REACH Online
Call us now!
+44 870 8 200 310
Check out our new REACH compliance website! Get your SDS audited for free!
Write to a human
 
HLAVA-XI: SEZNAM KLASIFIKACÍ A OZNAČENÍ
CLANEK 114: Seznam klasifikací a označení
Lost in REACH? Not anymore! Try our new REACH Compliance Website
  • Assessment of REACH obligations
  • Letter of Access (LoA) negotiation
  • SDS authoring with 100% guarantee
  • REACH and CLP consulting
  • REACH Registration
  • REACH Compliance auditing
  • REACH Certificate and declaration
  • REACH Only Representative (ROR) services
CLANEK 114: Seznam klasifikací a označení
1. Agentura vytvoří seznam klasifikací a označení obsahující informace uvedené v čl. 113 odst. 1, totiž informace oznámené podle čl. 113 odst. 1 i informace předložené jako součást žádosti o registraci, a vede jej ve formě databáze. Informace v této databázi podle čl. 119 odst. 1 jsou přístupné veřejnosti. Agentura poskytuje přístup k ostatním údajům o každé látce na seznamu oznamovatelům a žadatelům o registraci, kteří poskytli informace o dané látce v souladu s čl. 29 odst. 1.
Agentura seznam aktualizuje, jakmile obdrží aktualizované informace v souladu s čl. 113 odst. 3.
2. Kromě informací uvedených v odstavci 1 zaznamenává agentura případně u každého záznamu tyto informace:
a) zda pro daný záznam existuje harmonizovaná klasifikace a označení na úrovni Společenství zahrnutím do přílohy I směrnice 67/548/EHS;
b) zda se u záznamu jedná o společný záznam žadatelů o registraci téže látky podle čl. 11 odst. 1;
c) zda se záznam odlišuje od jiného záznamu pro stejnou látku uvedeného v seznamu;
d) příslušná registrační čísla, jsou-li k dispozici.
Citováné články:
CLANEK 113: Povinnost informovat agenturu