 76-01-7č. EINECS 200-925-138.1,1-dichlorethylenč. CAS 75-35-4č. EINECS 200-864-039.1,1,1-trichlorethan, methylchloroformč. CAS 71-55-6č. EINECS 200-756-3 | 1.Nesmějí být použity v koncentracích rovných 0,1 % hmot. nebo větších v látkách a přípravcích uvedených na trh pro prodej široké veřejnosti nebo v difúzních aplikacích, jako je čistění povrchů a čistění látek.2.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být obaly těchto látek a přípravků, které je obsahují, v koncentracích rovných 0,1 % nebo větších, čitelně a nesmazatelně označeny nápisem:"Pouze pro použití v průmyslových zařízeních".Odchylně se toto ustanovení nevztahuje naa)léčivé a veterinární přípravky definované směrnicemi 2001/82/ES a 2001/83/ES;b)kosmetické prostředky definované směrnicí 76/768/EHS. | ...
... 41.Hexachlorethanč. CAS 67-72-1č. EINECS 200-6664 | Nesmí se používat ve výrobě nebo zpracování neželezných kovů. | ...
... 42.Chloralkany, C10–C13 (chlorované parafiny s krátkým řetězcem) (SCCP)č. EINECS 287-476-5 | Nesmějí se uvádět na trh pro použití jako látky nebo jako složky jiných látek nebo přípravků v koncentraci vyšší než 1 % při zpracování kovů,při extrakci tuku z kůže. | ...
... 51.Následující ftaláty (nebo jiná čísla CAS a EINECS týkající se dané látky)Di(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP)č. CAS 117-81-7č. Einecs 204-211-0Dibutylftalát (DBP)č. CAS 84-74-2 č. Einecs 201-557-4Benzylbutylftalát (BBP)č. CAS 85-68-7č. Einecs 201-622-7 | Nesmějí se používat jako látky nebo složky přípravků v koncentraci vyšší než 0,1 % hmot. v měkčených plastových materiálech sloužících k výrobě hraček a předmětů pro péči o děti [76]. Hračky a předměty pro péči o děti, jež obsahují tyto ftaláty v koncentraci vyšší než 0,1 % hmot. v měkčených plastových materiálech, se nesmějí uvádět na trh. Komise do 16. ledna 2010 přehodnotí opatření stanovená ve vztahu k tomuto bodu na základě nových vědeckých informací o těchto látkách a jejich náhradách a pokud to k tomu bude důvod, budou tato opatření odpovídajícím způsobem změněna. | ...
... 52.Následující ftaláty (nebo jiná č. CAS a EINECS týkající se dané látky)Diisononylftalát (DINP)č. CAS 28553-12-0 a 68515-48-0č.Einecs 249-079-5 a 271-090-9Diisodecylftalát (DIDP)č. CAS 26761-40-0 a 68515-49-1 č. Einecs 247-977-1 a 271-091-4Di(n-octyl)ftalát (DNOP)č. CAS 117-84-0č. Einecs 204-214-7 | Nesmějí se používat jako látky nebo složky přípravků v koncentraci vyšší než 0,1 % hmot. v měkčených plastových materiálech sloužících k výrobě hraček a předmětů pro péči o děti [76], které děti mohou vkládat do úst. Hračky a předměty pro péči o děti, jež obsahují tyto ftaláty v koncentraci vyšší než 0,1 % hmot. v měkčených plastových materiálech, se nesmějí uvádět na trh. Komise do 16. ledna 2010 přehodnotí opatření stanovená ve vztahu k tomuto bodu na základě nových vědeckých informací o těchto látkách a jejich náhradách, a pokud to k tomu bude důvod, budou tato opatření odpovídajícím způsobem změněna. | ...
... Název je shodný s názvem použitým pro látku v příloze I směrnice 67/548/EHS. Ve všech případech, kde je to možné, jsou nebezpečné látky označeny svými názvy z EINECS (Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek – European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) nebo ELINCS (Evropský seznam oznámených chemických látek – European List of Notified Chemical Substances). Ta jsou v tabulce uvedena jako čísla ES. Další látky, které nejsou uvedeny v EINECS nebo ELINCS, jsou označeny mezinárodně uznaným chemickým názvem (např. ISO, IUPAC). V některých případech jsou uvedeny rovněž triviální názvy. ...
... Název je shodný s názvem použitým pro látku v příloze I směrnice 67/548/EHS. Ve všech případech, kde je to možné, jsou nebezpečné látky označeny svými názvy z EINECS (Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek – European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) nebo ELINCS (Evropský seznam oznámených chemických látek – European List of Notified Chemical Substances). Ta jsou v tabulce uvedena jako čísla ES. Další látky, které nejsou uvedeny v EINECS nebo ELINCS, jsou označeny mezinárodně uznaným chemickým názvem (např. ISO, IUPAC). V některých případech jsou uvedeny rovněž triviální názvy. ...
... Číslo EINECS: ...
... Pro každou látku uvedenou v EINECS je uveden identifikační kód. Kód začíná číslem 200-001-8. ...
... Klasifikace jako karcinogen není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmot. benzenu (číslo EINECS 200-753-7). ...
... Klasifikace jako karcinogen nebo mutagen není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmot. 1,3-butadienu (číslo EINECS 203-450-8). Jestliže látka není klasifikována jako karcinogen nebo mutagen, použijí se alespoň S-věty (2-)9-16. Tato poznámka se vztahuje na některé komplexní látky odvozené z ropy uvedené v příloze I směrnice 67/548/ES. ...
... Klasifikace jako karcinogen není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,005 % hmot. benzo[a]pyrenu (číslo EINECS 200-028-5). ...
... Klasifikace jako karcinogen není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmot. benzenu (číslo EINECS 200-753-7). ...