REACH Online
Call us now!
+44 870 8 200 310
Check out our new REACH compliance website! Get your SDS audited for free!
Write to a human
 
HLAVA-XI: SEZNAM KLASIFIKACÍ A OZNAČENÍ
CLANEK 113: Povinnost informovat agenturu
Lost in REACH? Not anymore! Try our new REACH Compliance Website
  • Assessment of REACH obligations
  • Letter of Access (LoA) negotiation
  • SDS authoring with 100% guarantee
  • REACH and CLP consulting
  • REACH Registration
  • REACH Compliance auditing
  • REACH Certificate and declaration
  • REACH Only Representative (ROR) services
CLANEK 113: Povinnost informovat agenturu
1. Každý výrobce nebo dovozce látky nebo předmětů nebo skupina výrobců nebo dovozců látky nebo předmětů, kteří uvádějí na trh látku v oblasti působnosti článku 112, oznámí agentuře následující informace za účelem zápisu látky na seznam podle článku 114, nejsou-li předkládány jako součást žádosti o registraci:
a) identifikaci výrobce nebo dovozce látky nebo předmětů odpovědného za uvedení látek na trh podle oddílu 1 přílohy VI;
b) identifikaci látek podle bodů 2.1 až 2.3.4 přílohy VI;
c) klasifikaci nebezpečnosti látek vyplývající z použití článků 4 a 6 směrnice 67/548/EHS;
d) označení nebezpečnosti látek vyplývající z použití čl. 23 písm. c) až f) směrnice 67/548/EHS;
e) případně specifické koncentrační limity vyplývající z použití čl. 4 odst. 4 směrnice 67/548/EHS a článků 4 až 7 směrnice 1999/45/ES.
2. Vede-li splnění povinnosti podle odstavce 1 k různým záznamům v seznamu pro tutéž látku, vynaloží oznamovatelé a žadatelé o registraci veškeré úsilí, aby dosáhli dohody o záznamu, který má být uveden v seznamu.
3. Informace uvedené v odstavci 1 oznamovatelé aktualizují,
a) jsou-li získány nové vědecké nebo technické informace, které znamenají změnu klasifikace a označení látky;
b) dospějí-li oznamovatelé a žadatelé o registraci s rozdílnými záznamy pro stejnou látku k dohodě o záznamu podle odstavce 2.
Citováné články:
CLANEK 114: Seznam klasifikací a označení
CLANEK 116: Přechodná ustanovení