Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now

PBT


CLANEK-14: Zpráva o chemické bezpečnosti a povinnost použít a doporučit opatření ke snížení rizika     [go to this CLANEK]
... d) posouzení perzistentních, bioakumulativních a toxických (PBT) a vysoce perzistentních a vysoce bioakumulativních (vPvB) látek. ...
... 4. Pokud žadatel o registraci po provedení kroků podle odst. 3 písm. a) až d) dojde k závěru, že látka splňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečná látka podle směrnice 67/548/EHS nebo že se jedná o látku PBT nebo vPvB, zahrnuje posouzení chemické bezpečnosti tyto dodatečné kroky: ...


CLANEK-40: Přezkoumání návrhů zkoušek     [go to this CLANEK]
... 1. Agentura přezkoumá veškeré návrhy zkoušek uvedené v žádosti o registraci nebo v hlášení následného uživatele k poskytnutí informací uvedených v přílohách IX a X pro danou látku. Přednost přitom dává registrovaným látkám, které jsou nebo mohou být PBT, vPvB, senzibilizující anebo karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR), nebo látkám klasifikovaným jako nebezpečné podle směrnice 67/548/EHS v množství nad 100 tun za rok, jejichž použití vede k široké a rozptýlené expozici. ...


CLANEK-58: Zahrnutí látek do přílohy XIV     [go to this CLANEK]
... a) s PBT nebo vPvB vlastnostmi; ...


CLANEK-I: OBECNÁ USTANOVENÍ O POSUZOVÁNÍ LÁTEK A VYPRACOVÁVÁNÍ ZPRÁV O CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI     [go to this CLANEK]
... 4. posouzení perzistentních, bioakumulativních a toxických (PBT) a vysoce perzistentních a vysoce bioakumulativních (vPvB) látek. ...
... Pokud výrobce nebo dovozce po provedení kroků 1 až 4 dojde k závěru, že látka nebo přípravek splňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečný podle směrnice 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES nebo že se jedná o látku PBT nebo vPvB, zahrnuje posouzení chemické bezpečnosti tyto kroky: ...
... 4. POSOUZENÍ PERZISTENTNÍCH, BIOAKUMULATIVNÍCH A TOXICKÝCH (PBT) A VYSOCE PERZISTENTNÍCH A VYSOCE BIOAKUMULATIVNÍCH (vPvB) LÁTEK ...
... 4.0.1 Cílem posouzení PBT a vPvB je určit, zda látka splňuje kritéria uvedená v příloze XIII, a pokud ano, popsat možné emise látky. Posouzení nebezpečnosti podle oddílů 1 a 3 této přílohy zahrnující všechny dlouhodobé účinky a odhad dlouhodobé expozice člověka a životního prostředí provedený podle oddílu 5 (posouzení expozice) kroku 2 (odhad expozice) nelze u látek splňujících kritéria pro PBT a vPvB v příloze XIII provést s dostatečnou spolehlivostí. Vyžaduje se proto zvláštní posouzení PBT a vPvB. ...
... 4.0.1 Cílem posouzení PBT a vPvB je určit, zda látka splňuje kritéria uvedená v příloze XIII, a pokud ano, popsat možné emise látky. Posouzení nebezpečnosti podle oddílů 1 a 3 této přílohy zahrnující všechny dlouhodobé účinky a odhad dlouhodobé expozice člověka a životního prostředí provedený podle oddílu 5 (posouzení expozice) kroku 2 (odhad expozice) nelze u látek splňujících kritéria pro PBT a vPvB v příloze XIII provést s dostatečnou spolehlivostí. Vyžaduje se proto zvláštní posouzení PBT a vPvB. ...
