Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now

IUPAC


CLANEK-119: Přístup veřejnosti prostřednictvím elektronických médií     [go to this CLANEK]
... a) název v nomenklatuře IUPAC, pro nebezpečné látky ve smyslu směrnice 67/548/EHS, aniž je dotčen odst. 2 písm. f) a g); ...
... f) název v nomenklatuře IUPAC pro nezavedené látky, které jsou nebezpečné ve smyslu směrnice 67/548/EHS na dobu šesti let; ...
... g) název v nomenklatuře IUPAC pro nebezpečné látky ve smyslu směrnice 67/548/EHS, které se používají pouze pro jeden nebo více z těchto účelů: ...


CLANEK-II: POKYNY PRO SESTAVENÍ BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ     [go to this CLANEK]
... 3.5 V souladu se směrnicí 67/548/EHS se pro výše uvedené látky uvede název a registrační číslo přidělené podle čl. 20 odst. 1 tohoto nařízení a případně čísla EINECS nebo ELINCS. Číslo CAS a název podle IUPAC (pokud jsou k dispozici) mohou být rovněž užitečné. U látek uvedených pod skupinovým názvem podle článku 15 směrnice 1999/45/ES nebo podle poznámky pod čarou k bodu 3.3 této přílohy není přesná chemická identifikace nutná. ...


CLANEK-VI: POŽADAVKY NA INFORMACE UVEDENÉ V ČLÁNKU 10     [go to this CLANEK]
... 2.1.1 Názvy podle nomenklatury IUPAC nebo jiné mezinárodní názvy chemických látek ...


CLANEK-XVII: OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ A PŘEDMĚTŮ     [go to this CLANEK]
... Název je shodný s názvem použitým pro látku v příloze I směrnice 67/548/EHS. Ve všech případech, kde je to možné, jsou nebezpečné látky označeny svými názvy z EINECS (Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek – European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) nebo ELINCS (Evropský seznam oznámených chemických látek – European List of Notified Chemical Substances). Ta jsou v tabulce uvedena jako čísla ES. Další látky, které nejsou uvedeny v EINECS nebo ELINCS, jsou označeny mezinárodně uznaným chemickým názvem (např. ISO, IUPAC). V některých případech jsou uvedeny rovněž triviální názvy. ...