REACH Online
Sister sites
Call us now!
+44 870 8 200 310
Check out our new REACH compliance website! Get your SDS audited for free!
Write to a human
 
Lost in REACH? Not anymore! Try our new REACH Compliance Website
  • Assessment of REACH obligations
  • Letter of Access (LoA) negotiation
  • SDS authoring with 100% guarantee
  • REACH and CLP consulting
  • REACH Registration
  • REACH Compliance auditing
  • REACH Certificate and declaration
  • REACH Only Representative (ROR) services

polymery


PREAMBULE: REACH - Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek     [go to this PREAMBULE]
... (41) Z důvodů uskutečnitelnosti a vzhledem k jejich zvláštní povaze je nutné pro meziprodukty stanovit zvláštní registrační požadavky. Polymery by měly být osvobozeny od registrace a hodnocení, dokud nebude možné ty, které je nutné registrovat kvůli jejich rizikům pro lidské zdraví nebo životní prostředí, vybrat použitelným a nákladově efektivním způsobem založeným na náležitých technických a platných vědeckých kritériích. ...


CLANEK-2: Použití     [go to this CLANEK]
... 9. Hlavy II a VI se nevztahují na polymery. ...


CLANEK-3: Definice     [go to this CLANEK]
... 5) "polymerem "látka, která se skládá z molekul charakterizovaných sekvencí jednoho nebo více typů monomerních jednotek. U těchto molekul musí existovat rozdělení podle molekulové hmotnosti, přičemž rozdíly v molekulové hmotnosti jsou primárně způsobeny rozdíly v počtu monomerních jednotek. Polymer obsahuje ...


CLANEK-138: Přezkum     [go to this CLANEK]
... a) rizicích, která představují polymery ve srovnání s jinými látkami; ...


CLANEK-XVII: OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ A PŘEDMĚTŮ     [go to this CLANEK]
... Destiláty (ropné), krakované ropné destiláty krakované parou; krakovaný plynový olej (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací krakovaného destilátu krakovaného parou nebo jeho frakcionačních produktů. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C10 až po nízkomolekulární polymery.) | 649-441-00-6 | 270-727-8 | 68477-38-3 | | ...