Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now

polymery


PREAMBULE: REACH - Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek     [go to this PREAMBULE]
... (41) Z důvodů uskutečnitelnosti a vzhledem k jejich zvláštní povaze je nutné pro meziprodukty stanovit zvláštní registrační požadavky. Polymery by měly být osvobozeny od registrace a hodnocení, dokud nebude možné ty, které je nutné registrovat kvůli jejich rizikům pro lidské zdraví nebo životní prostředí, vybrat použitelným a nákladově efektivním způsobem založeným na náležitých technických a platných vědeckých kritériích. ...


CLANEK-2: Použití     [go to this CLANEK]
... 9. Hlavy II a VI se nevztahují na polymery. ...


CLANEK-3: Definice     [go to this CLANEK]
... 5) "polymerem "látka, která se skládá z molekul charakterizovaných sekvencí jednoho nebo více typů monomerních jednotek. U těchto molekul musí existovat rozdělení podle molekulové hmotnosti, přičemž rozdíly v molekulové hmotnosti jsou primárně způsobeny rozdíly v počtu monomerních jednotek. Polymer obsahuje ...


CLANEK-138: Přezkum     [go to this CLANEK]
... a) rizicích, která představují polymery ve srovnání s jinými látkami; ...


CLANEK-XVII: OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ A PŘEDMĚTŮ     [go to this CLANEK]
... Destiláty (ropné), krakované ropné destiláty krakované parou; krakovaný plynový olej (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací krakovaného destilátu krakovaného parou nebo jeho frakcionačních produktů. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C10 až po nízkomolekulární polymery.) | 649-441-00-6 | 270-727-8 | 68477-38-3 | | ...