Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now

meziprodukty


PREAMBULE: REACH - Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek     [go to this PREAMBULE]
... (41) Z důvodů uskutečnitelnosti a vzhledem k jejich zvláštní povaze je nutné pro meziprodukty stanovit zvláštní registrační požadavky. Polymery by měly být osvobozeny od registrace a hodnocení, dokud nebude možné ty, které je nutné registrovat kvůli jejich rizikům pro lidské zdraví nebo životní prostředí, vybrat použitelným a nákladově efektivním způsobem založeným na náležitých technických a platných vědeckých kritériích. ...


CLANEK-2: Použití     [go to this CLANEK]
... c) neizolované meziprodukty; ...
... 8. Na izolované meziprodukty na místě a na přepravované izolované meziprodukty se nevztahují ...
... 8. Na izolované meziprodukty na místě a na přepravované izolované meziprodukty se nevztahují ...


CLANEK-3: Definice     [go to this CLANEK]
... 15) "meziproduktem "látka, která je vyráběna a spotřebovávána nebo používána pro účely chemické výroby, aby byla přeměněna na jinou látku (dále jen "syntéza"): ...
... a) "neizolovaným meziproduktem "se rozumí meziprodukt, který není během syntézy záměrně odebírán (vyjma odběru vzorků) ze zařízení, ve kterém syntéza probíhá. Toto zařízení zahrnuje reakční nádobu, její pomocná zařízení a veškerá zařízení, kterými látky procházejí během kontinuálního nebo vsádkového procesu, včetně potrubí pro přepravu z jedné nádoby do jiné pro účely dalšího reakčního kroku, avšak vyjma nádrže nebo jiné nádoby, ve kterých se látky skladují po výrobě; ...
... b) "izolovaným meziproduktem na místě "se rozumí meziprodukt, který nesplňuje kritéria pro neizolovaný meziprodukt a jehož výroba a syntéza jiných látek z tohoto meziproduktu se uskutečňuje na stejném místě provozovaném jedním nebo více právními subjekty; ...
... b) "izolovaným meziproduktem na místě "se rozumí meziprodukt, který nesplňuje kritéria pro neizolovaný meziprodukt a jehož výroba a syntéza jiných látek z tohoto meziproduktu se uskutečňuje na stejném místě provozovaném jedním nebo více právními subjekty; ...
... c) "přepravovaným izolovaným meziproduktem "se rozumí meziprodukt, který nesplňuje kritéria pro neizolovaný meziprodukt a je přepravován nebo dodáván na jiná místa; ...


CLANEK-6: Obecná povinnost registrace látek samotných nebo obsažených v přípravcích     [go to this CLANEK]
... 2. Na monomery používané jako izolované meziprodukty na místě nebo přepravované izolované meziprodukty se nevztahují články 17 a 18. ...
... 2. Na monomery používané jako izolované meziprodukty na místě nebo přepravované izolované meziprodukty se nevztahují články 17 a 18. ...


CLANEK-17: Registrace izolovaných meziproduktů na místě     [go to this CLANEK]
... 1. Každý výrobce izolovaného meziproduktu na místě v množství 1 tuny nebo větším za rok podá agentuře žádost o registraci pro izolovaný meziprodukt na místě. ...
... b) identifikaci meziproduktu podle bodů 2.1 až 2.3.4 přílohy VI; ...
... c) klasifikaci meziproduktu podle oddílu 4 přílohy VI; ...
... d) veškeré dostupné existující informace o fyzikálně-chemických vlastnostech meziproduktu nebo o jeho účincích na lidské zdraví nebo životní prostředí. Je-li k dispozici celková zpráva o studii, předloží se souhrn studie; ...
... 3. Odstavec 2 se použije pouze pro izolované meziprodukty na místě, pokud výrobce potvrdí, že látka je vyráběna a používána pouze za přísně kontrolovaných podmínek, při nichž je přísně uchovávána pomocí technických prostředků během celého svého životního cyklu. Kontrolní a procesní technologie se použijí pro snížení emisí a následné expozice. ...


CLANEK-18: Registrace přepravovaných izolovaných meziproduktů     [go to this CLANEK]
... 1. Každý výrobce nebo dovozce přepravovaného izolovaného meziproduktu v množství 1 tuny nebo větším za rok podá agentuře žádost o registraci pro přepravovaný izolovaný meziprodukt. ...
... b) identifikaci meziproduktu podle bodů 2.1 až 2.3.4 přílohy VI; ...
... c) klasifikaci meziproduktu podle oddílu 4 přílohy VI; ...
... d) veškeré dostupné existující informace o fyzikálně-chemických vlastnostech meziproduktu nebo o jeho účincích na lidské zdraví nebo životní prostředí. Je-li k dispozici celková zpráva o studii, předloží se souhrn studie; ...
... 4. Odstavce 2 a 3 se použijí pouze pro přepravované izolované meziprodukty, pokud výrobce nebo dovozce sám potvrdí nebo prohlásí, že obdržel potvrzení od uživatele o tom, že syntéza dalších látek z tohoto meziproduktu probíhá na jiných místech za těchto přísně kontrolovaných podmínek: ...
... 4. Odstavce 2 a 3 se použijí pouze pro přepravované izolované meziprodukty, pokud výrobce nebo dovozce sám potvrdí nebo prohlásí, že obdržel potvrzení od uživatele o tom, že syntéza dalších látek z tohoto meziproduktu probíhá na jiných místech za těchto přísně kontrolovaných podmínek: ...


