REACH Online
Call us now!
+44 870 8 200 310
Check out our new REACH compliance website! Get your SDS audited for free!
Write to a human
 
HLAVA-X: AGENTURA
CLANEK 92: Osoby oprávněné podat odvolání, lhůty, poplatky a způsob
Lost in REACH? Not anymore! Try our new REACH Compliance Website
  • Assessment of REACH obligations
  • Letter of Access (LoA) negotiation
  • SDS authoring with 100% guarantee
  • REACH and CLP consulting
  • REACH Registration
  • REACH Compliance auditing
  • REACH Certificate and declaration
  • REACH Only Representative (ROR) services
CLANEK 92: Osoby oprávněné podat odvolání, lhůty, poplatky a způsob
1. Každá fyzická nebo právnická osoba může podat odvolání proti rozhodnutí, které je jí určeno, nebo proti rozhodnutí, které, byť je určeno jiné osobě, se jí bezprostředně a osobně dotýká.
2. Odvolání s uvedením jeho důvodů se podává u agentury písemně ve lhůtě tří měsíců od doručení rozhodnutí dotčené osobě, nebo pokud k doručení nedošlo, ode dne, kdy se o něm dotčená osoba dozví, není-li v tomto nařízení stanoveno jinak.
3. Osoba, která podává odvolání proti rozhodnutí agentury, může být v souladu s hlavou IX povinna zaplatit poplatek.
Citováné články:
CLANEK 9: Osvobození od obecné povinnosti registrace pro výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy
CLANEK 20: Povinnosti agentury
CLANEK 27: Sdílení existujících údajů v případě registrovaných látek
CLANEK 30: Sdílení údajů zahrnujících zkoušky
CLANEK 51: Přijetí rozhodnutí na základě vyhodnocení dokumentace
CLANEK 74: Poplatky a platby
CLANEK 93: Přezkum a rozhodnutí o odvolání