REACH Online
Call us now!
+44 870 8 200 310
Check out our new REACH compliance website! Get your SDS audited for free!
Write to a human
 
HLAVA-XV: PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
CLANEK 133: Postup projednávání ve výboru
Lost in REACH? Not anymore! Try our new REACH Compliance Website
  • Assessment of REACH obligations
  • Letter of Access (LoA) negotiation
  • SDS authoring with 100% guarantee
  • REACH and CLP consulting
  • REACH Registration
  • REACH Compliance auditing
  • REACH Certificate and declaration
  • REACH Only Representative (ROR) services
CLANEK 133: Postup projednávání ve výboru
1. Komisi je nápomocen výbor.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.
3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.
Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
4. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5 a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.
5. Výbor přijme svůj jednací řád.
Citováné články:
CLANEK 7: Žádosti o registraci a oznamování látek obsažených v předmětech
CLANEK 13: Obecné požadavky na získávání informací o podstatných vlastnostech látek
CLANEK 41: Kontrola souladu žádostí o registraci
CLANEK 45: Příslušný orgán
CLANEK 47: Soulad s ostatními činnostmi
CLANEK 51: Přijetí rozhodnutí na základě vyhodnocení dokumentace
CLANEK 58: Zahrnutí látek do přílohy XIV
CLANEK 59: Identifikace látek uvedených v článku 57
CLANEK 64: Postup pro rozhodnutí o povolení
CLANEK 68: Zavádění nových a změna stávajících omezení
CLANEK 69: Příprava návrhu
CLANEK 73: Rozhodnutí Komise
CLANEK 74: Poplatky a platby
CLANEK 89: Zřízení odvolacího senátu
CLANEK 93: Přezkum a rozhodnutí o odvolání
CLANEK 129: Ochranná doložka
CLANEK 131: Změny příloh
CLANEK 132: Prováděcí předpisy
CLANEK 138: Přezkum
CLANEK XI: OBECNÁ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD STANDARDNÍHO REŽIMU ZKOUŠEK PODLE PŘÍLOH VIIX
CLANEK XVII: OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ A PŘEDMĚTŮ