Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now

identifikace


CLANEK-22: Další povinnosti žadatele o registraci     [go to this CLANEK]
... a) změny svého statusu, jako například zda jde o výrobce, dovozce nebo výrobce předmětů, nebo své identifikace, například změny jména nebo adresy; ...


CLANEK-31: Požadavky na bezpečnostní listy     [go to this CLANEK]
... 1. identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku; ...
... 2. identifikace nebezpečnosti; ...


CLANEK-59: Identifikace látek uvedených v článku 57     [go to this CLANEK]
... Identifikace látek uvedených v článku 57 ...


CLANEK-119: Přístup veřejnosti prostřednictvím elektronických médií     [go to this CLANEK]
... a) je-li to pro klasifikaci a označení látky zásadní, stupeň čistoty látky a identifikace nečistot nebo přídatných látek, o nichž je známo, že jsou nebezpečné; ...


CLANEK-I: OBECNÁ USTANOVENÍ O POSUZOVÁNÍ LÁTEK A VYPRACOVÁVÁNÍ ZPRÁV O CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI     [go to this CLANEK]
... 1. IDENTIFIKACE LÁTKY A FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ ...


CLANEK-II: POKYNY PRO SESTAVENÍ BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ     [go to this CLANEK]
... 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU ...
... 1.1 Identifikace látky nebo přípravku ...
... Je možné použít i jiné dostupné způsoby identifikace. ...
... 1.3 Identifikace společnosti nebo podniku ...
... 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI ...
... 3.5 V souladu se směrnicí 67/548/EHS se pro výše uvedené látky uvede název a registrační číslo přidělené podle čl. 20 odst. 1 tohoto nařízení a případně čísla EINECS nebo ELINCS. Číslo CAS a název podle IUPAC (pokud jsou k dispozici) mohou být rovněž užitečné. U látek uvedených pod skupinovým názvem podle článku 15 směrnice 1999/45/ES nebo podle poznámky pod čarou k bodu 3.3 této přílohy není přesná chemická identifikace nutná. ...


CLANEK-VI: POŽADAVKY NA INFORMACE UVEDENÉ V ČLÁNKU 10     [go to this CLANEK]
... 2. IDENTIFIKACE LÁTKY ...
... Pro každou látku musí být informace uvedené v této položce dostatečné pro umožnění její identifikace. Není-li technicky možné poskytnout informace k jedné nebo více následujícím položkám, nebo nejeví-li se to z vědeckého hlediska jako nutné, uvede se jasné zdůvodnění. ...
... 2.3.7 Popis analytických metod nebo příslušné bibliografické odkazy týkající se identifikace látky a případně identifikace nečistot a přídatných látek. Tyto informace musí být dostačující, aby bylo možné metody opakovat. ...
... 2.3.7 Popis analytických metod nebo příslušné bibliografické odkazy týkající se identifikace látky a případně identifikace nečistot a přídatných látek. Tyto informace musí být dostačující, aby bylo možné metody opakovat. ...


CLANEK-XV: DOKUMENTACE     [go to this CLANEK]
... - identifikace látky jako látka PBT nebo vPvB nebo látky vzbuzující stejné obavy, ...
... Návrh obsahuje identifikaci dotyčných látek a zda se navrhuje jejich identifikace jako látka CMR podle čl. 57 písm. a), b) nebo c), jako látka PBT podle čl. 57 písm. d), jako látka vPvB podle čl. 57 písm. e) nebo jako látka vzbuzující stejné obavy podle čl. 57 písm. f). ...


CLANEK-XVII: OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ A PŘEDMĚTŮ     [go to this CLANEK]
... Pro látky jsou definována čísla Chemical Abstracts Service (CAS), aby se usnadnila jejich identifikace. ...