... 4.0.1 Cílem posouzení PBT a vPvB je určit, zda látka splňuje kritéria uvedená v příloze XIII, a pokud ano, popsat možné emise látky. Posouzení nebezpečnosti podle oddílů 1 a 3 této přílohy zahrnující všechny dlouhodobé účinky a odhad dlouhodobé expozice člověka a životního prostředí provedený podle oddílu 5 (posouzení expozice) kroku 2 (odhad expozice) nelze u látek splňujících kritéria pro PBT a vPvB v příloze XIII provést s dostatečnou spolehlivostí. Vyžaduje se proto zvláštní posouzení PBT a vPvB. ...
... 4.0.2 Posouzení PBT a vPvB zahrnuje následující dva kroky, které musí být jako takové zřetelně označeny v části B oddíle 8 zprávy o chemické bezpečnosti: ...
... Tato část posouzení PBT a vPvB obsahuje srovnání dostupných informací, které jsou předkládány jako součást technické dokumentace, s kritérii uvedenými v příloze XIII a prohlášení, zda látka tato kritéria splňuje či nesplňuje. ...
... Pokud technická dokumentace obsahuje pro jednu nebo více sledovaných vlastností pouze informace vyžadované v přílohách VII a VIII, zohlední žadatel o registraci informace, které jsou důležité pro screening perzistentních, bioakumulativních a toxických vlastností, aby rozhodl, zda je ke splnění cíle posouzení PBT a vPvB nutné získat další informace. Pokud je nutné získat další informace a vyžadovalo by to provedení zkoušek na obratlovcích, předloží žadatel o registraci návrh zkoušky. Tyto další informace však není nutné získat, pokud žadatel o registraci provede nebo doporučí dostatečná opatření k řízení rizik a provozní podmínky, které umožní osvobození od zkoušky příslušného posouzení PBT a vPvB podle oddílu 3 přílohy XI. ...
... Pokud technická dokumentace obsahuje pro jednu nebo více sledovaných vlastností pouze informace vyžadované v přílohách VII a VIII, zohlední žadatel o registraci informace, které jsou důležité pro screening perzistentních, bioakumulativních a toxických vlastností, aby rozhodl, zda je ke splnění cíle posouzení PBT a vPvB nutné získat další informace. Pokud je nutné získat další informace a vyžadovalo by to provedení zkoušek na obratlovcích, předloží žadatel o registraci návrh zkoušky. Tyto další informace však není nutné získat, pokud žadatel o registraci provede nebo doporučí dostatečná opatření k řízení rizik a provozní podmínky, které umožní osvobození od zkoušky příslušného posouzení PBT a vPvB podle oddílu 3 přílohy XI. ...
... U látek, které splňují kritéria PBT a vPvB, použije výrobce nebo dovozce informace získané v oddíle 5 kroku 2 při provádění opatření k řízení rizik na místě, která minimalizují expozice člověka a životního prostředí a emise, kterým jsou člověk a životní prostředí vystaveni, nebo při doporučení provedení těchto opatření následným uživatelům, a to během celého životního cyklu látky plynoucího z výroby nebo určených použití. ...
... 8. POSOUZENÍ PERZISTENTNÍCH, BIOAKUMULATIVNÍCH A TOXICKÝCH (PBT) A VYSOCE PERZISTENTNÍCH A VYSOCE BIOAKUMULATIVNÍCH (vPvB) LÁTEK ...