CLANEK-49: Další informace o izolovaných meziproduktech na místě     [go to this CLANEK]
... Pro izolované meziprodukty na místě, které se používají za přísně kontrolovaných podmínek, se hodnocení dokumentace ani látek nepoužije. Pokud se však příslušný orgán členského státu, na jehož území se místo nachází, domnívá, že je riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí vyplývající z použití izolovaného meziproduktu na místě rovnocenné obavám plynoucím z použití látek splňujících kritéria v článku 57 a že toto riziko není náležitě kontrolováno, může ...
... Pro izolované meziprodukty na místě, které se používají za přísně kontrolovaných podmínek, se hodnocení dokumentace ani látek nepoužije. Pokud se však příslušný orgán členského státu, na jehož území se místo nachází, domnívá, že je riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí vyplývající z použití izolovaného meziproduktu na místě rovnocenné obavám plynoucím z použití látek splňujících kritéria v článku 57 a že toto riziko není náležitě kontrolováno, může ...


CLANEK-68: Zavádění nových a změna stávajících omezení     [go to this CLANEK]
... První pododstavec se nevztahuje na použití látky jako izolovaného meziproduktu na místě. ...


CLANEK-118: Přístup k informacím     [go to this CLANEK]
... b) aniž by byl dotčen čl. 7 odst. 6 a čl. 64 odst. 2, přesného použití, funkce nebo aplikace látky či přípravku včetně informací o jeho přesném použití jako meziproduktu; ...


CLANEK-XVII: OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ A PŘEDMĚTŮ     [go to this CLANEK]
... 19.Sloučeniny arsenu | 1.Nesmějí se používat jako látky a složky přípravků určené k použitía)jako ochrana před znečišťováním mikroorganismy, rostlinami nebo zvířaty utrupů lodí,košů, plováků, sítí a jiného zařízení nebo vybavení používaného k chovu ryb a měkkýšů,jakýchkoli zařízení nebo vybavení, která jsou zcela nebo částečně ponořena;b)při konzervaci dřeva. Dále se dřevo takto ošetřené nesmí uvádět na trh;c)avšak odchylně:i)Pokud jde o látky a přípravky použité při konzervaci dřeva: mohou se použít pouze pro impregnaci dřeva v průmyslových zařízeních za použití vakua nebo pod tlakem, a to ve formě roztoků anorganických sloučenin mědi, chrómu, arsenu (CCA), typ C. Takto ošetřené dřevo se nesmí uvádět na trh, dokud není ukončena fixace konzervačního přípravku.ii)Pokud jde o dřevo ošetřené roztoky CCA v průmyslových zařízeních v souladu s bodem i): pokud se pro zajištění bezpečnosti lidí a zvířat požaduje neporušenost struktury dřeva a styk kůže osob s dřevem je po dobu životnosti dřeva nepravděpodobný, může se toto dřevo uvádět na trh pro profesionální a průmyslové použití:jako stavební dřevo ve veřejných a zemědělských budovách, v kancelářských budovách a v průmyslových stavbách,v mostech a mostních konstrukcích,jako stavební dřevo ve sladkých a poloslaných vodách, například v přístavních molech a mostech,jako protihlukové bariéry,v protilavinových bariérách,v dálničním bezpečnostním oplocení a bariérách,jako kůly z oloupané kulatiny v ohradách pro dobytek,v zemních opěrných konstrukcích,jako sloupy elektrického a telekomunikačního vedení,jako pražce podzemní dráhy.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být každé ošetřené dřevo uváděné na trh individuálně označeno nápisem "Pouze pro použití v odborných a průmyslových zařízeních, obsahuje arsen". Dále musí být každé dřevo uváděné na trh v obalech označeno etiketou s nápisem "Při zacházení s tímto dřevem používejte rukavice. Při řezání nebo jiné úpravě tohoto dřeva používejte prachovou masku a ochranu očí. S odpadem tohoto dřeva musí být nakládáno jako s nebezpečným odpadem, a to pouze ve schváleném zařízení."iii)Ošetřené dřevo uvedené v bodech i) a ii) se nesmí používatv obytných nebo soukromých stavbách učených k jakémukoli účelu,při jakémkoli použití, kdy existuje riziko opakovaného styku s kůží,v mořských vodách,pro zemědělské účely jiné, než jsou kůly v ohradách pro dobytek a stavby v souladu s bodem ii),při jakémkoli použití, kdy může ošetřené dřevo přijít do styku s meziprodukty nebo konečnými výrobky určenými k výživě lidí nebo zvířat.2.Nesmějí se používat jako látky a složky přípravků určené k úpravě průmyslových vod, bez ohledu na jejich použití. | ...