Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now

monomery


CLANEK-3: Definice     [go to this CLANEK]
... 6) "monomerem "látka, která je za specifických podmínek příslušné polymerační reakce, použité pro daný proces, schopna vytvářet kovalentní vazby se sekvencí dalších stejných nebo nestejných molekul; ...


CLANEK-6: Obecná povinnost registrace látek samotných nebo obsažených v přípravcích     [go to this CLANEK]
... 2. Na monomery používané jako izolované meziprodukty na místě nebo přepravované izolované meziprodukty se nevztahují články 17 a 18. ...