CLANEK-II: POKYNY PRO SESTAVENÍ BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ     [go to this CLANEK]
... 3.4 Uvede se klasifikace (buď podle článků 4 a 6 směrnice 67/548/EHS, nebo podle přílohy I směrnice 67/548/EHS, nebo podle schváleného záznamu v seznamu klasifikací a označení sestaveném podle hlavy XI tohoto nařízení) výše uvedených látek včetně písmenných symbolů a R-vět, které jsou přiřazeny v souladu s jejich fyzikálně-chemickými nebezpečnými vlastnostmi a s jejich nebezpečností pro lidské zdraví a životní prostředí. Na tomto místě není třeba uvádět úplné znění R-vět: uvede se odkaz na položku 16, v níž se uvede úplné znění každé příslušné R-věty. Pokud látka nesplňuje klasifikační kritéria, popíše se důvod, pro který je látka uvedena v položce 3, např. "látka PBT "nebo "látka, pro kterou je stanoven expoziční limit Společenství pro pracovní prostředí". ...
... 12.5 Výsledky posouzení PBT ...
... Vyžaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti, uvedou se výsledky posouzení PBT stanovené ve zprávě o chemické bezpečnosti. ...


CLANEK-XII: OBECNÉ POKYNY PRO NÁSLEDNÉ UŽIVATELE K POSUZOVÁNÍ LÁTEK A VYPRACOVÁVÁNÍ ZPRÁV O CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI     [go to this CLANEK]
... Považuje-li následný uživatel posouzení nebezpečnosti a PBT uvedená v dodaném bezpečnostním listu za přiměřená, není nutné žádné další posouzení nebezpečnosti nebo posouzení PBT a vPvB. V tomto případě použije pro charakterizaci rizika příslušné informace oznámené dodavatelem. Toto se uvede ve zprávě o chemické bezpečnosti. ...
... Považuje-li následný uživatel posouzení nebezpečnosti a PBT uvedená v dodaném bezpečnostním listu za přiměřená, není nutné žádné další posouzení nebezpečnosti nebo posouzení PBT a vPvB. V tomto případě použije pro charakterizaci rizika příslušné informace oznámené dodavatelem. Toto se uvede ve zprávě o chemické bezpečnosti. ...


CLANEK-XIII: KRITÉRIA PRO IDENTIFIKACI PERZISTENTNÍCH, BIOAKUMULATIVNÍCH A TOXICKÝCH LÁTEK A VYSOCE PERZISTENTNÍCH A VYSOCE BIOAKUMULATIVNÍCH LÁTEK     [go to this CLANEK]
... i) perzistentních, bioakumulativních a toxických látek (látek PBT) a ...
... Látka je identifikována jako látka PBT, pokud splňuje kritéria v oddílech 1.1, 1.2 a 1.3. Látka je identifikována jako látka vPvB, pokud splňuje kritéria v oddílech 2.1 a 2.2. Tato příloha se nevztahuje na anorganické látky, vztahuje se však na organokovové sloučeniny. ...
... 1. LÁTKY PBT ...
... Látka PBT je látka, která splňuje všechna tři kritéria následujících oddílů. ...


CLANEK-XV: DOKUMENTACE     [go to this CLANEK]
... - identifikace látky jako látka PBT nebo vPvB nebo látky vzbuzující stejné obavy, ...
... 2. Dokumentace pro identifikaci látky jako CMR, PBT, vPvB nebo látky vzbuzující stejné obavy podle článku 59 ...
... Návrh obsahuje identifikaci dotyčných látek a zda se navrhuje jejich identifikace jako látka CMR podle čl. 57 písm. a), b) nebo c), jako látka PBT podle čl. 57 písm. d), jako látka vPvB podle čl. 57 písm. e) nebo jako látka vzbuzující stejné obavy podle čl. 57 písm. f). ...
... Provede se srovnání dostupných informací s kritérii v příloze XIII pro látky PBT podle čl. 57 písm. d) a látky vPvB podle čl. 57 písm. e) nebo posouzení nebezpečnosti a srovnání s čl. 57 písm. f) podle příslušných částí oddílů 1 až 4 přílohy I. Tento proces se zaznamená ve formátu uvedeném v části B zprávy o chemické bezpečnosti v příloze I. ...


