REACH Online
Call us now!
+44 870 8 200 310
Check out our new REACH compliance website! Get your SDS audited for free!
Write to a human
 
PRILOHA III: KRITÉRIA PRO LÁTKY REGISTROVANÉ V MNOŽSTVÍ MEZI 1 A 10 TUNAMI
Lost in REACH? Not anymore! Try our new REACH Compliance Website
  • Assessment of REACH obligations
  • Letter of Access (LoA) negotiation
  • SDS authoring with 100% guarantee
  • REACH and CLP consulting
  • REACH Registration
  • REACH Compliance auditing
  • REACH Certificate and declaration
  • REACH Only Representative (ROR) services
PRILOHA III: KRITÉRIA PRO LÁTKY REGISTROVANÉ V MNOŽSTVÍ MEZI 1 A 10 TUNAMI
Kritéria pro látky registrované v množství mezi 1 a 10 tunami, pokud jde o čl. 12 odst. 1 písm. a) a b):
a) látky, u kterých se předpokládá (tj. použitím (Q)SAR nebo jiného důkazu), že mohou splňovat kritéria klasifikace pro karcinogenitu, mutagenitu nebo pro toxicitu pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 nebo kritéria uvedená v příloze XIII;
b) látky
i) se širokým nebo rozptýleným použitím, zejména pokud jsou tyto látky používány v přípravcích určených pro spotřebitele nebo jsou součástí spotřebních předmětů a
ii) u kterých se předpokládá, (tj. použitím (Q)SAR nebo jiného důkazu), že mohou splňovat klasifikační kritéria pro kterékoli sledované vlastnosti nebezpečné pro lidské zdraví nebo životní prostředí podle směrnice 67/548/EHS.
Citováné články:
CLANEK 12: Informace předkládané v závislosti na množství
CLANEK 41: Kontrola souladu žádostí o registraci
PRILOHA VII: STANDARDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ NEBO DOVÁŽENÉ V MNOŽSTVÍ 1 TUNY NEBO VĚTŠÍM [64]