CLANEK-XVII: OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ A PŘEDMĚTŮ     [go to this CLANEK]
... 23.Kadmiumč. CAS 7440-43-9č. EINECS 231-152-8a jeho sloučeniny | 1.Nesmějí se používat k barvení konečných předmětů vyrobených z níže uvedených látek a přípravků:a)polyvinylchlorid (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22] [74],polyuretan (PUR) [3909 50] [74],polyethylen malé hustoty (Ld PE) s výjimkou polyethylenu malé hustoty pro výrobu barevné předsměsi [3901 10] [74],acetylcelulosa (CA) [3912 11] [3912 12] [74],acetylbutyrcelulosa (CAB) [3912 11] [3912 12] [74],epoxidové pryskyřice [3907 30] [74],melaminoformaldehydové (MF) pryskyřice [3909 20] [74],močovinoformaldehydové (UF) pryskyřice [3909 10] [74],nenasycené polyestery (UP) [3907 91] [74],polyethylentereftalát (PET) [3907 60] [74],polybutylentereftalát (PBT) [74],průsvitný/univerzální polystyren [3903 11] [3903 19] [74],akrylonitrilmethylmetakrylát (AMMA) [74],síťovaný polyethylen (VPE) [74],polystyren odolný proti nárazu (SB) [74],polypropylen (PP) [3902 10] [74];b)nátěrové hmoty [3208] [3209] [74].Mají-li však nátěrové hmoty vysoký obsah zinku, jejich zbytková koncentrace kadmia musí být co nejnižší a v žádném případě nesmí překročit 0,1 % hmot.Bez ohledu na použití nebo zamýšlené konečné použití nesmějí být konečné předměty nebo součásti předmětů zhotovovaných z těchto výše uvedených látek a přípravků barvených kadmiem v žádném případě uvedeny na trh, jestliže obsah kadmia (vyjádřeno jako kovové Cd) přesahuje 0,01 % hmot. materiálu plastu.2.Odstavec 1 se však nevztahuje na předměty barvené z bezpečnostních důvodů.3.Nesmějí se používat pro stabilizaci následujících konečných předmětů, vyrobených z polymerů a kopolymerů vinylchloridu:obalové materiály (pytle, nádoby, láhve, víka) [3923 29 10] [3920 41] [3920 42] [74],kancelářské a školní potřeby [3926 10] [74],kování pro nábytek, karoserie apod. [3926 30] [74],oděvní výrobky a doplňky (včetně rukavic) [3926 20] [74],krytiny podlah a stěn [3918 10] [74],impregnované, povrchově upravené, potažené nebo laminované textilní tkaniny [5903 10] [74],koženka [4202] [74],gramofonové desky [8524 10] [74],trubky, potrubí a armatury [3917 23] [74],kývavé dveře [74],vozidla pro silniční dopravu (interiér, exteriér, podvozek) [74],povrchová úprava ocelových plechů pro stavebnictví a průmysl [74],izolace elektrických vodičů [74].Bez ohledu na použití nebo zamýšlené konečné použití je ve všech případech zakázáno uvádět na trh výše uvedené konečné předměty nebo jejich součásti vyrobené z polymerů nebo kopolymerů vinylchloridu stabilizovaných látkami s obsahem kadmia, pokud obsah kadmia (vyjádřený jako kovové Cd) přesahuje 0,01 % hmot. polymeru.4.Odstavec 3 se však nevztahuje na konečné předměty, které používají stabilizátory na bázi kadmia z bezpečnostních důvodů.5.Pro účely tohoto nařízení se "pokovováním kadmiem "rozumí jakékoliv nanášení kovového kadmia na kovový povrch nebo jakoukoli povrchovou úpravu kovovým kadmiem na kovovém povrchu.Pokovování kadmiem se nesmí používat u kovových předmětů nebo součástí předmětů používaných v následujících odvětvích nebo postupech:a)zařízení a stroje provýrobu potravin [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11] [74],zemědělství [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436] [74],chladírenství a mrazírenství [8418] [74],tisk a vazbu knih [8440] [8442] [8443] [74];b)zařízení a stroje pro výrobudomácích potřeb [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516] [74],nábytku [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404] [74],sanitárního zboží [7324] [74],ústředního vytápění a klimatizačního zařízení [7322] [8403] [8404] [8415] [74].Bez ohledu na použití nebo zamýšlené konečné použití je v každém případě zakázáno uvádět na trh kadmiem pokovované předměty nebo jejich součásti používané v odvětvích nebo postupech výše uvedených v písmenech a) a b) a předměty vyrobené ve výše uvedených odvětvích v písmenu b).6.Ustanovení uvedená v odstavci 5 se vztahují také na kadmiem pokovované předměty nebo jejich součásti používané v odvětvích nebo postupech níže uvedených v písmenech a) a b) a předměty vyrobené v níže uvedených odvětvích v písmenu b):a)zařízení a stroje pro výrobupapíru a lepenky [8419 32] [8439] [8441] [74],textilu a oděvů [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452] [74];b)zařízení a stroje pro výrobuprůmyslových manipulačních zařízení a strojů [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431] [74],silničních a zemědělských vozidel [kapitola 87] [74],železničního vozového parku [kapitola 86] [74],plavidel [kapitola 89] [74].7.Omezení uvedená v odstavcích 5 a 6 se však nevztahují napředměty a jejich součásti používané v letectví, kosmickém výzkumu, důlní činnosti, těžebním průmyslu na moři a v jaderném průmyslu, kde jejich používání vyžaduje vysoké bezpečnostní požadavky, a dále v bezpečnostním vybavení silničních a zemědělských vozidel, železničního parku a plavidel,elektrické kontakty ve všech oblastech použití, vzhledem k požadované spolehlivosti zařízení, na kterém jsou instalovány.Vzhledem k rozvoji znalostí a technologií týkajících se méně nebezpečných náhrad kadmia a jeho sloučenin Komise po konzultaci s členskými státy situaci pravidelně hodnotí postupem podle čl. 133 odst. 3. | ...